Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

Obowiązek rejestracji do VAT-UE  u podatników VAT czynnych (vatowców). Podatnicy VAT czynni zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-UE przed dokonaniem pierwszej czynności:

1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT)

WDT podlega opodatkowaniu stawką 0 % jeśli sprzedawca i nabywca mają numer VAT-UE oraz podatnik posiada w swojej dokumentacji dowody, iż towar będący przedmiotem transakcji został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa unijnego innego niż terytorium kraju (art 42. ustawy o VAT).

2. Wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT)

Jeżeli zarejestrowany podatnik VAT-UE kupuje towar od podmiotu zarejestrowanego w swoim kraju jako podatnik VAT-UE, to sprzedawca ma obowiązek sprzedać towar przy zastosowaniu stawki VAT 0%. Podatnik VAT-UE zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT w Polsce i odprowadzenia go do polskiego US. W tym celu podatnik wystawia fakturę wewnętrzną, w której nalicza stawkę VAT odpowiednią dla tego towaru w Polsce. Faktura wewnętrzna jest księgowania w Ewidencji sprzedaży VAT – gdzie jest rejestrowany podatek należny, oraz w ewidencji zakupów VAT – jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Transakcja jest neutralna pod względem podatku VAT.

3. Nabycia usług

Dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT). Sprzedawcą może być podmiot z UE, jak i spoza Unii. Co do zasady takie usługi są opodatkowane w kraju usługobiorcy (poza wyjątkami wymienionymi w art. 28d, 28e, 28f, 28g, 28i i 28j). Zakupiona usługa zostaje wówczas sprzedana bez naliczenia podatku VAT w kraju sprzedawcy. Obowiązek odprowadzenia podatku od tej transakcji spoczywa na nabywcy w Polsce. W tym celu nabywca wystawia fakturę wewnętrzną, w której nalicza stawkę VAT odpowiednią dla danej usługi w Polsce. Faktura wewnętrzna jest księgowania w ewidencji sprzedaży VAT oraz w ewidencji zakupów VAT – jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Transakcja jest neutralna pod względem podatku VAT.

4. Świadczenia usług dla podatników VAT-UE lub osób prawnych niebędących podatnikami

ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT-UE, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub zamieszkania, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanej stawką 0% (art. 100 ust. 1 pkt 4). Jest to sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy usług podatnik wystawia fakturę ze stawką „np”- nie podlega.

VAT-R

Podatnicy VAT czynni rejestrują się do do VAT-UE składając aktualizację deklaracji VAT-R, zaznaczają na formularzu w części C.3 pole 58 (VAT-R wersja 13). Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej vatowcy unijny podają przed NIPem prefiks PL. Vatowcy zarejestrowani do VAT-UE dokonujący transakcji: wewnątrzwspólnotowej  dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE. Informację podsumowującą VAT-UE wysyła się do urzędu elektronicznie w trybie miesięcznym.

Obowiązek rejestracji do VAT-UE u podatników korzystających ze zwolnienia  (nievatowców)

Nievatowcy zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-UE w następujących przypadkach:

1. Przed dniem dokonania pierwszego importu usług

dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT). Sprzedawcą może być podmiot z UE, jak i spoza Unii. Po dokonaniu importu usług podatnik nalicza podatek VAT należny od importu tych usług na fakturze wewnętrznej i wykazuje go na deklaracji VAT- 9M (podatek VAT jest kosztem);

2. Przed dniem świadczenia pierwszej usługi

dla podatników VAT-UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT-UE, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub zamieszkania, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanej stawką 0% (art. 100 ust. 1 pkt 4). Jest to sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy;

3. Nabycia towarów

gdy wartość nabytych towarów z UE przekroczy kwotę 50. 000 zł rocznie. Do momentu przekroczenia podanego limitu nievatowiec jest zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT. Osiągnięcie kwoty granicznej powoduje u podatnika zwolnionego z VAT obowiązek opodatkowania transakcji i wykazania podatku należnego  na deklaracji VAT-8. Podatek VAT jest księgowany jako koszt podnoszący wartość nabytego towaru. Podatnik może dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT-UE przed  przekroczeniem limitu.

VAT-R

Podatnicy VAT bierni zgłaszają się do VAT-UE na formularzu rejestracyjnym VAT-R zaznaczając na formularzu w części C.3 pole 59 i/ lub 60 (VAT-R wer. 13). Rejestracja jako vatowiec UE nie oznacza, że podatnik traci prawo do dotychczasowego zwolnienia z podatku VAT. Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej vatowcy unijny podają przed NIP-em prefiks PL. Nievatowcy zarejestrowani do VAT-UE dokonujący transakcji: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej. Informację podsumowującą VAT-UE wysyła się do urzędu elektronicznie w trybie miesięcznym. Monika Kobylak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI