Od marca 2013 nowe wysokości diet i ryczałtów w delegacji

delegacja a relokacja

Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. dotyczące należności z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca 2013. Na podstawie nowego rozporządzenie wysokość diety od marca wzrośnie z 23 zł (obowiązujących do końca lutego 2013) do 30 zł.

Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. dotyczące należności z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca 2013. Na podstawie nowego rozporządzenie wysokość diety od marca wzrośnie z 23 zł (obowiązujących do końca lutego 2013) do 30 zł. Jeśli pracownik w podróży służbowej nie będzie miał zapewnionego całodziennego wyżywienia (czyli trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji) to takiemu pracownikowi przysługuje cała kwota diety czyli 30zł.W przypadku gdy pracodawca zapewni pracownikowi wyżywienie, to dietę się pomniejsza o każdy taki nieodpłatny dla pracownika posiłek o następującą wartość: 1. w przypadku delegacji krajowej: – śniadanie – 25% diety, – obiad – 50% diety, – kolacja – 25% diety 2. w przypadku delegacji zagranicznej: – śniadanie – 15% diety, – obiad 30% diety, – kolacja – 30% diety

Zmiany w wysokości diet i ryczałtów w delegacji

Pomniejszenie diety w związku z zapewnieniem pracownikowi wyżywienia stosujemy zarówno do diet krajowych jaki i zagranicznych. W przypadku podróży zagranicznych odbywanej do kilku państw pracodawca ma prawo ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Pracownik przebywający w podróży służbowej będzie miał prawo do zwrotu „innych niezbędnych wydatków’’ poniesionych w delegacji krajowej lub zagranicznej, które określił bądź uzna pracodawca. Przez „inne niezbędne wydatki’’ należy rozumieć opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży. Na podstawie nowego rozporządzenie do rozliczenia podróży służbowej pracownik załącza następujące dokumenty: rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki. W sytuacji gdy przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Do tej pory nie było limitu noclegowego, a od marca 2013 limit ten będzie wynosić dwudziestokrotność kwoty diety (600 zł). W przypadkach uzasadnionych pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu w kwocie przekraczającej limit. Ryczałt noclegowy to 150% diety i od marca będzie on wynosić 45 zł. Ryczałt na jazdy lokalne wynosi 20% diety i będzie to kwota 6 zł. W przypadku choroby w trakcie delegacji zagranicznej następuje zwrot kosztów związanych z leczeniem pracownika ze środków pracodawcy z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaliczka na delegację zagraniczną może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki. Do tej pory nie było regulacji dotyczącej jaki należy przyjąć kurs do rozliczenia takiej zaliczki. Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej jest dokonywane w walucie w jakiej została wypłacona zaliczka, w walucie wymienionej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłaty. Na podstawie art.775 § 3-4 Kodeksu pracy pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym także diet – w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Pracodawcy tacy nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. Jeśli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę w danej firmie prywatnej nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej (art. 775 § 5 k.p.. Zwrot kosztów przejazdu pracownika podczas podróży służbowej własnym pojazdem będzie następował z uwzględnieniem stawek za 1 km przebiegu ustalonych przez pracodawcę na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy . Nadal utrzymano 14 dniowy termin rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracownika, co nie oznacza, że nie można tych kosztów rozliczyć wcześniej. Na podstawie przepisu § 10 „pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje prawo do zwrotu kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy (jednokrotnego lub wielokrotnego w zależności od okresu pobytu w podróży) środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem’’.

Obliczeń z tytułu diet dokonujemy w następujący sposób:

1. Rozliczenie diet za czas podróży krajowej: a) jeśli podróż trwa nie dłużej niż jedną dobę i wynosi: – mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, – od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, – ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości; b) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: – do 8 godzin – przysługuje 50% diety, – ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 2. Rozliczenie diet z tytułu podróży zagranicznej: a) za każdą dobę poddróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; b) za niepełną dobę podróży zagranicznej: – do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, – ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, – ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. AUTOR: Aneta Sobkowicz
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

12 komentarzy

 1. Diana

  Jak rozliczyć delegację zagraniczną odbywającą się na przełonie lutego i czerwca br. (tj. delegację, która rozpoczęła się w lutym, a kończy się w marcu)? W mojej firmie przyjęto zasadę, że rozlcizenie diet powinno odbyć się wg starych zasad, jednak w samym rozporządzeniu MPiPS, ani w internecie, nic nie znalazłam na ten temat. Z góry dziękuję za Wasze opinie.

 2. adam

  Mam ten sam problem. Co głowa to inna interpretacja, z uwagi na brak przepisów przejściowych trzeba coś wybrać. Do wyboru są następujące warianty:
  1. Nowe rozporządzenie wskazuje, że należność z tytułu podróży służbowej rozlicza się po wykonaniu zadania. W związku z tym, jeśli zakończenie podróży przypada na okres po 1 marca 2013, stosujemy nowe rozporządzenie – uważa Magdalena Zwolińska, adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.
  Za każdy dzień delegacji pracownikowi należy się więc nowa, wyższa dieta.
  2. Jeśli podróż rozpoczęła się w II 2013 -stare rozporządzenie, to wg starego powinniśmy ją rozliczyć
  3. proporcjonalnie
  dla mnie trzecia ocja jest najbliższa

 3. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Diany

  W tym przypadku należy zastosować dwie stawki do rozliczenia tych diet. Za luty należy wypłacić na podstawie stawki takiej jaka obowiązywała w lutym, a w miesiącu marcu na podstawie nowej stawki obowiązującej od marca 2013.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z Departamentem Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 4. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pana Adama

  Jeśli rozliczenie diet dotyczy dwóch miesięcy, gdzie były różne stawki, to należy zastosować w rozliczeniu dwie różne stawki.Za luty stosujemy stawkę taką jak obowiązywała w lutym według starych przepisów a za marzec już stosujemy nowe stawki. Taki sposób rozliczenia potwierdził Departament Prawa Pracy.

 5. Ewa

  Proszę o pomoc w rozliczeniu konkretnego przypadku: pracownik wyjechał w delegację w dniu 26.02.2013 o godz. 13 a powrócił w dniu 04.03.2013 o godz. 23. Ile należy naliczyć diet wg starego a ile wg nowego rozporządzenia.

 6. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  Zakładając, że pracownika godziny pracy przypadają w godzinach od 6:00 do 14:00, to diety należy wypłacić w następujący sposób:
  Za 26,27 i 28 lutego należą się temu pracownikowi 3 pełne diety po 23zł. Za dni wolne czyli sobotę i niedzielę 1 i 2 marca należą się 2 pełne diety po 30zł, jest to zgodne z Wyrok NSA z 22 marca 2000 r. SYGN. AKT I SA/Lu 1747/98.
  Za 3 i 4 marca również wypłacamy 2 pełne diety po 30zł.W sumie pracownikowi wypłacamy 3 pełne diety po 23zł, i 4 pełne diety po 30zł.
  Odpowiedź była konsultowana z Inspekcją Pracy.

 7. Tomasz

  Czy jeśli pracodawca zalożył w regulaminie pracy przelicznik 52 gr za km niezaleznie od pojemnosci auta to jest zgodne z przepisami ?

 8. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pana Tomasza

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Ma Pan prawo zastosować w swoim regulaminie wynagrodzeń lub w dodatkowym piśmie jeśli zatrudnia Pan mniej niż 20 osób stawkę 0,52 gr za 1 km przebiegu pojazdu, niezależnie od pojemności silnika. Taka stawka jest dozwolona, ponieważ mieści się w przedziale jaki jest minimalny dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3, która wynosi 0,5214zł.
  W rozporządzeniu mamy następujące stawki dla samochodów osobowych:

  a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214zł,
  b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358zł.

  Oznacza to, że stawka 0,52 zł mieści się w przedziale dla samochodów o pojemności do 900 cm3 i dla samochodów o pojemności powyżej 900 cm3, czyli może Pan zastosować taką stawkę.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z Departamentem Prawa Ministerstwa Transportu w Warszawie.

 9. Tomasz

  Pani Aneto a co jesli firma zatrudnia wiecej niz 20 osob ale jest w regulaminie pracy ze stawka wynosi 52 gr? Czy to tez jest zgodne ?

 10. Aneta Sobkowicz

  Tak, jest to zgodne z przepisami, i w taki sposób pracodawca może określić stawkę za 1km przebiegu pojazdu.

 11. Iwona

  Pani Aneto,
  W mojej instytucji (uczelnia publiczna) za podroz prywatnym samochodem dostaj sie 50% stawki ustawowej. Czy jest to zgodne z prawem?

 12. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Iwony

  O wysokości stawki zwrotu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych decyduje kwota jaka jest wpisana w umowie zawartej pomiędzy stronami. Kwota ta może być niższa od maksymalnej zapisanej w rozporządzeniu, ale nie może być wyższa od podanej stawki. Proszę porozmawiać z pracodawcą o tej kwocie by podnieść stawkę ze względu na wysoki koszt paliwa.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z Inspekcją Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość