Jak zawiesić działalność gospodarczą – poradnik krok po krok

Tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Mianem pracownika określone są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że prawo do zawieszenia przysługuje również przedsiębiorcom zatrudniającym osoby na podstawie umów cywilno- prawnych, o ile nie będą one wykonywać usług w ramach tych umów podczas okresu zawieszenia.

Kiedy i jak można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność może zostać zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Przedsiębiorca, który ma zamiar zawiesić wykonywanie działalności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt na formularzu CEIDG-1 w UM przed okresem zawieszenia. Nie informuje dodatkowo Urzędu Skarbowego, ani ZUS-u o zawieszeniu działalności gospodarczej. Urząd miasta lub gminy po otrzymaniu wniosku CEIDG-1 zawierającego informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przekazuje wszystkie wiadomości do odpowiednich instytucji. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Podawany jest też przewidywany okres wznowienia działalności. Nie trzeba podawać przyczyny zawieszenia. Złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi opłatami. W trakcie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Jeżeli zawieszenie następuje w trakcie miesiąca, to składki społeczne za ten miesiąc ulegają proporcjonalnie obniżeniu. Płacimy składki społeczne tylko za okres działania firmy. Ta zasada nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, która musi być zawsze opłacana w całości. Za pełne miesiące okresu zawieszenia nie trzeba składać deklaracji ZUS. Konieczność może się pojawić, gdy przedsiębiorca zawiesza działalność w trakcie miesiąca. Wówczas należy złożyć deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym działalność została zawieszona. Początkujący przedsiębiorcy mają prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia firmy. W trakcie tych 24 miesięcy także można zawiesić działalność, ale do wskazanego okresu wlicza się także okres zawieszenia wykonywania działalności. Okres preferencji nie będzie wydłużony o okres, na który zostanie zawieszona działalność. Jeżeli okres uprawniający do preferencyjnych składek skończy się w trakcie zawieszenia działalności, to nie trzeba od razu o tym fakcie informować ZUS-u. Odpowiednie czynności związane z przejściem na „duży” ZUS należy dokonać dopiero po wznowieniu funkcjonowania firmy.

Urząd Skarbowy

1. Podatek dochodowy

Za pełne miesiące okresu zawieszenia nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Gdy w okresie tym powstanie przychód, to zaliczkę należy zapłacić dopiero po wznowieniu działalności. Jeśli działalność prowadzona jest choć jeden dzień w danym okresie rozliczeniowym, to zaliczkę należy obliczyć i odprowadzić. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. W księdze trzeba zapisywać przychody i wydatki powstałe w trakcie zawieszenia. Przychody mogą wynikać z zobowiązań wykonanych przed zawieszeniem działalności, sprzedaży majątku firmy lub np. odsetek z firmowego konta bankowego. Wydatki rozliczane w okresie zawieszenia wynikają z umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Będą to koszty stałe, jak np. abonament na telefon firmowy, wynajem biura, ubezpieczenie majątku firmowego. Składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Stanowi o tym art. 22c pkt 5 ustawy updof. Zawieszenie działalności nie zwalnia również z obowiązku sporządzenia remanentów na koniec i początek roku podatkowego i złożenia zeznania rocznego w US. Przychody i koszty z okresu zawieszenia powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym.

2. Podatek VAT

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie mają również obowiązku składać deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K. Jeśli zawieszenie nie trwało pełnego okresu rozliczeniowego, to deklarację należy złożyć. Brak obowiązku składania deklaracji w zakresie VAT nie dotyczy:
  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikami,
W wymienionych powyżej przypadkach należy terminowo składać deklarację VAT. Deklaracje należy złożyć również w sytuacji gdy podatnik uzyskał dozwolone w okresie zawieszenia przychody. Przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności ma prawo odliczać podatek VAT od zakupów, które mają związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych (zasady ogólne), ale oczywiście tylko w związku z kosztami stałymi. Jeśli przedsiębiorca chce odliczyć VAT w związku z wydatkami firmowymi, to składa deklaracje VAT tylko za te okresy, w których rozliczył te transakcje. Podatek VAT z faktury kosztowej można odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Podatnicy, którzy zawiesili działalność co najmniej na okres 10 miesięcy i nie wykonywali w tym czasie czynności opodatkowanych, nie mają obowiązku po upływie tego terminu dokonywać remanentu likwidacyjnego, o którym mówi art. 14 ustawy o podatku VAT.
Uwaga!
Przedsiębiorcy prowadzący równocześnie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z podatku VAT mają obowiązek złożenia za styczeń (lub I kwartał) następnego roku deklarację VAT w celu wyliczenia korekty podatku VAT. Zawieszenie działalności w tym okresie nie zwalnia ich z takiego obowiązku.   AUTOR: Monika Kobylak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI