Od marca 2013 nowe wysokości diet i ryczałtów w delegacji

delegacja a relokacja

Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. dotyczące należności z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca 2013. Na podstawie nowego rozporządzenie wysokość diety od marca wzrośnie z 23 zł (obowiązujących do końca lutego 2013) do 30 zł.

Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. dotyczące należności z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca 2013. Na podstawie nowego rozporządzenie wysokość diety od marca wzrośnie z 23 zł (obowiązujących do końca lutego 2013) do 30 zł. Jeśli pracownik w podróży służbowej nie będzie miał zapewnionego całodziennego wyżywienia (czyli trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji) to takiemu pracownikowi przysługuje cała kwota diety czyli 30zł.W przypadku gdy pracodawca zapewni pracownikowi wyżywienie, to dietę się pomniejsza o każdy taki nieodpłatny dla pracownika posiłek o następującą wartość: 1. w przypadku delegacji krajowej: – śniadanie – 25% diety, – obiad – 50% diety, – kolacja – 25% diety 2. w przypadku delegacji zagranicznej: – śniadanie – 15% diety, – obiad 30% diety, – kolacja – 30% diety

Zmiany w wysokości diet i ryczałtów w delegacji

Pomniejszenie diety w związku z zapewnieniem pracownikowi wyżywienia stosujemy zarówno do diet krajowych jaki i zagranicznych. W przypadku podróży zagranicznych odbywanej do kilku państw pracodawca ma prawo ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Pracownik przebywający w podróży służbowej będzie miał prawo do zwrotu „innych niezbędnych wydatków’’ poniesionych w delegacji krajowej lub zagranicznej, które określił bądź uzna pracodawca. Przez „inne niezbędne wydatki’’ należy rozumieć opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży. Na podstawie nowego rozporządzenie do rozliczenia podróży służbowej pracownik załącza następujące dokumenty: rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki. W sytuacji gdy przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Do tej pory nie było limitu noclegowego, a od marca 2013 limit ten będzie wynosić dwudziestokrotność kwoty diety (600 zł). W przypadkach uzasadnionych pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu w kwocie przekraczającej limit. Ryczałt noclegowy to 150% diety i od marca będzie on wynosić 45 zł. Ryczałt na jazdy lokalne wynosi 20% diety i będzie to kwota 6 zł. W przypadku choroby w trakcie delegacji zagranicznej następuje zwrot kosztów związanych z leczeniem pracownika ze środków pracodawcy z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaliczka na delegację zagraniczną może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki. Do tej pory nie było regulacji dotyczącej jaki należy przyjąć kurs do rozliczenia takiej zaliczki. Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej jest dokonywane w walucie w jakiej została wypłacona zaliczka, w walucie wymienionej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłaty. Na podstawie art.775 § 3-4 Kodeksu pracy pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym także diet – w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Pracodawcy tacy nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. Jeśli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę w danej firmie prywatnej nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej (art. 775 § 5 k.p.. Zwrot kosztów przejazdu pracownika podczas podróży służbowej własnym pojazdem będzie następował z uwzględnieniem stawek za 1 km przebiegu ustalonych przez pracodawcę na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy . Nadal utrzymano 14 dniowy termin rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracownika, co nie oznacza, że nie można tych kosztów rozliczyć wcześniej. Na podstawie przepisu § 10 „pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje prawo do zwrotu kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy (jednokrotnego lub wielokrotnego w zależności od okresu pobytu w podróży) środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem’’.

Obliczeń z tytułu diet dokonujemy w następujący sposób:

1. Rozliczenie diet za czas podróży krajowej: a) jeśli podróż trwa nie dłużej niż jedną dobę i wynosi: – mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, – od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, – ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości; b) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: – do 8 godzin – przysługuje 50% diety, – ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 2. Rozliczenie diet z tytułu podróży zagranicznej: a) za każdą dobę poddróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; b) za niepełną dobę podróży zagranicznej: – do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, – ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, – ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. AUTOR: Aneta Sobkowicz
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

12 komentarzy

 1. Diana

  Jak rozliczyć delegację zagraniczną odbywającą się na przełonie lutego i czerwca br. (tj. delegację, która rozpoczęła się w lutym, a kończy się w marcu)? W mojej firmie przyjęto zasadę, że rozlcizenie diet powinno odbyć się wg starych zasad, jednak w samym rozporządzeniu MPiPS, ani w internecie, nic nie znalazłam na ten temat. Z góry dziękuję za Wasze opinie.

 2. adam

  Mam ten sam problem. Co głowa to inna interpretacja, z uwagi na brak przepisów przejściowych trzeba coś wybrać. Do wyboru są następujące warianty:
  1. Nowe rozporządzenie wskazuje, że należność z tytułu podróży służbowej rozlicza się po wykonaniu zadania. W związku z tym, jeśli zakończenie podróży przypada na okres po 1 marca 2013, stosujemy nowe rozporządzenie – uważa Magdalena Zwolińska, adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.
  Za każdy dzień delegacji pracownikowi należy się więc nowa, wyższa dieta.
  2. Jeśli podróż rozpoczęła się w II 2013 -stare rozporządzenie, to wg starego powinniśmy ją rozliczyć
  3. proporcjonalnie
  dla mnie trzecia ocja jest najbliższa

 3. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Diany

  W tym przypadku należy zastosować dwie stawki do rozliczenia tych diet. Za luty należy wypłacić na podstawie stawki takiej jaka obowiązywała w lutym, a w miesiącu marcu na podstawie nowej stawki obowiązującej od marca 2013.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z Departamentem Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 4. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pana Adama

  Jeśli rozliczenie diet dotyczy dwóch miesięcy, gdzie były różne stawki, to należy zastosować w rozliczeniu dwie różne stawki.Za luty stosujemy stawkę taką jak obowiązywała w lutym według starych przepisów a za marzec już stosujemy nowe stawki. Taki sposób rozliczenia potwierdził Departament Prawa Pracy.

 5. Ewa

  Proszę o pomoc w rozliczeniu konkretnego przypadku: pracownik wyjechał w delegację w dniu 26.02.2013 o godz. 13 a powrócił w dniu 04.03.2013 o godz. 23. Ile należy naliczyć diet wg starego a ile wg nowego rozporządzenia.

 6. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  Zakładając, że pracownika godziny pracy przypadają w godzinach od 6:00 do 14:00, to diety należy wypłacić w następujący sposób:
  Za 26,27 i 28 lutego należą się temu pracownikowi 3 pełne diety po 23zł. Za dni wolne czyli sobotę i niedzielę 1 i 2 marca należą się 2 pełne diety po 30zł, jest to zgodne z Wyrok NSA z 22 marca 2000 r. SYGN. AKT I SA/Lu 1747/98.
  Za 3 i 4 marca również wypłacamy 2 pełne diety po 30zł.W sumie pracownikowi wypłacamy 3 pełne diety po 23zł, i 4 pełne diety po 30zł.
  Odpowiedź była konsultowana z Inspekcją Pracy.

 7. Tomasz

  Czy jeśli pracodawca zalożył w regulaminie pracy przelicznik 52 gr za km niezaleznie od pojemnosci auta to jest zgodne z przepisami ?

 8. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pana Tomasza

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Ma Pan prawo zastosować w swoim regulaminie wynagrodzeń lub w dodatkowym piśmie jeśli zatrudnia Pan mniej niż 20 osób stawkę 0,52 gr za 1 km przebiegu pojazdu, niezależnie od pojemności silnika. Taka stawka jest dozwolona, ponieważ mieści się w przedziale jaki jest minimalny dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3, która wynosi 0,5214zł.
  W rozporządzeniu mamy następujące stawki dla samochodów osobowych:

  a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214zł,
  b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358zł.

  Oznacza to, że stawka 0,52 zł mieści się w przedziale dla samochodów o pojemności do 900 cm3 i dla samochodów o pojemności powyżej 900 cm3, czyli może Pan zastosować taką stawkę.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z Departamentem Prawa Ministerstwa Transportu w Warszawie.

 9. Tomasz

  Pani Aneto a co jesli firma zatrudnia wiecej niz 20 osob ale jest w regulaminie pracy ze stawka wynosi 52 gr? Czy to tez jest zgodne ?

 10. Aneta Sobkowicz

  Tak, jest to zgodne z przepisami, i w taki sposób pracodawca może określić stawkę za 1km przebiegu pojazdu.

 11. Iwona

  Pani Aneto,
  W mojej instytucji (uczelnia publiczna) za podroz prywatnym samochodem dostaj sie 50% stawki ustawowej. Czy jest to zgodne z prawem?

 12. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Iwony

  O wysokości stawki zwrotu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych decyduje kwota jaka jest wpisana w umowie zawartej pomiędzy stronami. Kwota ta może być niższa od maksymalnej zapisanej w rozporządzeniu, ale nie może być wyższa od podanej stawki. Proszę porozmawiać z pracodawcą o tej kwocie by podnieść stawkę ze względu na wysoki koszt paliwa.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z Inspekcją Pracy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość