Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

obowiązkowa rejestracja VAT-ue

Sprzedajesz towaru albo świadczysz usługi poza granicami Polski? A może nabywasz towary i usługi od kontrahentów unijnych? Dowiedz się kiedy masz obowiązek rejestracji do VAT-UE

Każdy przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem VAT, który zamierza dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów – WDT, Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów – WNT, nabycie i świadczenie usług) dla których stroną jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej musi zarejestrować się w bazie podatników VAT-UE poprzez formularz VAT-R. Przedsiębiorca niebędący czynnym płatnikiem VAT również ma obowiązek rejestracji w bazie podatników VAT-UE nabywając, świadcząc usługi oraz przy dokonywaniu WNT jeśli wartość transakcji WNT przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 000 zł.

Jeżeli wartość nabywanych towarów w danym roku nie przekroczy 50 000 zł nie ma obowiązku rejestracji i opodatkowywania transakcji przez nabywcę – nievatowca.

UWAGA

Czynności rejestracyjnych należy dokonać przed dniem dokonania pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej składając druk VAT-R jako rejestracyjny lub jego aktualizację do urzędu skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania, a w przypadku np. sp. z o.o. oraz s.c. do urzędu skarbowego właściwego dla adresu prowadzonej działalności.

Klienci serwisu ifirma.pl posiadający w nim konto interaktywny wniosek znajdą na swoim koncie.

 

VAT-R (13) – rejestracja jako podatnik VAT-UE

Czynny podatnik podatku VAT musi dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu VAT-R (13) zaznaczając odpowiedni kwadrat dotyczący informacji o wykonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych w części C.3. pole 58, jeżeli będzie dokonywał lub dokonuje:

  Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów

 • (WDT) do której stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
 • WDT Podlega opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem, że sprzedawca i nabywca mają numer VAT-UE oraz podatnik posiada w swojej dokumentacji dowody, iż towar będący przedmiotem transakcji został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa unijnego innego niż terytorium Polski.

  Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT)

 • Sprzedawca i nabywca co do zasady muszą być zarejestrowani do VAT-UE.
 • Zakup opodatkowany jest w Polsce wg polskiej stawki podatku VAT dla danego towaru, a więc kupujący nalicza stawkę VAT odpowiednią dla tego towaru w Polsce. Faktura jest księgowana w Ewidencji sprzedaży VAT – gdzie jest rejestrowany podatek należny oraz w ewidencji zakupów VAT – jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady transakcja jest neutralna pod względem podatku VAT.

  Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Usług

 • Stosuje się do nich art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika Import Usług.
 • Usługi dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT). Co do zasady takie usługi są opodatkowane w kraju usługobiorcy (poza wyjątkami wymienionymi w art. 28d, 28e, 28f, 28g, 28i i 28j), tak więc nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT wg stawki odpowiedniej dla danej usługi w Polsce. Faktura jest księgowana w ewidencji sprzedaży VAT oraz w ewidencji zakupów VAT – jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

  Świadczenia usług

 • Do nich stosuje się art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy.
 • Świadczenie usług dla przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT-UE dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub zamieszkania, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanej stawką 0% (art. 100 ust. 1 pkt 4). Jest to sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy.

 

Podatnik korzystający ze zwolnienia (nievatowiec) zobowiązany jest do zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-UE na formularzu VAT-R (13) zaznaczając odpowiedni kwadrat dotyczący informacji o wykonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych w części C.3.:

 1. pole 59 jeżeli będzie dokonywał lub dokonuje:
  • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT)
   Po przekroczeniu kwoty 50 000 zł nabycie towarów z UE staje się WNT i należy wykazać podatek należny.
 2. pole 60 jeżeli będzie dokonywał lub dokonuje:
  • Świadczenia usług jest to sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy. Są to usługi do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, a więc dla podatników zarejestrowanych do VAT-UE.
  • Wewnątrzwspólnotowych Nabyć Usług (Import Usług)
  • Sprzedawcą może być podmiot z UE, jak i spoza Unii. Po dokonaniu importu usług podatnik nalicza podatek VAT wg stawki takiej jaką byłaby ta usługa opodatkowana w Polsce.

Rozliczenie podatku VAT związanego z importem usług następuje poprzez złożenie deklaracji VAT-9M.

VAT-9M składamy jedynie w przypadku importu usług w trybie art. 28b, chyba że dokonaliśmy rejestracji z tytułu WNT to obie te transakcje wykażemy na druku VAT-8.

UWAGA

Transakcje unijne dotyczą transakcji między podatnikami tj. przedsiębiorcami. Sprzedaż towaru oraz świadczenie usług na rzecz osób nieprowadzących działalności nie będzie wykazywana w deklaracjach VAT-UE.

Informację podsumowującą VAT-UE wysyła się do urzędu skarbowego elektronicznie w trybie miesięcznym.

Posiadając nadany numer NIP formularz VAT-R można wypełnić i złożyć elektronicznie w formie e-deklaracji lub jako załącznik do wniosku o wpis lub o zmianę wpisu do CEiDG. Wysłanie wniosku w formie e-deklaracji wymaga posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Jeśli podatnik chce złożyć wniosek przez pełnomocnika, musi zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłaci za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym będzie składane pełnomocnictwo.

Zarejestrowany podatnik będzie widoczny w okresie do dwóch miesięcy w systemie VIES – VAT Information and Exchange System. VIES jest to system informatyczny pozwalający na wymianę informacji między państwami Unii Europejskiej na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz podatników VAT.

Przedsiębiorca nie zostanie zarejestrowany, jeśli:

 • podał w zgłoszeniu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą,
 • firma nie istnieje,
 • nie można się skontaktować z przedsiębiorcą ani z jego pełnomocnikiem,
 • przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawi się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
 • z informacji urzędu wynika, że działalność będzie wykorzystywała działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.

Jeśli urząd skarbowy odmówi rejestracji, można wówczas wezwać naczelnika urzędu do usunięcia naruszenia prawa lub wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.

Obowiązek wyrejestrowania z VAT-UE

W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT-UE wykonywania transakcji unijnych, podatnik jest obowiązany na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego poprzez aktualizację deklaracji VAT-R do urzędu skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania, a w przypadku np. sp. z o.o. oraz s.c. do urzędu skarbowego właściwego dla adresu prowadzonej działalności.
Zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT-UE.

Urząd skarbowy może automatycznie wyrejestrować podatnika z VAT-UE w sytuacji kiedy:

 • nie zostanie złożona obowiązkowa w danym okresie ani przez okres kolejnych 3 miesięcy informacja podsumowująca VAT-UE;
 • nie zostanie wykazana sprzedaż lub zakup towarów wraz z kwotą podatku do odliczenia w deklaracji VAT za okres 3 kolejnych miesięcy lub kwartału.
 • Informacje dotyczące wykreślenia z rejestru podatników VAT-UE zostały szerzej omówione tutaj.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸W jaki sposób rejestracji do VAT-UE dokonuje czynny podatnik VAT a w jaki nievatowiec?

  Czynny podatnik VAT musi dokonać zgłoszenia poprzez aktualizację formularza VAT-R. Z kolei podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zgłoszenia rejestracyjnego również na formularzu VAT-R.

 2. 🔸W jaki sposób przekazuje się informację podsumowującą VAT-UE do US?

  Informacja podsumowująca VAT-UE powinna być przesyłana do urzędu skarbowego co miesiąc w formie elektronicznej.

 3. 🔸Czy istnieje obowiązek wyrejestrowania się z VAT-UE?

  Tak – jeśli podatnik zarejestrowany w VAT-UE zaprzestaje wykonywania transakcji unijnych zobowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi US poprzez aktualizację deklaracji VAT-R.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość