Blog ifirma.pl

Karty podarunkowe dla pracownika – jak rozliczyć?

|
Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po różnego rodzaju formy obdarowywania swoich pracowników, głównie w okresie świątecznym. Najbardziej popularnym sposobem, z którego korzystają właściciele firm są bony lub karty podarunkowe. Są to zazwyczaj benefity, które można zrealizować w określonym miejscu za określoną uprzednio kwotę. Popularność takich dodatków, zyskuje dzięki szerokim możliwościom realizacji oraz dowolności ze skorzystania z dodatkowego rabatu. Należy natomiast pamiętać, że każdy przekazany prezent pracownikowi, należy w odpowiedni sposób rozliczyć z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em. Sprawdź w jaki sposób!
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Aby podarunki zostały poprawnie rozliczone, należy zweryfikować w pierwszej kolejności źródła finansowania oraz rodzaj przyznanego benefitu pracownikowi.

Początkowo bony świąteczne były zwolnione od odprowadzenia podatku. Obecnie, mogą być sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub ze środków obrotowych pracodawcy.

Od tego z jakich funduszy zostaną pokryte wydatki na prezenty dla pracowników, w głównej mierze zależeć będzie kwestia oskładkowania prezentu.

1. Bony finansowane z ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników. W przypadku firm budżetowych lub samorządowych, fundusz funkcjonuje niezależnie od liczby pracowników.

Bony  finansowane ze środków ZFŚS bez względu na ich wartość, nie będą objęte składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem takiego zwolnienia jest to, aby bon stanowił pomoc socjalną i był przyznawany zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oznacza to, że przyznając pracownikowi benefit  finansowany z ZFŚS, powinien on uwzględniać aktualną sytuację rodzinną, życiową oraz materialną osoby obdarowanej, uprawnionej do korzystania z ZFSŚ (art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Oznacza to że, nie można przekazać wszystkim pracowników bonów o jednakowej wysokości, ponieważ ich wysokość powinna być uzależniona od aktualnego stanu życiowego pracownika.

Podczas korzystania z tej możliwości należy sumiennie przestrzegać regulaminu ZFŚS, ponieważ w praktyce często zdarza się, że ZUS kwestionuje zasadność nieoskładkowania bonu. ZUS argumentuje swoje zastrzeżenia twierdząc, że przyznane benefity nie spełniają kryterium świadczenia socjalnego i obowiązkowe jest w takiej sytuacji oskładkowania przyznanych benefitów.

Bony podarunkowe, które zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, stanowią przychód ze stosunku pracy i niezależnie od ich wysokości powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadku bonów podarunkowych nie stosuje się zwolnienia z opodatkowania, które zostało określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W cytowanym przepisie jest jasno określone, że z podatku dochodowego zwolnione są jedynie rzeczowe świadczenie w całości sfinansowane ze środków ZFŚS. Natomiast bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towar lub usługę do tej grupy nie należą, czyli nie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1 000 zł.

Wartość Bonu – Kwota Brutto – ZFŚS

Rozliczenie bonu może nastąpić na dwa różne sposoby. W tej kwestii istotne jest, aby przedsiębiorca sklasyfikował czy wręczona kwota pracownikowi jest kwotą netto czy brutto. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że bardziej powszechną opcją jest uznanie wartości bonu jako kwoty brutto. Ta opcja nie powoduje dodatkowych komplikacji związanych z ubruttowieniem kwoty, które stają się skomplikowane w sytuacji kiedy od bonu wymagane jest odprowadzenie składek ZUS.

Przykład 1.

W kwietniu 2019 r. z okazji Świąt Wielkanocnych, pracodawca przekazał pracownikowi bon podarunkowy o wysokości 250 zł, który zgodnie z regulaminem został sfinansowany z ZFŚS. W związku z tym, bon należy opodatkować, czyli obliczyć 18% od wartości przekazanego bonu (dla przykładu, zakładamy, że pracownik mieści się w I progu podatkowym).

W sytuacji kiedy bon podarunkowy o wartości 250 zł zostanie potraktowany jako kwota brutto, należy wówczas potrącić z wynagrodzenia pracownika jedynie podatek dochodowy. Potrącenia pracodawca można również dokonać w wynagrodzeniu wypłaconym za miesiąc następny, w stosunku do miesiąca wręczenia bonu.

Tak przedstawiony przypadek, rozliczamy wówczas według poniższego wzoru:

250 zł x 18% =  27 zł

Więc zaliczkę na podatek dochodowy, czyli 27 zł należy potrącić z wynagrodzenia pracownika.

Wartość Bonu – Kwota Netto – ZFŚS

W przypadku kiedy przedsiębiorca wręcza bon podarunkowy na kwotę 250 zł netto, sposób wyliczenia będzie wyglądał nieco inaczej.

W pierwszej kolejności należy ubruttowić kwotę bonu podarunkowego. Na podstawie Przykładu 1. wyliczenie będzie wyglądało tak:

250 zł : (1-0,18) = 304,88 zł

Następnie kwotę ubruttowioną, w naszym przypadku 304,88 zł należy odjąć od kwoty netto:

305,88 zł – 250,00 zł = 55,88 zł

Kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych. W tym przykładzie, przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 56,00 zł.

Tak jak zostało to wskazane powyżej to przedsiębiorca podejmuje decyzje w jakiej wysokości chce przekazać bon podarunkowy pracownikowi i w jego obowiązku pozostaje poprawne rozliczenie go w US.

2. Fundusz socjalno-bytowy

W sytuacji kiedy pracodawca na podstawie układu zbiorowego nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ma możliwość w inny sposób wspomóc działalność socjalną w swojej firmie.

Przykładem na to jest utworzenie Funduszu socjalno-bytowego. Pracodawca chcąc utworzyć taki fundusz nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymagań. W związku z tym, z podstawy wymiaru składek zwolnione są również bony podarunkowe, które są finansowanego z Funduszu socjalno-bytowego do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS (§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia składkowego). W roku 2019, kwota ta nie może przekroczyć kwoty 1719,39 zł.

Benefity, które otrzymał pracownik, są dla niego przychodem w miesiącu ich otrzymania co oznacza, że należy od nich odprowadzić podatek w wysokości 18% lub 32% w zależności od progu podatkowego, który odprowadzany jest od wynagrodzenia.

3. Bony finansowane ze środków obrotowych firmy

W sytuacji kiedy przekazane pracownikowi świadczenia są finansowane ze środków obrotowych firmy, podlegają one nie tylko opodatkowaniu, ale również oskładkowaniu niezależnie od wybranej formy tj. świadczenie pieniężne, rzeczowe, bony. W związku z tym, że stanowią one przychód, ich wartość zwiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

W przypadku kiedy przedsiębiorca zamierza przekazać pracownikowi bon w wysokości 250 zł netto, w rachunku kwotę tą należy ubruttowić, aby podlegała oskładkowaniu oraz została naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że podczas wprowadzania kwoty bonu świątecznego, do kwoty netto należy doliczyć podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Ich wartość winna zostać wykazana w PIT-11 na koniec roku.

Natomiast kwestia oskładkowania benefitu, została uregulowana przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.

Wartość Bonu – Kwota Brutto – Środki obrotowe Firmy

Przykład 2.

Na Święta Wielkanocne, przedsiębiorca postanowił podarować swoim pracownikom zakupiony ze środków obrotowych firmy bon podarunkowy o wartości 300 zł. Pracodawca postanowił, że prezent zostanie rozliczony na kwietniowej liście płac, łącznie z podstawową pensją pracownika, która wynosi 4500 zł brutto.

Aby karta podarunkowa została poprawnie rozliczona na kwietniowej liście płac należy wykazać ją w następujący sposób:

LPSkładnikiDziałanieWartość
1Wynagrodzenie pracownika4500 zł
2Wartość bonu podarunkowego300 zł
3Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz.1 +Poz. 2) x 9,76%468,48 zł
4Składka na ubezpieczenie rentowe(Poz.1 +Poz. 2) x 1,5%72 zł
5Składka na ubezpieczenie chorobowe(Poz.1 +Poz. 2) x 2,45%117,60 zł
6Suma składek na ubezpieczenie społecznePoz.3 + Poz. 4 + Poz. 5658,08 zł
7Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne(Poz. 1 + Poz. 2)- Poz. 6  4141,92 zł
8Składki na ubezpieczenie zdrowotne – naliczonaPoz.7 x 9%372,77 zł
9Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkuPoz.7 x 7,75%321,00 zł
10Koszty uzyskania przychodu111,25 zł
11Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (zaokrąglona)Poz.1 +Poz. 2 – Poz.6 – Poz.104031,00 zł
12Zaliczka na podatek(Poz. 11 x 18%) – 46,33 zł679,25 zł
13Zaliczka na podatek przekazana do US (zaokrąglona)Poz. 12 – Poz. 9358,00 zł
14Kwota Netto – PracownikaPoz.1 – Poz.6 – Poz.8 – Poz. 133111,15 zł

Wartość Bonu – Kwota Netto – Środki obrotowe Firmy

W przypadku kiedy przedsiębiorca zamierza przekazać pracownikowi bon w wysokości 300 zł netto, w rachunku kwotę tą należy ubruttowić aby podlegała oskładkowaniu oraz została naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z tym, sugerowane jest aby w tym celu wykorzystać ogólnodostępne kalkulatory, które umożliwią wyliczenia kwoty brutto od przyznanych benefitów. Z pewnością ułatwi to poprawne wyliczenie kwoty przyznanego bonu.

4. Bony podarunkowe a koszt pracodawcy

Benefity finansowane ze środków obrotowych mogą być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu.

W przypadku kiedy prezent finansowany jest z puli ZFŚS nie zalicza się go w koszty uzyskania przychodu, stosuje się w tym wypadku art 23 ust. 1 pkt 42 updof. Wskazany artykuł mówi o tym, że “Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2;”.

Ponadto zawsze każdorazowo pracodawca powinien ocenić, czy przekazany benefit spełnia definicję kosztu uzyskania. Kosztami uzyskania przychodu są wydatki, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów (Art. 22 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0114-KDIP2-1.4010.107.2018.1.JS z 6 kwietnia 2018 r. przyznał że “Wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są także tzw. „koszty pracownicze” obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników.

Jednakże nie każde świadczenie na rzecz pracownika, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Karty podarunkowe dla pracowników - jak księgować?

   Benefity finansowane ze środków obrotowych mogą być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. Jednakże nie każde świadczenie na rzecz pracownika, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Karty podarunkowe dla pracowników z ZFŚS - jak księgować?

   Bony podarunkowe, które zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, stanowią przychód ze stosunku pracy i niezależnie od ich wysokości powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie