Jak wypełnić druk DN-1 – deklarację na podatek od nieruchomości

jak wypełnić DN-1

Formularz DN-1 wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem podatku od nieruchomości. Jest on dokumentem, w którym podatnicy wykazują przedmiot opodatkowania (grunt, budynek, lokal) lub fakt zwolnienia z jego opodatkowania. Zagadnienie to jest jednak znacznie bardziej złożone. Kto wypełnia deklarację DN-1? Jaki termin jest dla niego wiążący? Gdzie można znaleźć wzór wypełnienia formularza? Jak wypełnić deklarację DN-1? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można poniżej.

Jak wypełnić deklarację DN-1?

Podmiot zobowiązany 

Podmiotami zobowiązanymi do uzupełnienia deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) są osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami/ posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych/ użytkownikami wieczystymi gruntów/ posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne rozliczające się ze wspomnianymi wcześniej podmiotami jako współwłaściciele lub współposiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. W pozostałych przypadkach osoby fizyczne zobowiązane są do wypełnienia druku IN-1. 

Formularz DN-1 składany jest wraz z załącznikami, będącymi jego integralną częścią. Pierwszy z nich – załącznik ZDN-1 zawiera dane o przedmiotach opodatkowania, podczas gdy załącznik ZDN-2 ma na celu odnotowanie danych o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.

Wzór deklaracji DN-1 online (oraz załączników do niej) znaleźć można na platformie internetowej urzędu podatkowego.

Termin do złożenia deklaracji DN-1

Termin do złożenia deklaracji podatkowej od nieruchomości upływa 31. stycznia danego roku podatkowego. W sytuacji, gdy okoliczności, z którymi łączy się powstanie obowiązku podatkowego, nastąpiły w trakcie roku podatkowego (po terminie 31. stycznia), deklaracja DN-1 powinna zostać skutecznie złożona w terminie 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego albo nastąpienia zmian w zakresie wysokości opodatkowania. 

Wzór wypełnienia deklaracji DN-1

Poniżej przedstawiamy, jak należy wypełnić deklarację DN-1:

Poz. 1-3

Numer PESEL wpisują osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT-u, podczas gdy NIP – pozostali. Poz. 2 wypełnia organ. W poz. 3. należy podać rok, do którego odnoszą się dane zawarte w deklaracji.

DN-1 pozycje 1-3

sekcja A

Segment deklaracji poświęcony miejscu i celowi jej składania. W kolejnych polach należy wskazać dane organu właściwego ze względu na przedmiot opodatkowania, cel składania formularza – odpowiednio złożenie deklaracji po raz pierwszy lub jej korekta oraz okres obowiązywania deklaracji – miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z ustawą jest to pierwszy dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie).

DN-1 część A

Sekcja B

Miejsce na wskazanie statusu prawnego podmiotu składającego deklarację względem przedmiotu opodatkowania.

DN-1 część B

Sekcja C

Przeznaczona na dane podatnika, takie jak dane identyfikacyjne, adres siedziby/zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest odmienny od wskazanego jako adres siedziby/zamieszkania.

DN-1 część C

Sekcja D

Podzielona na podgrupy przypisane do poszczególnych rodzajów nieruchomości. Sekcję tę należy wypełnić za kolejnością, pomijając wiersze niedotyczące przedmiotów opodatkowania, które się posiada.

DN-1 część D

Podstawa opodatkowania gruntów warunkowana jest przez ich powierzchnię, podawaną zazwyczaj w m2, podczas gdy ta dla budynków lub ich części obliczana jest wedle ich powierzchni użytkowej. W sekcji wyodrębniono też blok na wskazanie danych odnośnie do budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla których podstawę opodatkowania stanowi ich wartość, określona zgodnie z regulacjami o podatkach dochodowych.

DN-1 część D2

Bloki „inne grunty”, „inne budynku lub ich części”, jak też „inne budowle lub ich części” przeznaczone są z kolei dla tych nieruchomości, których rodzaj określono w uchwale gminy w sposób odmienny względem tego ustawowego.

DN-1 część D3

Sekcja E

W tym miejscu należy wskazać zsumowane kwoty podatku z części: D.1., D.2. i D.3. Pole 98. należy uzupełnić o kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją – w razie składania korekty deklaracji. W sytuacji, gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy, należy wpisać w tym polu „0 zł”. Pole 99. powinno zawierać sumę kwot z dwóch poprzednich pól w zaokrągleniu do pełnych złotych. W kolejnych polach należy natomiast wskazać kwoty rat podatku. W sytuacji, gdy podatek należny nie przekracza 100 zł, uiszcza się go jednorazowo.

część E

Sekcja F

W tym miejscu należy wskazać ilość załączników składanych wraz z deklaracją – osobno dla załączników ZDN-1 oraz ZDN-2. 

część F

Sekcja G

Jej wypełnienie jest fakultatywne. Jest to miejsce na wskazanie danych kontaktowych składającego deklarację oraz dodatkowych informacji z nią związanych.

część G

Sekcja H

Miejsce na podpisy podatnika i osoby go reprezentującej.

część H

sekcja I

Wypełnia organ.

DN-1 część I

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Co to druk DN-1?

    DN-1 to wzór do wypełnienia w związku z odprowadzanym podatkiem od nieruchomości. Zawiera informacje o przedmiocie opodatkowania tym właśnie podatkiem.

  2. 🔸Do kiedy należy złożyć DN-1?

    Formularz DN-1 składa się do 31. stycznia danego roku podatkowego. W sytuacji, gdy okoliczności, z którymi łączy się powstanie obowiązku podatkowego, nastąpiły w trakcie roku podatkowego (po terminie 31. stycznia), deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego albo nastąpienia zmian w zakresie wysokości opodatkowania.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

  1. DN-1

    w ktorym miejscu sklada podpis malzonka ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość