Jak najkorzystniej rozliczyć koszty wysyłki towaru

Dla przedsiębiorców zajmujących się handlem wszelkiego rodzaju towarami szczególnie ważną kwestią jest rozliczenie kosztu dostarczenia tego towaru do odbiorcy. Istotne jest aby je odpowiednio ująć w księgach, tak aby było to jak najkorzystniejsze z podatkowego punktu widzenia.
Koszty związane z przesłaniem towaru do klienta można ująć na trzy sposoby:
– doliczyć do ceny towaru,
– wykazać jako osobną pozycję,
– ponieść je w imieniu kupującego na podstawie wystawionego przez niego pisemnego pełnomocnictwa.

Koszt wysyłki ukryty w cenie towaru

W pierwszym ze sposobów koszty wysyłki wliczane są w cenę towaru i wykazane razem z nim na dokumencie w jednej pozycji. Są one traktowane jako dodatkowa czynność do sprzedaży, w ramach której sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar kupującemu do wskazanego przez niego miejsca. Całość należy opodatkować stawką VAT właściwą dla danego towaru. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla sprzedającego i kupującego, zwłaszcza przy zakupach opodatkowanych niższymi niż 22% stawkami podatku VAT.

Kwota otrzymana od klienta będzie w całości stanowić przychód przedsiębiorcy. Wydatki ponoszone w związku z wysyłką będą KUP (Kosztem Uzyskania Przychodu) ujętym w ewidencji na podstawie faktury od Poczty Polskiej. Metoda ta jest najpoprawniejsza, ale rzadko praktykowana zwłaszcza w handlu internetowym, gdzie klient oczekuje oddzielenie kosztu towaru i usługi dodatkowej.

Koszt wysyłki oddzielną pozycją na fakturze
Dlatego częściej spotykanym rozwiązaniem jest wyodrębnienie na dokumencie sprzedaży oddzielnej pozycji jaką są właśnie „koszty przesyłki”. Kwotę tak wykazaną traktuje się jako odrębną usługę i należy ją opodatkować stawką 22%.

Poczta, jako jedyny podmiot, ma prawo stosować stawkę VAT „Zwolniony” na świadczone przez siebie usługi. Takie usługi nie podlegają refakturowaniu, tzn. kupujący nie może ich odsprzedać ze stawką „Zwolniony” lecz musi naliczyć podatek w stawce 22%. Czyli, jeżeli ponoszone przez sprzedającego wydatki zapłacone Poczcie na wysyłkę towaru wyniosą np. 10 zł to na wystawionej klientowi fakturze kwota 10 zł będzie kwotą netto, do której trzeba naliczyć 22% podatku VAT, więc całkowity koszt jaki poniesie kupujący towar wyniesie 12,20 zł.

Kwota otrzymana od klienta jest w całości przychodem firmy. Z drugiej strony sprzedający księguje koszty związane z wysyłką, które rozlicza na podstawie faktury od Poczty.

Pełnomocnictwo
Trzecim sposobem na rozliczenie kosztów wysyłki jest pełnomocnictwo udzielone sprzedającemu. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną. Sprzedający na jego podstawie zawiera w imieniu kupującego umowę z Pocztą Polską o świadczenie usług. Koszty przesyłki nie są tutaj elementem składowym ceny, a sprzedający nie świadczy tej usługi – jedynie pośredniczy. W efekcie kwota za wysłanie towaru uzyskana przez sprzedającego nie będzie stanowić dla niego ani przychodu ani kosztu. Nie będzie także stanowić podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z zawartą umową, sprzedający pobierze od klienta – niezależnie od ceny towaru – kwotę stanowiącą jedynie zwrot poniesionych przez niego kosztów. Kwota ta musi zostać dokładnie rozliczona. Ewentualna nadwyżka powinna zostać zwrócona nabywcy.

Wszystkie te zabiegi służą poprawie konkurencyjności danego towaru na rynku. Gdy sprzedający zastosuje pierwszą z omówionych metod – cena zostanie podniesiona o koszt przesyłki – przez co produkt pozornie straci na atrakcyjności. Jeżeli wybierzemy drugie rozwiązanie, to początkowo nasza cena będzie niższa. Jednak nie należy w nim zapominać o kosztach przesyłki, które potraktujemy jako oddzielną usługę – opodatkowaną już stawką 22%. W efekcie rozwiązanie to jest mniej korzystne dla kupującego.

k.b.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK