Bariery podatkowe – 6. Niemożność przyspieszenia zwrotu części kwoty podatku VAT

Opis problemu
Niemożność przyspieszenia zwrotu części kwoty podatku VAT poprzez złożenie zabezpieczenia na część kwoty objętej wnioskiem o zwrot.

Podstawa prawna/ faktyczna

Art. 87 ust. 6 w związku z ust. 2, 2a, 4a-4f ustawy o VAT.

Rekomendacja PKPP Lewiatan
Możliwość przyspieszenia zwrotu VAT tylko w części poprzez zastosowanie zabezpieczenia, a pozostałej części wg terminów ogólnych.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Z uwagi na system podatku od towarów i usług, nie jest możliwe wprowadzenie zmiany mającej na celu przyspieszenie zwrotu części kwoty podatku. Należy zauważyć, że przyspieszenie zwrotu podatku uzależnione jest od tego, czy należność z faktur, z których wynika podatek naliczony, została zapłacona. Jednakże z uwagi na system podatku od towarów i usług, nie ma możliwości ustalenia, jaka część zwrotu podatku wynika z faktur, z których należność została zapłacona, a która z faktur niezapłaconych. Należy zauważyć, że zgodnie z podstawowymi zasadami podatku VAT, podatek naliczony co do zasady pomniejsza podatek należny, a tylko ta część podatku naliczonego, która przewyższa podatek należny jest zwracana podatnikowi lub przenoszona do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Nie ma możliwości ustalenia, z których faktur wynika kwota podatku naliczonego pomniejszającego kwotę podatku należnego, a z których podatek jest zwracany podatnikowi, a także z których faktur wynika kwota nadwyżki podatku naliczonego przenoszona do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Dlatego też skrócenie terminu zwrotu podatku do 25 dni uzależniono od tego, czy podatek naliczony (cały) wynika z faktur, z których należność została zapłacona, lub został rozliczony jako podatek należny w deklaracji lub zapłacony w organach celnych w przypadku importu towarów. Ponadto, każde przyspieszenie terminu zwrotu podatku wiąże się z pewnym przesunięciem realizowanych dochodów budżetu państwa i ujemnymi skutkami dla budżetu państwa w roku ich wprowadzenia. Tak więc ewentualne zmiany w zakresie skracania terminu zwrotu podatku muszą być szczególnie analizowane co do zasadności ich wprowadzenia i wpływu na budżet.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK