Koszty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga opłat – wpis do CEIDG (także każda jego zmiana) jest darmowy (do 30.03.2009 wpis kosztował 100 zł, a zmiana 50 zł). W przypadku ZUS nowi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z tzw. „preferencyjnych” składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące działalności (do 01-07-2005 każdy przedsiębiorca opłacał pełne składki ZUS). Koszty prowadzenia działalności możemy podzielić na 2 typy: opłaty administracyjno-skarbowe oraz bieżące koszty prowadzenia firmy.

Opłaty administracyjno-skarbowe

Do pierwszej grupy możemy zaliczyć następujące opłaty:

1. Rejestracyjne:

 • jako czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł. W planach jest zlikwidowanie tej opłaty, jednak w roku 2014 obowiązuje ona nadal,
 • rejestracja szczególnej formy działalności, np. spółki jawnej: wpis do KRS – 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • za rejestrację samochodu,
 • dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,
 • za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, np.:
 • podmiotu wykonującego działalność kantorową – 1087 zł,
 • podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,

2. Za wydanie zaświadczeń i pozwoleń:

 • zaświadczenie o numerze nadania NIP (np. jeśli zgubimy taki dokument. Przy zakładaniu działalności jest on wysyłany podatnikowi bez pobierania opłaty) – 21 zł,
 • zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (VAT-23 lub VAT-24) – 160 zł,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł (za każdy egzemplarz),
 • pozwolenia lub koncesje, np. za zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji – 1087 zł,
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3. Podatki:

 • od czynności cywilnoprawnych (PCC) – przy zakładaniu spółki cywilnej 0,5% wartości umowy spółki. Podatek ten płaci także nabywca od umowy kupna-sprzedaży (np. komputera, samochodu lub innego przedmiotu) w wysokości 2%, jednak jeśli wartość umowy kupna jest ≥1000 zł,
 • od nieruchomości,
 • akcyzowy,
 • cło,

4. Pozostałe:

 • udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, czyli upoważnienie osoby do podpisywania w naszym imieniu np. deklaracji VAT lub innych pism wyjaśniających bądź rejestrację – 17 zł, (w przypadku UPL-1, pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie ma dodatkowych opłat),
 • notarialna – np. przy zakupie nieruchomości,
 • sądowa – np. przy zakupie nieruchomości,
 • opłaty członkowskie – np. do Krajowej Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Architektów, itp.

Bieżące koszty prowadzenia działalności

Zgodnie z art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Podatnik powinien ocenić czy między wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.

 • Koszty związane z funkcjonowaniem biura/lokalu/hali:
 • pieczątka – może kosztować od 15 zł do 50 zł (lub więcej), w zależności jaki rodzaj i format przedsiębiorca wybierze. Na chwilę obecną, kiedy większość dokumentów  jest w formie elektronicznej.
 • materiały i urządzenia biurowe,
 • czynsz za lokal, pomieszczenie biurowe lub halę produkcyjną,
 • opłaty za media (prąd, woda, gaz) związane z użytkowaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,
 • abonament za internet, telefon, specjalistyczne programy czy dostęp do portali branżowych,
 • strona internetowa, opłaty za usługi informatyczne czy reklamowe,
 • raty leasingowanych maszyn, urządzeń lub samochodów.

Rachunek bankowy

Wiele banków oferuje klientom posiadającym firmy, bezpłatne prowadzenie konta i/lub darmowe przelewy. Jeśli jednak na koncie firmowym pobierane są prowizje lub inne dodatkowe opłaty możemy je zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie działalności/lokalu/samochodu

Księgujemy w koszty prowadzenia działalności na podstawie polisy. Ważne jest czy ubezpieczenie jest płatne jednorazowo czy w ratach. W przypadku płatności ratalnej po 90 dniach od terminu wystawienia następuje tzw. korekta kosztów, czyli wyksięgowanie nieopłaconej części. Stanie się ona ponownie kosztem w dacie opłacenia raty.

Samochody

Używane na trzy różne sposoby:

 • środek trwały – oprócz wydatków eksploatacyjnych tj. paliwo, płyny, części czy naprawy kosztem będzie także amortyzacja.
 • pojazd w leasingu – w ciężar kosztów będą zaliczane raty leasingowe. W tym duża opłata wstępna, oraz bieżące wydatki na utrzymanie pojazdu.
 • samochód prywatny używany do celów służbowych – kosztem będą wydatki rozliczone na podstawie uzupełnionego przebiegu kilometrów, przejechanych w ramach działalności.

Środki trwałe, wyposażenie

Środkami trwałymi są przedmioty o wartości początkowej powyżej 3500 (dla płatników VAT liczy się cena netto z faktury). Do ewidencji wyposażenia wpisywać należy przedmioty w wartości między 1500 a 3500 (dla płatników VAT liczy się cena netto z faktury). Przedmioty o wartości poniżej 1500 zł możemy księgować bezpośrednio w KPiR jako „Pozostałe wydatki”. Wyposażenie staje się od razu kosztem w cenie zakupu, natomiast przy środkach trwałych kosztem są odpisy amortyzacyjne.

Pracownicy

W przypadku zatrudniania pracowników na umowę o pracę, zlecenia czy dzieło, kosztem będzie wartość brutto wynagrodzenia. Dodatkowym kosztem będą także składki ZUS opłacane przez pracodawcę (pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz inne wydatki np. na badania okresowe, szkolenia bhp lub podnoszące kwalifikacje zawodowe zatrudnianych osób.

ZUS

Ze składek preferencyjnych mogą skorzystać osoby, które:

 • zakładają pierwszy raz działalność,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły działalności pozarolniczej,
 • nie będą świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Obsługa księgowa

Prowadzenie działalności wymaga sporządzania odpowiednich ewidencji: zakupu, sprzedaży, środków trwałych, wyposażenia, a także składania deklaracji VAT, VAT-UE czy miesięcznych raportów osób ubezpieczonych. Przedsiębiorcy najchętniej zlecają swoją księgowość do biura rachunkowego. Jednak coraz bardziej popularne staje się korzystanie z księgowości internetowej. Koszty obsługi księgowej również wrzucimy w koszty prowadzenia działalności. W ifirma.pl proponujemy oba te rozwiązania: zarówno biuro rachunkowe, gdzie klient ma przypisaną księgową, która zajmuje się wyliczeniami podatków, jak i możliwość samodzielnego wprowadzania swoich dokumentów w opcji księgowości internetowej.

 

Autor: Magdalena Rojewska, ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI