Blog ifirma.pl

Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się na czym polega i przez co należy rozumieć naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego? W niniejszym artykule, w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wyjaśnimy tę kwestię.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Naruszenie znaku towarowego powszechnie znanego

Zgodnie z przepisem art. 301 Prawa własności przemysłowej: Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

Roszczenie o nakazanie zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego do znaku powszechnie znanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru, nie przysługuje, jeśli uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu [por. art. 165 ust. 1 pkt 3 Prawa własności użytkowej].

Czym jest zatem znak towarowy powszechnie znany ? W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że:

 • znak powszechnie znany powinien być identyfikowany nie tylko z określonym towarem, ale także z konkretnym przedsiębiorcą. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż znakiem powszechnie znanym będzie taki znak, który może się poszczycić znajomością co najmniej połowy rzeczywistych i potencjalnych nabywców – a zatem 50% takich nabywców [por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 273/17];
 • brak jest podstaw do twierdzenia, że renomowany znak towarowy musi charakteryzować się większą znajomością niż znak powszechnie znany. Decydujące są tu kryteria jakościowe, nie zaś ilościowe. Renomowany znak nie musi być powszechnie znany, podobnie jak powszechnie znany znak nie musi być znakiem renomowanym [por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt V ACa 77/11].
 • znak towarowy powszechnie znany powinien być uznany znak, który charakteryzuje się następującymi cechami: – musi być znany na większości terytorium Polski, – musi być kojarzony do określonego towaru przez krajowych potencjalnych odbiorców, – musi być znany powszechnie wśród potencjalnych nabywców, a zatem więcej niż połowie osób tej grupy, przy czym – nie jest wymagane wyobrażenie potencjalnych odbiorców towarów o szczególnie wysokiej jakości wyrobów z tym znakiem (…) [por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 73/13].

W doktrynie wskazuje się, że „Ochrona znaków powszechnie znanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej została ograniczona tylko do zaistnienia ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Ochrona znaków powszechnie znanych kreowana przez przepisy komentowanej ustawy dotyczy więc ochrony przed ryzykiem pomyłek oraz przed ryzykiem pasożytnictwa” [tak G. Tylec [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015, art. 301].

Tym samym, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem przepisu art. 165 ust. 1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

A jeśli zastanawiasz się czy warto zastrzec znak towarowy, to przejdź do tego artykułu.

Oznaczenie towarów znakiem podrobionym

Zgodnie z przepisem art. 297 ust. 1 Prawa własności przemysłowej W razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd orzekając, zgodnie z art. 286, o dalszym rozporządzeniu tymi towarami, może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 286 Prawa własności przemysłowej: Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W myśl przepisu art. 120 ust. 3 pkt 3 Prawa własności przemysłowej przez znak towarowy podrobiony rozumie się użyte bezprawnie znaki identyczne ze znakami zarejestrowanymi lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym.

Mając na uwadze powyższe regulacje sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o:

 • ich wycofaniu z obrotu,
 • przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo
 • zniszczeniu.

Jednakże mając na uwadze wyjątek zawarty w przepisie art. 297 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, sąd orzekając o produktach oznaczonych znakami identycznymi lub takimi, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, tylko wyjątkowo można uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów [tak J. Stefańczyk-Kaczmarzyk [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 297].

Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 153 Prawa własności przemysłowej:

 • Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej [por. ustęp 1];
 • Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych [por. ustęp 1(1)];
 • Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy [por. ustęp 1(2)];
 • Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery “R” wpisanej w okrąg [por. ustęp 1(3);

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

 • umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
 • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
 • posługiwaniu się nim w celu reklamy [ por. art. 154 Prawa własności przemysłowej].

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie