Interpretacje podatkowe – kursy języka obcego kosztem prowadzenia działalności

Kursy językowe, w których uczestniczy przedsiębiorca mogą być uznane za koszt uzyskania działalności, gdy zostanie wykazane, że umiejętność komunikacji w języku obcym jest potrzebna w prowadzonej działalności gospodarczej i ma związek z tą działalnością.

Interpretacja indywidualna z dnia 28.02.2011, sygn. IBPBI/1/415-141/11/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na naukę języka obcego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 20 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na naukę języka niemieckiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na naukę języka niemieckiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny.

Począwszy od 1 września 2005 r. Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, której przedmiotem zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest m.in.: 46.57.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Wnioskodawca opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Ewidencję księgową prowadzi w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej przez siebie działalności współpracuje zarówno z kontrahentami polskimi, jak i zagranicznymi. Wykonując działalność gospodarczą w ww. zakresie ma – z racji stałej umowy współpracy – styczność z kontrahentami niemieckojęzycznymi. Biorąc pod uwagę charakter dotychczasowych kontaktów handlowych, ocenia jako niezbędną umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku zleceniodawcy. W związku z powyższym począwszy od października 2010 r. rozpoczął naukę jezyka niemieckiego w formie kursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone począwszy od października 2010 r. na opłaty za nauką w ramach kursu języka niemieckiego oraz literaturę niezbędną w procesie edukacji stanowią koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej… (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na naukę języka niemieckiego w ramach kursu nie zostały ujęte przez ustawodawcę w art. 23 ww. ustawy, zaś w kontekście prowadzonej przez niego działalności stanowią uzasadniony racjonalnie i gospodarczo koszt uzyskania przychodów. Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym pozwoli docelowo unikać bieżących kosztów ponoszonych na tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów pozyskiwanych od kontrahentów niemieckich, bądź uczestnictwa tłumacza w rozmowach bezpośrednich. Biorąc pod uwagę dotychczasowe kontakty handlowe Wnioskodawcy, współpraca z kontrahentami z Niemiec rokuje uzyskanie potencjalnie największych przychodów.

Podsumowując, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wydatki na opłacenie nauki języka nie wynikają z Jego osobistych potrzeb. Ich poniesienie ma ścisły związek z charakterem i zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż z uwagi na fakt, iż przedmiotem złożonego wniosku jest zaistniały stan faktyczny, niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

* celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
* wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
* wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji w formie kursów języka niemieckiego nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki na naukę języka niemieckiego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

* czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
* czy też wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, które co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności współpracuję zarówno z kontrahentami polskimi, jak i zagranicznymi. Wykonując działalność gospodarczą we wskazanym we wniosku zakresie ma – z racji stałej umowy współpracy – styczność z kontrahentami niemieckojęzycznymi. Biorąc pod uwagę charakter dotychczasowych kontaktów handlowych, ocenia jako niezbędną umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku zleceniodawcy. W związku z powyższym począwszy od października 2010 r. rozpoczął naukę jezyka niemieckiego w formie kursu.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki języka niemieckiego (opłaty za kurs, wydatki na zakup niezbędnej do nauki języka literatury), choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na naukę języka niemieckiego z punktu widzenia zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość