Powrót

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

A co w przypadku, gdy obywatel nie ma własnościowego mieszkania tylko wynajmuje od innej osoby ? Czy można dokonać meldunku w wynajmowanym mieszkaniu oraz czy potrzebna jest zgoda właściciela do dokonania tejże czynności?

Na powyższe pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Obowiązek meldunkowy w Polsce

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

Z kolei z ustępu 2 analizowanego przepisu wynika, że obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

Przedmiotem rejestru jest jedynie „przebywanie” w lokalu, a nie „uprawnienie” do lokalu, zaś ewidencja ludności służy zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie stanu prawnego. Nie jest ona formą kontroli legalności zamieszkania i pobytu [por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 493/17].

Na kim spoczywa obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy ciąży na obywatelach polskich przebywających na terytorium RP. Przepisy art. 24 ust. 3-7 ustawy o ewidencji ludności zawierają katalog osób, które mogą wypełnić obowiązek meldunkowy. Przykładowo ustęp 3 stanowi, że za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Tym samym osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych (lub posiadające ograniczoną taką zdolność) mają również obowiązek meldunkowy, jednak z uwagi, iż nie mogą skutecznie dokonywać wszystkich czynności prawnych, konieczne stało się, by obowiązku tego dopełniły za nie inne osoby działające w jej imieniu.

Co ważniejsze obowiązku tego można dopełnić także przez pełnomocnika, który musi legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie zatem z art. 33 § 1 KPA pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Nie można natomiast domniemywać istnienia pełnomocnictwa.

Z kolei w przepisie art. 24 ust. 6–7 ustawy o ewidencji ludności zawarto regulację prawną dotyczącą wykonania obowiązku meldunkowego w przypadku żołnierzy w służbie czynnej. Dotyczy to więc obowiązku zameldowania się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się z takiego miejsca, a także o zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z tego wyjazdu.

Pobyt stały a pobyt czasowy

Przepis art. 25 ustawy o ewidencji ludności stanowi, że:

 • Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania [por. ust. 1];
 • Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem [por. ust. 2];
 • Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę [por. ust. 3];
 • Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy [por. ust. 4]

Pobyt stały

Aby móc uznać, iż przebywanie w danym miejscu wypełnia cechy stałości, to muszą zostać spełnione następujące elementy, tj.:

 • zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem;
 • zamiar stałego przebywania w tej miejscowości pod oznaczonym adresem.

Z kolei miejsce stałego pobytu danej osoby to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami [tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 366/19].

Pobyt czasowy

Aby móc stwierdzić, iż mamy do czynienia z pobytem czasowym, to muszą wystąpić dwa elementy:

 • przebywanie oraz
 • zamiar.

Z tym, że chodzi tu o przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. W przypadku pobytu stałego chodzi o zamiar stałego przebywania, zaś w przypadku pobytu czasowego o brak zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.

W doktrynie wskazuje się, że jeżeli przepisy ustawy o ewidencji ludności posługują się określeniem „pobyt czasowy obywatela polskiego”, to należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Zameldowanie nie przyznaje jakichkolwiek praw, np. prawa do lokalu czy prawa do przebywania w danym lokalu; nie nakłada też żadnego obowiązku. Zameldowanie „jest czynnością wtórną wobec faktu zamieszkiwania w danym lokalu. Natomiast sam zamiar przebywania w danym lokalu w żaden sposób nie może stanowić przesłanki do dokonania zameldowania na pobyt stały” [por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 232/19].

Miejsce zameldowania a miejsce zamieszkania

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Jest to kategoria prawa administracyjnego. Fakt zameldowania pod oznaczonym adresem nie oznacza automatycznie stałego zamieszkiwania czy gospodarowania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, a w przypadku pobytu stałego chodzi o zamieszkanie pod oznaczonym adresem.

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

Najemca jest zobowiązany do dokonania meldunku w miejscu, w którym przebywa, tj. na pobyt stały albo czasowy, niezależnie od decyzji wynajmującego. Obowiązek meldunkowy wynika wprost z ustawy o ewidencji ludności i nie ma żadnych przepisów czyniących wyjątek temu obowiązkowi. Co więcej najemca w wynajmowanym mieszkaniu może zameldować nie tylko siebie, ale również i osoby, które z nim zamieszkują.

Warto również pamiętać, że podstawą dokonania meldunku w wynajmowanym mieszkaniu jest tytuł prawny, w takim przypadku umowa najmu. Jednakże należy mieć na uwadze, że meldunek w wynajmowanym mieszkaniu nie daje najemcy dodatkowych uprawnień do lokalu.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest:

 • najem okazjonalny, to przejdź tutaj;
 • najem instytucjonalny, to przejdź tutaj.

Formy zameldowania

Przepis art. 28 ustawy o ewidencji ludności wskazuje na formy dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Można wyróżnić dwie formy zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

 • formę papierową;
 • formę dokumentu elektronicznego.

Obowiązku meldunkowego w formie papierowej dokonuje się na formularzu, którego wzór jest określony przez przepis art. 30 analizowanej ustawy. Do wglądu przedstawić należy urzędnikowi dowód osobisty lub paszport, a samej czynności zameldowania obywatel winien dokonać w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

W przepisie art. 28 ust. 2d ustawy o ewidencji ludności ustawodawca wymienił również przykładowe dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, tj.:

 • umowa cywilnoprawna;
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej;
 • decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (np. wyrok sądowy ustalający wstąpienie w stosunek najmu).
Podsumowanie

Obowiązek meldunkowy jest uregulowany przez przepisy prawa, co oznacza, iż obowiązek ten każdy obywatel polski winien być zameldowany. Niezależnie od tego czy obywatel przebywa w mieszkaniu stanowiącym jego własność, w miejscu z zamiarem stałego pobytu czy tymczasowego, bądź w wynajmowanym lokalu – obowiązek meldunkowy należy wypełnić. Jeśli chodzi o zgodę wynajmującego lokal (mieszkanie), w którym przebywa obywatel-najemca, to do dokonania czynności meldunku nie jest potrzebna jego zgoda.

Zastanawiasz się, w jaki sposób może być opodatkowany najem w 2022 roku? Przeczytaj ten artykuł, z którego dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Źródła:

 1. M. Kępa, G. Krawiec, A. Nodżak, Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz, Warszawa 2020.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Czy najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?

  Najemca jest zobowiązany do dokonania meldunku w miejscu, w którym przebywa, tj. na pobyt stały albo czasowy, niezależnie od decyzji wynajmującego.

 2. 🔸Z czego wynika obowiązek meldunkowy?

  Obowiązek meldunkowy jest uregulowany przez przepisy prawa, co oznacza, iż obowiązek ten każdy obywatel polski winien być zameldowany. Niezależnie od tego czy obywatel przebywa w mieszkaniu stanowiącym jego własność, w miejscu z zamiarem stałego pobytu czy tymczasowego, bądź w wynajmowanym lokalu – obowiązek meldunkowy należy wypełnić.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość