Blog ifirma.pl

Kiedy naliczamy FP i FGŚP

|
|
9 minut czytania
Zastanawiasz się kiedy należy opłacać Fundusz Pracy? W dzisiejszym artykule opiszemy ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zgodnie z polityką rządów, dąży się do ograniczenia bezrobocia i aktywizacji osób pozostających bez pracy. Na każdy cel, a więc również taki, niezbędne jest przeznaczenie określonych środków. Część z tych środków pochodzi z dotacji budżetu państwa, budżetów Unii Europejskiej, ale również od pracodawców. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem Funduszu Pracy, kiedy i na jakich zasadach powinien być opłacany.

Fundusz pracy – podstawowe informacje

Zaczniemy od zdefiniowania Funduszu Pracy (FP). Pierwszym źródłem informacji, na który się powołamy jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UPZIRP). Znajdziemy tam podstawowe informacje na temat Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym
Dysponentem FP jest minister właściwy do spraw pracy
Obowiązkowe składki na FP ustalane są od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę
Środki z FP przeznacza się m.in. na:
 • koszty wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • szkolenia dla bezrobotnych,
 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych,
 • założenie działalności gospodarczej,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy,
 • refundację części kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 • koszty szkoleń pracowników,
 • koszty przygotowania zawodowego

Kto ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy?

Ustawowy obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy mają pracodawcy zatrudniający pracowników zarówno na umowy o pracę, ale również umowy cywilnoprawne i w innych szczególnych okolicznościach, które zostały opisane w ustawie UPZIRP. Poniżej wymieniono przykładowe podmioty zobowiązane do naliczania, poboru i zapłaty składek na FP. Przy czym należy pamiętać, że w przepisach zostało to opisane w jeszcze większej szczegółowości (art. 104 UPZIRP).

Składki w wysokości 2,45% (składka na FP i Fundusz Solidarnościowy) opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:
 • pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • zatrudnione na umowy cywilnoprawne,
 • wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierające stypendia sportowe,
 • pobierające świadczenie socjalne przysługujące na urlopie energetycznym lub urlopie górniczym,
 • będące żołnierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami niespełniającymi warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w odrębnych przepisach,
 • będące funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej,
 • uważane za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych
 • inne niż wymienione powyżej, które podlegają pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub pod zaopatrzenie emerytalne z pewnymi ustawowymi wyjątkami
Składki na Fundusz Pracy opłacają również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, chyba że podstawa do naliczania składek społecznych jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Fundusz Pracy – kto nie ma obowiązku zapłaty?

W tej samej ustawie, o której pisaliśmy powyżej, wymienione zostały przypadki, w których nie ma obowiązku opłacania składek na FP, są to ustawowe wyłączenia z opłacania składek.

Pracodawca nie musi płacić składek na Fundusz Pracy w sytuacji, gdy:
 1. Zatrudnia osoby, które osiągnęły wiek – w przypadku kobiet 55 lat, w przypadku mężczyzn 60 lat.
 2. Pracownicy wracają z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie obowiązuje przez okres 36 miesięcy.
 3. Zatrudnia pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 4. Zatrudni pracowników, którzy ukończyli 50 lat i na 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni.
 5. Zatrudni pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), którzy nie ukończyli 30 lat.
 6. Zatrudnia pracowników, którzy zarabiają poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli np. pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy i nie osiąga przychodów z innych źródeł. Pamiętajmy, że w 2024 roku mamy dwie kwoty minimalnego wynagrodzenia – do 30 czerwca 2024 r. 4.242 zł i od 1 lipca 2024 r. 4.300 zł.
 7. Zleceniodawca, który prowadzi działalność gospodarczą i jest osobą fizyczną i nie zatrudnia żadnego pracownika na umowę o pracę tylko na umowę zlecenie.
Uwaga!
Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy poniżej minimalnego wynagrodzenia w przypadku ZUS preferencyjnego lub Małego ZUS Plus, również nie mają obowiązku zapłaty składek na FP
Przykład 1

Pan Michał został skierowany do pracy przez PUP i została z nim podpisana umowa o pracę od 8 marca 2024 roku, 30 urodziny pan Michał obchodzi 15 listopada i wtedy kończy 30 lat. Jednak 12 miesięcy zwolnienia od naliczania składek na FP będzie obowiązywał przez cały okres od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r., pomimo że w tym czasie pan Michał będzie już miał ukończone 30 lat.

Przykład 2

Pani Magdalena kończy 55 lat 20 marca, w takim przypadku pracodawca przestanie naliczać składki na FP począwszy od przychodów uzyskanych w miesiącu kwietniu.

Przykład 3

Pani Julia wróciła do pracy 10 marca 2024 r. po urlopie macierzyńskim W tym przypadku 36 miesięcy zwolnienia od składek na FP jest liczone począwszy od miesiąca kwietnia 2024 r. do marca 2027 r.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zagadnienia związane z wpłatami dokonywanymi na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zostały uregulowane w kolejnej ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Jest to kolejny fundusz celowy, który tym razem ma uchronić pracownika przed niewypłacalnością pracodawcy.

Składki na FGŚP w wysokości 0,1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłaca pracodawca za pracowników:
 • zatrudnionych na umowę o pracę,
 • wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • jeżeli z tego tytułu podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Z opłacania składek na FGŚP zwolnieni są pracodawcy za pracowników:
 • powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy,
 • którzy ukończyli 50 lat i przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni w powiatowym urzędzie pracy. W tym przypadku zwolnienie obowiązuje przez 12 miesięcy,
 • którzy ukończyli – 55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni,
 • którzy zatrudnili osobę bezrobotną skierowaną przez urząd pracy, która nie ma ukończonych 30 lat, zwolnienie obowiązuje przez 12 miesięcy

FGŚP – na co przeznaczane są środki?

FGŚP ma za zadanie zabezpieczyć roszczenia pracownicze. Do niewypłacalności pracodawcy najczęściej dochodzi na skutek upadłości lub restrukturyzacji. W tej sprawie musi zapaść rozstrzygnięcie sądu, który wydaje stosowne postanowienie. Ze środków FGŚP zaspokajane są w szczególności wypłaty wynagrodzeń z następujących tytułów:

 • za pracę,
 • za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • za czas choroby,
 • za wypadek w drodze do pracy lub z pracy,
 • za chorobę przypadającą w czasie ciąży,
 • za urlop wypoczynkowy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop,
 • odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
 • odszkodowania z Kodeksu pracy.

Rozliczenia składki na FP i FGŚP w praktyce

Ustalenie czy powinna być zapłacona składka na FP i FGŚP na pewno wymaga znajomości przepisów, ale również umiejętności ich interpretowania w zależności od sytuacji, z którą akurat mamy do czynienia spróbujemy to opisać na kilku przykładach. Warto podkreślić, że to na pewno nie wyczerpuje tematu. Poza już wspomnianymi ustawami warto również korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, które są dostępne na stronach ZUS w postaci poradników z omówieniem na przykładach. Jednym z nich jest poradnik, w którym omówiono zagadnienia FP i FGŚP. Poniżej opiszemy na przykładach typowe sytuacje związane z rozliczanie funduszy celowych, którym poświęciliśmy dzisiejszy artykuł. Poniżej prezentujemy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w 2024 roku, które będą ważne przy ustalaniu obowiązku zapłaty FP.

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku
Do 30 czerwca 2024 r.
Od 1 lipca 2024 r.
4.242 zł
4.300 zł

Zatrudnienie na część etatu a składki na FP i FGŚP

Jednym z takich przypadków jest zatrudnienie pracownika na część etatu. Pamiętajmy, że z tytułu umowy o pracę pracownik podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Przykład 4

Pani Gabriela jest zatrudniona na ½ etatu z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 3.000 zł, nie posiada innych źródeł przychodów ani z umowy o pracę, ani z żadnej innej umowy. Skoro kwota wynagrodzenia jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia oznacza to, że pracodawca nie będzie musiał naliczać składek na FP. Jednak składkę na FGŚP trzeba będzie zapłacić w wysokości 0,1%, tj. w kwocie 3 zł.

Przykład 5

Pani Ilona jest zatrudniona na ¼ etatu na kwotę 2.000 zł, ale dodatkowo pracuje również na umowę zlecenie. W miesiącu marcu 2024 roku z tytułu zlecenia otrzymała kwotę 3.000 zł, która podlega pod obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Suma przychodów marca przekroczyła kwotę minimalnego wynagrodzenia a to oznacza, że płatnicy zapłacą składki na FP i FGŚP z obydwu umów.

Przykład 6

Pan Piotr jest zatrudniony na umowę o pracę na ¾ etatu z wynagrodzeniem w kwocie 4.000 zł i rozpoczął od lutego 2024 r. prowadzenie działalności gospodarczej, z tytułu której opłaca ZUS preferencyjny. W podstawie wymiaru składek emerytalnych i rentowych z działalności znajduje się kwota 1.272,60 zł (4.242 zł x 30%) a to oznacza, że łączna suma podstaw do naliczania składek społecznych wynosi 5.272,60 zł, przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia a więc składki na FP należy zapłacić z pracy i z działalności. Składka na FGŚP będzie do zapłaty tylko od umowy o pracę.

Umowa zlecenie a FP i FGŚP

W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych ważna będzie informacja poniżej.

Uwaga!
Płatnikami składek na FP od umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług są:

 • jednostki organizacyjne,
 • zleceniodawcy o statusie osoby fizycznej, jeśli zatrudnia pracowników również na umowę o pracę

Przykład 7

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia dwóch pracowników na umowę zlecenie z wynagrodzeniem powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę. W takim przypadku nie ma obowiązku zapłaty składek na FP, będzie zobowiązany jedynie do uregulowania wpłaty na FGŚP.,/p>

Przykład 8

Pan Paweł prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę i jednego na umowę zlecenie. Obydwaj pracownicy otrzymują wynagrodzenie powyżej kwoty minimalnej. W takim przypadku powstaje obowiązek zapłaty składek na FP i FGŚP.

Przykład 9

Spółka cywilna zatrudnia trzech pracowników na umowę zlecenia, którzy otrzymują wypłaty powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. W takim przypadku obowiązkiem spółki jest zapłata składek na FP i FGŚP.

Fundusz pracy – podsumowanie

Składki ZUS są jednym z podstawowych obowiązków, z których muszą się wywiązać pracodawcy, bez względu na to czy zatrudniają pracowników na umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne. Takim obowiązkiem objęci są również przedsiębiorcy nawet jak nie zatrudniają pracowników. Przepisy dotyczy oskładkowania wypłat pracowniczych są niezwykle złożone, zarówno jeśli chodzi o zasadę rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ale również w przypadku obowiązkowych opłat na fundusze celowe, takie jak Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Regulacje ustawowe zostały zamieszczone w odpowiednich przepisach, jednak nie zmienia to faktu, że i tak nie wszystko jest transparentne. W praktyce jest wiele przypadków, w których nie wiadomo, w jaki sposób postąpić. Zdaje sobie z tego sprawę ZUS, który na łamach poradników tłumaczy na przykładach, jak należy rozumieć niejasne przepisy. W dzisiejszej publikacji opisaliśmy, kto ma obowiązek opłacać składki na FP i FGŚP, a kto może korzystać ze zwolnienia. W jednym i drugim przypadku jest wiele sytuacji, w których takie przesłanki występują, niektóre z nich omówiono na przykładach. W publikacji zamieszczone najważniejsze informacje o funduszach celowych, a to na pewno będą pomocne informacje dla pracodawców i ich służb kadrowo-płacowych.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Umowa zlecenie a FP i FGŚP?

   Jeśli zatrudnimy pracowników na umowę o pracę i umowę zlecenie, to przy określaniu obowiązku opłacania FP sprawdzić czy taka umowa zlecenia jest na co najmniej minimalne wynagrodzenie ustawowe. W przypadku FGŚP nie ma znaczenia rodzaj umowy ani kwota wynagrodzenia, obowiązek opłacania składek emerytalnych i rentowych, determinuje opłacenie tej składki. Zatem może wystąpić sytuacja, że będzie opłacany tylko FGŚP.
  2. 1/2 etatu a Fundusz Pracy i FGŚp w 2022 roku - jak to wygląda w paktyce?

   Obowiązek opłacenia składki na FP powstaje u pracodawcy wówczas, gdy wynagrodzenie brutto pracownika w danym miesiącu jest co najmniej na kwotę ustawowego wynagrodzenia minimalnego.
  Komentarze czytelników
  1. 24 listopada 2021 o 17:58
   Michał

   Dziękuję, bardzo pomocny tekst

  2. 14 stycznia 2022 o 13:25
   Ana

   Czy od pracownika który jest zatrudniony na umowę zlecenie i zgłoszony na ZUS ZZA ( nie naliczam składek na ubezp. społeczne) liczę FP i FGŚP>
   Na umowie zlecenie kwota brutto 2200 zł na okres 2 tygodni

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie