Interpretacje podatkowe – przychód z umowy zlecenia a podatek VAT

Przychód osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z tytułu umowy zlecenia zawartej zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, której zakres jest inny niż przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej nie jest opodatkowany podatkiem VAT.

Interpretacja indywidualna z dnia 02.05.2011, sygn. ILPP4/443-95/11-2/ISN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy zlecenia, której przedmiot jest różny od przedmiotu prowadzonej działalności, gospodarczej skutkuje powstaniem zobowiązania w zakresie podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2011 r. (data wpływu 1 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawartej umowy zlecenia jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawartej umowy zlecenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, z tytułu której jest podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem jego działalności jest sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z), produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z) oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

W dniu 24 września 2010 r. Zainteresowany zawarł umowę zlecenia, której przedmiotem jest poszukiwanie kontrahentów na zakup skrobi ziemniaczanej na terenie WNP i Dalekiego Wschodu. Przychód z zawartej umowy zlecenia jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Zgodnie z zawartą umową zlecenia oraz aneksami do umowy, wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionego rachunku po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. podpisaniu kontraktu na sprzedaż skrobi ziemniaczanej pomiędzy Zleceniodawcą, a firmą pozyskaną przez Zleceniobiorcę oraz po zapłaceniu za sprzedany towar w formie wynegocjowanej prowizji od sprzedanej tony skrobi. Natomiast za realizację zadań związanych z umową, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 300,00 PLN, niezależnie od efektów współpracy. Zleceniobiorca może korzystać ze środków łączności telekomunikacyjnej i elektronicznej Zleceniodawcy w jego siedzibie. Zgodnie z zawartą umową zlecenia, odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie umowy spoczywa w całości na Zleceniodawcy. Zleceniobiorca występuje jako reprezentant Zleceniodawcy, poszukuje kontrahentów, przedstawia warunki współpracy i dokonuje wstępnych uzgodnień. Odpowiedzialność za realizację kontraktu oraz działania i uzgodnienia, których dokonuje Zleceniobiorca ponosi Zleceniodawca. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedaną na rzecz kontrahenta ilość i jakość towarów, wynikającą z zawartych kontraktów oraz za uzyskaną płatność z tytułu kontraktu.

Po podpisaniu umowy na sprzedaż skrobi i otrzymaniu zapłaty od pozyskanego kontrahenta na rzecz Zleceniodawcy, Zainteresowany wystawił rachunek do umowy zlecenia na wynegocjowaną wartość zgodnie z umową oraz aneksem do umowy zlecenia. Nie wystawił on faktury VAT, gdyż umowa zlecenia nie była przedmiotem działalności gospodarczej, a wykonywane zlecenie odbywało się na warunkach zbliżonych do umowy o pracę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy zlecenia, której przedmiot jest różny od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, skutkuje powstaniem zobowiązania w zakresie podatku od towarów i usług…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami VAT są jedynie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej znajduje swoje odzwierciedlenie we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zainteresowany jako przedsiębiorca nie wykonuje czynności określonych w umowie zlecenia z dnia 24 września 2010 r. Ponadto, umowa zlecenia wykonywana jest na zasadzie podporządkowania. Zleceniodawca sprawuje kontrolę nad Zleceniobiorcą i przejmuje na siebie ryzyko i odpowiedzialność za skutki wykonywania tej umowy, co zostało zawarte w § 5 umowy zlecenia.

W art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług określono czynności, których wykonywanie nie jest na gruncie ustawy uznawane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy. Są to między innymi czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zleceniobiorca działa na podstawie nawiązanego stosunku prawnego pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności w zakresie warunków, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności Zleceniodawcy wobec osób trzecich. Wynagrodzenie jest określane stałą kwotą 300,00 PLN, niezależnie od wyników pracy oraz zawiera wynegocjowaną premię pomiędzy stronami umowy. Odpowiedzialność i ryzyko wykonania umowy zgodnie z zapisami umowy zlecenia spoczywa na Zleceniodawcy. Zleceniobiorca wykonuje czynności na podstawie art. 13 pkt 8

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o charakterze usługowym, w warunkach zbliżonych swoim charakterem do umów o pracę.

Zatem wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy zlecenia nie skutkuje powstaniem zobowiązania w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ().

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ().

Na mocy przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem uznania, że czynność wykonywana na podstawie zawartej umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Stosownie bowiem do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Wskazać należy, iż w rozumieniu z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Wskazany wyżej przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wymaga, aby działalność wykonującego zlecenie była wykonywana w warunkach zbliżonych do umowy o pracę, w szczególności w zakresie podporządkowania zleceniobiorcy co do warunków realizacji umowy, odpowiedzialności oraz ponoszonego ryzyka wykonywanych czynności i odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, zawarł umowę zlecenia, której przedmiotem jest poszukiwanie kontrahentów na zakup skrobi ziemniaczanej na terenie WNP i Dalekiego Wschodu. Zainteresowany podkreślił, iż jako przedsiębiorca nie wykonuje czynności określonych w umowie zlecenia z dnia 24 września 2010 r. Umowa zlecenia wykonywana jest na zasadzie podporządkowania, Zleceniodawca sprawuje kontrolę nad Zleceniobiorcą i przejmuje na siebie ryzyko i odpowiedzialność za skutki wykonywania tej umowy, co zostało zawarte w § 5 umowy. W przedmiotowej sprawie Zleceniobiorca (Wnioskodawca) występuje jako reprezentant Zleceniodawcy, poszukuje kontrahentów, przedstawia warunki współpracy i dokonuje wstępnych uzgodnień. Odpowiedzialność za realizację kontraktu oraz działania i uzgodnienia, których dokonuje Zleceniobiorca (Zainteresowany) ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca działa na podstawie nawiązanego stosunku prawnego pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności w zakresie warunków, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności Zleceniodawcy wobec osób trzecich. Zgodnie z zawartą umową zlecenia, odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie umowy spoczywa w całości na Zleceniodawcy. Ponadto Wnioskodawca podkreślił, iż przychód z zawartej umowy zlecenia jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz że wykonywane przez niego zlecenie odbywało się na warunkach zbliżonych do umowy o pracę.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne i wskazanie przez Zainteresowanego, iż przychód z zawartej umowy zlecenia jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stwierdzenie, że działa on na podstawie nawiązanego stosunku prawnego pomiędzy nim a zlecającym wykonanie czynności w zakresie warunków, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności Zleceniodawcy wobec osób trzecich, czynności polegających na wyszukiwaniu kontrahentów chętnych do zakupu skrobi ziemniaczanej nie można uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Czynności powyższe objęte są zakresem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, gdyż spełnione zostały kryteria wyłączające je z czynności stanowiących działalność gospodarczą w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy zlecenia, której przedmiot jest różny od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie skutkuje powstaniem zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej rozpatrzone. W szczególności dotyczy to uznania, iż przychód Wnioskodawcy mieści się w dyspozycji art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy również zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o stan sprawy wskazany przez Zainteresowanego. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość