Blog ifirma.pl

Implementacja Dyrektywy DAC7. Nowe obowiązki operatorów platform cyfrowych już od 1 lipca 2024 roku!

|
|
8 minut czytania
W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z dnia 2 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implementuje m.in. przepisy Dyrektywy DAC7.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2024 r., ale już dziś przeczytaj jakie obowiązki będą spoczywać na operatorach platform.

Dyrektywa DAC7 – główne założenia

Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, znana także jako Dyrektywa DAC7, zakładała m.in.:

 • zobowiązanie operatorów platform internetowych do zgłaszania dochodów osób, które prowadzą handel na ich platformach oraz zobligowanie państw członkowskich do automatycznej wymiany tych informacji;
 • poprawę wymiany informacji oraz współpracy między organami podatkowymi państw członkowskich (ułatwienie uzyskaniu informacji o grupach podatników oraz ulepszenie przepisów o kontrolach jednoczesnych i o obecności urzędników w innym państwie członkowskim podczas postępowania administracyjnego).

Dodatkowo Dyrektywa DAC7 wprowadziła obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze głównie dla operatorów platform cyfrowych.

Implementacja DAC7 do prawa polskiego

Od dnia 1 lipca 2024 r. operator platformy zobowiązany będzie do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres sprawozdawczy do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu.

Ważne jest, aby zapamiętać następujące pojęcia, tj.:

 • aktywny sprzedawca – sprzedawca, który wykonuje stosowną czynność w okresie sprawozdawczym albo na rzecz którego jest wypłacane lub uznawane wynagrodzenie w związku z wykonywaniem stosownej czynności w okresie sprawozdawczym;
 • sprzedawca– użytkownik platformy będący osobą fizyczną albo podmiotem, który w dowolnym momencie okresu sprawozdawczego był zarejestrowany na platformie i wykonywał stosowne czynności;
 • sprzedawca podlegający raportowaniu – aktywny sprzedawca niebędący wyłączonym sprzedawcą, który jest rezydentem w państwie uczestniczącym lub wynajął nieruchomość położoną w państwie uczestniczącym;
 • operator platformy – podmiot, który zawiera umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części;
 • raportujący operator platformy – raportujący operator platformy z Unii Europejskiej i raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej;
 • raportujący operator platformy z Unii Europejskiej – operator platformy, z wyjątkiem wyłączonego operatora platformy, będący rezydentem do celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a w przypadku gdy operator platformy nie ma rezydencji do celów podatkowych w państwie członkowskim:
  • jest zarejestrowany w państwie członkowskim lub
  • posiada miejsce zarządu, w tym faktyczny zarząd, w państwie członkowskim, lub
  • posiada stały zakład w państwie członkowskim i nie jest kwalifikowanym operatorem platformy spoza UE;
 • raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej – operatora platformy, z wyjątkiem wyłączonego operatora platformy, umożliwiający wykonywanie stosownej czynności dotyczącej najmu nieruchomości położonej na terytorium państwa członkowskiego lub przez sprzedawców podlegających raportowaniu, który nie jest raportującym operatorem platformy z Unii Europejskiej ani kwalifikowanym operatorem platformy spoza UE;
 • wyłączony sprzedawca – sprzedawca będący:
  • rządem państwa uczestniczącego lub innej jurysdykcji,
  • jednostką terytorialną niższego szczebla państwa uczestniczącego lub innej jurysdykcji, w tym stanem, prowincją, okręgiem lub gminą,
  • agencją lub instytucją państwa uczestniczącego lub innej jurysdykcji będącymi w całości własnością danego państwa, jurysdykcji, lub wyżej wymienionych rządu lub jednostki terytorialnej, lub
  • podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na regulowanym rynku papierów wartościowych lub podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem takiego obrotu, lub
  • podmiotem, któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie ponad 2 000 stosownych czynności dotyczących najmu nieruchomości w odniesieniu do grupy obiektów najmu, lub
  • któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej niż 30 stosownych czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło 2 000 euro;
 • wyłączony operator platformy – operator platformy, który wykazuje co roku właściwemu organowi, że ze względu na przyjęty model biznesowy platforma nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu.

Kto podlega raportowaniu?

Raportowaniu będą podlegać sprzedawcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy:

 • przekroczyli na danej platformie 30 transakcji sprzedaży towarów lub
 • przekroczyli limit kwoty uzyskanego wynagrodzenia o równowartości 2000 euro.

Co podlega raportowaniu?

Czynności objęte raportowaniem dotyczą operatorów platform umożliwiających dokonywanie sprzedawcom czynności w postaci:

 • najmu nieruchomości;
 • usług świadczonych osobiście;
 • sprzedaży towarów;
 • udostępnieniu środka transportu.

Tym samym operatorzy platform zobowiązani są do przekazywania organom podatkowym danych osobowych i transakcyjnych sprzedawców, którzy świadczą sprzedaż bądź usługi na platformie operatora.

Procedura sprawozdawcza

Procedura sprawozdawcza dotyczy operatora platformy, którego zadaniem będzie od dnia 1 lipca 2024 r. przekazanie Szefowi KAS zbiorczej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres sprawozdawczy, do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu;

Informacja o sprzedawcach:

 • jest tworzona na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i przekazywana za pomocą oprogramowania interfejsowego, którego adres jest zamieszczony w BIP na stronie podmiotowej tego urzędu;
 • może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • zawiera:
  • dane identyfikujące raportującego operatora platformy w postaci:
   • firmę i adres siedziby,
   • NIP, VAT oraz w stosownych przypadkach, indywidualny numer operatora platformy,
   • nazwę platformy, lub platform, w odniesieniu do których raportujący operator platformy przekazuje informację o sprzedawcach;
  • dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego osobą fizyczną:
   • imię i nazwisko,
   • główny adres,
   • każdy NIP nadany sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania, lub w przypadku braku NIP, miejsce urodzenia tego sprzedawcy,
   • numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy, jeżeli jest dostępny,
   • data urodzenia;
   • następujące dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego podmiotem:
   • firmę,
   • główny adres,
   • każdy NIP nadany temu sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania,
   • numer identyfikacyjny VAT tego sprzedawcy, jeżeli jest dostępny,
   • numer we właściwym rejestrze gospodarczym,
   • informacje o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej stosowne czynności, jeżeli taki zakład istnieje, ze wskazaniem państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład;
   • informacje dotyczące sprzedawców podlegających raportowaniu, innych niż sprzedawcy wykonujący stosowną czynność dotyczącą najmu nieruchomości:
    • identyfikator rachunku finansowego, jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy i jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, nie ogłosił publicznie, że nie zamierza korzystać z identyfikatora rachunku finansowego,
    • imię i nazwisko albo firmę posiadacza rachunku finansowego, na który jest wypłacane wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane, w zakresie dostępnym dla raportującego operatora platformy, a także inne informacje finansowe dotyczące tego posiadacza umożliwiające jego identyfikację, dostępne dla raportującego operatora platformy – w przypadku gdy imię i nazwisko lub firma sprzedawcy są inne niż posiadacza rachunku finansowego,
    • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
    • kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
    • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego;
   • informacje dotyczące sprzedawców wykonujących stosowną czynność dotyczącą najmu nieruchomości odrębnie dla każdej grupy obiektów najmu:
    • adres grupy obiektów najmu,
    • numer wpisu do księgi wieczystej dotyczący grupy obiektów najmu i nieruchomości w ramach danej grupy obiektów najmu, jeżeli taki numer nadano, lub jego odpowiednik zgodnie z prawem krajowym państwa uczestniczącego, w którym jest położona dana nieruchomość,
    • kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności w odniesieniu do grupy obiektów najmu,
    • liczbę dni, przez które grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym,
    • rodzaj grupy obiektów najmu;
   • inne informacje określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1467 z dnia 5 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do standardowych formularzy i formatów elektronicznych, które mają być stosowane w związku z dyrektywą 2011/16/UE oraz do wykazu danych statystycznych, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie do celów oceny tej dyrektywy.

  Kontrola raportujących operatorów platform

  Szef KAS przeprowadza kontrolę wykonywania przez operatora platformy obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych, z których następnie sporządza się protokół kontroli.

  Z kolei kontrolowany jest obowiązany poinformować organ kontrolujący o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

  Ochrona danych osobowych

  Kolejnym obowiązkiem raportującego operatora platformy jest dokonanie następujących czynności mających na celu ochronę danych osobowych:

  • informowanie każdej zainteresowanej osoby o zgromadzeniu informacji na jej temat i tym, że informacja ta następnie zostanie dalej przekazana;
  • udzielenie każdej zainteresowanej osobie wszelkich informacji, które dana osoba ma prawo uzyskać od administratora danych osobowych.

  Podsumowanie

  Operatorzy platform od dnia 1 lipca 2024 r. będą zobowiązani do zgłaszania (raportowania) do urzędu skarbowego sprzedawców, którzy w ciągu roku kalendarzowego osiągnęli próg ilości (min. 30 transakcji) lub wartości transakcji sprzedaży (2000 euro).

  Tym samym zasadniczym obowiązkiem operatorów platform będzie nie tylko gromadzenie danych na temat sprzedawców oraz dopełnianie procedury należytej staranności, ale przede wszystkim raportowanie do urzędu skarbowego informacji dotyczących sprzedawców, którzy w danym roku kalendarzowym, wykonali więcej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub uzyskali wynagrodzenie w wysokości minimum 2000 euro w terminie do 31 stycznia roku następnego. Jeśli zatem jesteś operatorem platformy, za pośrednictwem której sprzedawcy sprzedają towary (np. Vinted), czy też wynajmują nieruchomości (np. Booking), to musisz pamiętać o spoczywających na Tobie obowiązkach.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie