Od marca 2013 nowe wysokości diet i ryczałtów w delegacji

Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. dotyczące należności z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca 2013.

Na podstawie nowego rozporządzenie wysokość diety od marca wzrośnie z 23 zł (obowiązujących do końca lutego 2013) do 30 zł.

Jeśli pracownik w podróży służbowej nie będzie miał zapewnionego całodziennego wyżywienia (czyli trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji) to takiemu pracownikowi przysługuje cała kwota diety czyli 30zł.

W przypadku gdy pracodawca zapewni pracownikowi wyżywienie, to dietę się pomniejsza o każdy taki nieodpłatny dla pracownika posiłek o następującą wartość:

1. w przypadku delegacji krajowej:

– śniadanie – 25% diety,

– obiad – 50% diety,

– kolacja – 25% diety

2. w przypadku delegacji zagranicznej:

– śniadanie – 15% diety,

– obiad 30% diety,

– kolacja – 30% diety

Pomniejszenie diety w związku z zapewnieniem pracownikowi wyżywienia stosujemy zarówno do diet krajowych jaki i zagranicznych.

W przypadku podróży zagranicznych odbywanej do kilku państw pracodawca ma prawo ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Pracownik przebywający w podróży służbowej będzie miał prawo do zwrotu „innych niezbędnych wydatków’’ poniesionych w delegacji krajowej lub zagranicznej, które określił bądź uzna pracodawca.

Przez „inne niezbędne wydatki’’ należy rozumieć opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży.

Na podstawie nowego rozporządzenie do rozliczenia podróży służbowej pracownik załącza następujące dokumenty: rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki. W sytuacji gdy przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Do tej pory nie było limitu noclegowego, a od marca 2013 limit ten będzie wynosić dwudziestokrotność kwoty diety (600 zł).

W przypadkach uzasadnionych pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu w kwocie przekraczającej limit.

Ryczałt noclegowy to 150% diety i od marca będzie on wynosić 45 zł.

Ryczałt na jazdy lokalne wynosi 20% diety i będzie to kwota 6 zł.

W przypadku choroby w trakcie delegacji zagranicznej następuje zwrot kosztów związanych z leczeniem pracownika ze środków pracodawcy z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zaliczka na delegację zagraniczną może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki. Do tej pory nie było regulacji dotyczącej jaki należy przyjąć kurs do rozliczenia takiej zaliczki.

Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej jest dokonywane w walucie w jakiej została wypłacona zaliczka, w walucie wymienionej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłaty.

Na podstawie art.775 § 3-4 Kodeksu pracy pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym także diet – w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.

Pracodawcy tacy nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej.

Jeśli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę w danej firmie prywatnej nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej (art. 775 § 5 k.p..

Zwrot kosztów przejazdu pracownika podczas podróży służbowej własnym pojazdem będzie następował z uwzględnieniem stawek za 1 km przebiegu ustalonych przez pracodawcę na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy .

Nadal utrzymano 14 dniowy termin rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracownika, co nie oznacza, że nie można tych kosztów rozliczyć wcześniej.

Na podstawie przepisu § 10 „pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje prawo do zwrotu kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy (jednokrotnego lub wielokrotnego w zależności od okresu pobytu w podróży) środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem’’.

Obliczeń z tytułu diet dokonujemy w następujący sposób:

1. Rozliczenie diet za czas podróży krajowej:
a) jeśli podróż trwa nie dłużej niż jedną dobę i wynosi:
– mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
– od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
– ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
b) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
– do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
– ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

2. Rozliczenie diet z tytułu podróży zagranicznej:
a) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
b) za niepełną dobę podróży zagranicznej:
– do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
– ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
– ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Aneta Sobkowicz

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK