Blog ifirma.pl

Objaśnienia podatkowe SLIM VAT – część 2

|
|
6 minut czytania
Kontynuujemy omawianie objaśnień podatkowych Ministra Finansów w zakresie pakietu SLIM VAT. W dzisiejszej publikacji przedstawimy na przykładach założenia do uzgodnienia warunków na okoliczność dokonania potwierdzenia faktury korygującej in minus i odniesiemy się do faktur korygujących in plus.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Brak potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus

Wprowadzenie zmiany w zakresie korygowania faktur in minus w zakresie likwidacji potwierdzeń odbioru wzbudzało najwięcej emocji wśród przedsiębiorców. Realizacja nowych obowiązków wymaga spełnienia kilku warunków przez przedsiębiorcę, aby można było uznać, że korekta została skutecznie odebrana, a należą do nich:

 1. Uzgodnienie warunków korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą,
 2. Spełnienie uzgodnionych warunków,
 3. Posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie,
 4. Wystawienie faktury korygującej w oparciu o posiadaną dokumentację.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Uzgodnienie i spełnienie warunków korekty

Kontrowersyjne i dyskusyjne jest pojęcie “uzgodnienia warunków korekty” i “spełnienie uzgodnionych warunków”.

Jeżeli przedsiębiorcy prowadzą współpracę na podstawie zawieranych umów, to w takich sytuacjach informacje o sposobie i formie uzgodnień można zapisać w umowie, np. w formie aneksu do umowy. Dużo mówi się o umowach i umowach ramowych, ale to dotyczy najczęściej większych podmiotów gospodarczych. Mikro i mały przedsiębiorca, szczególnie gdy przeprowadza transakcje handlowe z dużą liczbą kontrahentów, np. w przypadku handlu internetowego, nie zawiera umów indywidualnych z każdym z nich, a tym bardziej z osobami fizycznymi.

Zgodnie z wyjaśnieniami również faktury korygujące wystawiane dla konsumenta obowiązują te same zasady, co dla faktur dla przedsiębiorców. Dlatego też mówi się w objaśnieniach o wykorzystaniu dokumentacji handlowej posiadanej przez przedsiębiorcę.

Wprowadzenie nowych zasad nie powinno wymagać od przedsiębiorcy tworzenia innych niż dotychczas wykorzystywanych dokumentów.

Przedsiębiorcy w ramach pakietu SLIM VAT w zakresie korekt in minus mają znaczną swobodę w kreowaniu uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania w VAT. Podobna praktyka była stosowana do końca 2020 r. – jeżeli przedsiębiorca miał problem z uzyskaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej, mógł bazować na innych dokumentach potwierdzających, że nabywca zna warunki transakcji po korekcie.

Co zatem proponuje MF w objaśnieniach?

Wskazuje mianowicie, że przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji. W tym przypadku uzgodnienie warunków korekty będzie wynikało z zaakceptowania umowy lub regulaminu na etapie realizacji zakupu.

To jest jednak pierwszy z warunków do realizacji. Kolejny warunek mówi o spełnieniu uzgodnionych warunków. Jeżeli strony ustalają np. udzielenie rabatu z tytułu osiągniętego pułapu zakupów, to wówczas warunek spełnienia wystąpi po tym fakcie.

Dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie

Przedsiębiorca gromadzi i przechowuje dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków korekty w dowolnej formie, nie ma obowiązku żeby to była forma papierowa. Jednak na żądanie urzędu skarbowego ma obowiązek przedstawić posiadaną dokumentację do weryfikacji.

Dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie może być w postaci:

 • korespondencji mailowej,
 • aneksu do umowy,
 • innego dokumentu handlowego, z którego będzie wynikało uzgodnienie,
 • zwrot zaliczki za nie zrealizowaną dostawę,
 • zwrot z tytułu korekty faktury.

W przypadku utrudnionego kontaktu z kontrahentem dopuszczalne jest również uzgodnienie telefoniczne, ale w takim przypadku rozmowa telefoniczna powinna być zabezpieczona na odpowiednim nośniku danych, ponieważ sama notatka sporządzona na tę okoliczność może być niewystarczająca.

Domniemana akceptacja uzgodnienia – korekta deklaracji

W objaśnieniach zwrócono również uwagę na fakt, że przedsiębiorcy będą dążyli do minimalizacji formalności związanych z uzgodnieniem i spełnieniem jego warunków stosując domniemaną akceptację uzgodnienia warunków transakcji.

Podkreślono jednak, że taki sposób działania powinien występować w sytuacji wyjątkowej, w przypadku gdy okoliczność dokonania korekty byłaby niemożliwa do uzgodnienia w inny dostępny sposób.

Wystawienie faktury korygującej i wysłanie na adres e-mail wskazany w umowie do kontaktu między stronami z klauzulą informacyjną: np.: „W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń przesyłam fakturę korygującą. Brak sprzeciwu co do przesłanej faktury korygującej w terminie 14 dni będzie uważany za jej akceptację”, będzie oznaczało potwierdzenie domniemanej akceptacji korekty.

Domniemana akceptacja uzgodnienia – dokonanie przelewu i zwrot towaru

Uzgodnienie warunków korekty in minus może stanowić również zwrot partii towarów na rzecz sprzedawcy lub zwrot kwoty z powodu korekty transakcji.

Przelew z takim zwrotem powinien być odpowiednio opisany, np. wskazanie numeru korekty faktury, można dodać adnotację, że brak odpowiedzi w ustalonym terminie oznacza uzgodnienie/spełnienie warunków.

Uzgodnienie korekty in minus na przykładach

Przykład 1

Przedsiębiorca X dokonuje zwrotu towarów do podatnika Y dnia 31 maja 2021 r., towar dociera do sprzedawcy 1 czerwca. Zgodnie z regulaminem zwroty powinny być dokonywane na adres siedziby firmy. Faktura korygująca została wystawiona 10.06.2021 r. i przesłana do firmy X.


Uzgodnienie warunków: moment zaakceptowania regulaminu firmy Y.
Spełnienie warunków uzgodnienia: doręczenie zwracanego towaru do firmy Y, w tym przypadku 01.06.2021 r.
Dokumentacja: protokół dokonania zwrotu towarów lub inny dokument potwierdzający ten zwrot.
Korekta podatku VAT naliczonego i należnego: do spełnienia uzgodnionych warunków doszło w miesiącu czerwcu 2021 r., a więc w tym miesiącu będzie można dokonać korekty VAT.

Przykład 2

Przedsiębiorca A otrzymał zaliczkę na dostawę towarów od firmy B w miesiącu kwietniu 2021 r. Zgodnie z umową dostawa ma być zrealizowana do końca maja, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócona zaliczka. Z uwagi na trudności firma A nie dopełniła warunków umowy i 1 czerwca 2021 r. zwróciła zaliczkę firmie B.


Uzgodnienie warunków: moment zaakceptowania umowy w miesiącu kwietniu.
Spełnienie warunków uzgodnienia: do końca maja 2021 r. nie doszło do realizacji transakcji, warunek do zwrotu zaliczki zostaje spełniony w dniu 1 czerwca 2021 r.
Dokumentacja: zawarta umowa + np. korespondencja mailowa z informacją, że dostawa nie zostanie zrealizowana.
Korekta podatku VAT naliczonego i należnego: do spełnienia uzgodnionych warunków doszło w miesiącu czerwcu 2021 r., a więc w tym miesiącu będzie można dokonać korekty VAT.

Pamiętajmy, że w każdym przypadku podstawą do obniżenia podatku VAT naliczonego od zakupu będzie wystawiona faktura korygująca.

Więcej przykładów zostało zaprezentowane w objaśnieniach MF.

Korekty zwiększające podstawę opodatkowania in plus

Korekty in plus dokonujemy co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym znana była przyczyna korekty:

 1. Korekta wstecz – przyczyna korekty znana w momencie wystawienia faktury pierwotnej – korekta w okresie wystawienia faktury pierwotnej.
 2. Korekta bieżąca – przyczyna korekty znana po wystawieniu faktury pierwotnej – korekta w okresie wystawienia faktury korygującej.

Przykład 3

Firma X wystawiła firmie Y fakturę na 10 sztuk telefonów komórkowych w miesiącu marcu. Na fakturze została błędnie naliczona cena jednostkowa. Firma X zorientowała się, że popełniła błąd dopiero w miesiącu maju. Wystawiono korektę faktury, która zwiększa podstawę opodatkowania w VAT. W tym przypadku korekta musi zostać zaksięgowana w miesiącu marcu i za ten miesiąc będzie wykazany VAT należny od sprzedaży.

Przykład 4

Firma A przeprowadza kampanię reklamową na rzecz firmy B i w warunkach umowy został zapisany punkt, który mówi o wypłacie dodatkowej kwoty za wykonana usługę, jeżeli w firmie B wzrośnie sprzedaż w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonej kampanii. Jeżeli ten warunek umowy zostanie spełniony, to nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla firmy A. Będzie to jednak korekta bieżąca, ponieważ w momencie wystawiania faktury pierwotnej nie było wiadomo, czy ten warunek zostanie spełniony.

Więcej przykładów z omówieniem znajduje się w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów.

Do korekty zwiększającej z tytułu WNT, WDT i eksportu towarów stosuje się takie same zasady, jak do transakcji krajowych. W związku z tym, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji należy dokonać zwiększenia podstawy opodatkowania takich transakcji w miesiącu, w którym wykazana była transakcja pierwotna.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie