Choroby zawodowe

Do tej pory przepisy poświęcone problemowi chorób zawodowych znajdowały się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Jednak to rozporządzenie jak i przepisy kodeksu pracy, na podstawie których zostało ono wydane ( art.237 par.1 pkt 2 i 3 k.p.) zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny z dnia 19 czerwca 2008 r. za niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok w tej sprawie został wydany 3 czerwca 2008 r. i w jego konsekwencji uchwalona została nowelizacja kodeksu pracy.

Ustawa

W wyniku nowelizacji w dniu 3 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. nr. 99, poz. 825, dalej zwana „ ustawą”). Ustawa wprowadza do kodeksu pracy definicje choroby zawodowej oraz określa zasady zgłaszania chorób zawodowych.

Co zawiera nowa ustawa

Wg nowo dodanego artykułu do kodeksu pracy za chorobę zawodową będzie uważana choroba która będzie znajdowała się w wykazie chorób zawodowych.
Wg ustawy pracodawca będzie miał obowiązek zgłosić inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Ustawa ta stanowi, że w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz, który podczas badania pacjenta zaobserwuje u niego taką chorobę będzie zobowiązany skierować go na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Nowością w ustawie jest też to, że do zgłaszania choroby zawodowej uprawnieni są również lekarze dentyści. Jeżeli lekarz dentysta podczas wizyty pacjenta zaobserwuje u niego takie podejrzenie to wówczas kieruje go również na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o jej braku.
Jeśli pracownik który zaczyna podejrzewać, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, zgłasza takie podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgłoszenia takiego może dokonać też były pracownik.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Równocześnie z Ustawą weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z 30 czerwca 2009 roku. ( Dz. U.nr 105, poz.869 ), w którym zawarty jest zamknięty wykaz chorób zawodowych ( co oznacza w praktyce, że za chorobę zawodową nie będzie można uznać przypadłości opisanej w innych przepisach ) oraz procedura dotycząca zgłoszenia podejrzenia , rozpoznania i stwierdzania takich chorób.

W nowym rozporządzeniu znajduje się wykaz chorób zawodowych, do którego dopisano nowe schorzenia z wymaganym okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do postawienia diagnozy, że jest to choroba zawodowa. Do chorób zawodowych dodano min. dodatkowe pylice płuc oraz nowotwory krtani , nosa i zatok przynosowych. Rozporządzenie wskazuje, że do instytutu medycyny pracy pracodawca ma przesyłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej. Określa też terminy jego przekazania.

Plusy wprowadzonych zmian

Plusem jest przede wszystkim to, że teraz o chorobach zakaźnych mogą orzekać poradnie chorób zakaźnych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Na nowym rozwiązaniu skorzystają przede wszystkim osoby najbardziej narażone na choroby zakaźne tj. leśnicy i pracownicy ochrony zdrowia.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK