Blog ifirma.pl

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

|
|
1 minut czytania
Odroczenie terminu płatności składek ZUS jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorca którzy z powodu ciężkich sytuacji ekonomicznych lub kryzysu finansowego mogą mieć problemy z płynnością finansową a co za tym idzie trudności w regularnym opłacaniu składek ZUS, moją możliwości odroczenia płatności składek ZUS.

 

1. Na czym polega odroczenie terminu płatności składek

Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Oznacza to, że nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności, których termin zapłaty został odroczony. W stosunku do należności, których termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobiera się opłatę prolongacyjną. Opłata ta jest naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie, w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

2. Kto może ubiegać się o odroczenie?

O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik, który odczuwa np. skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności. Dotyczy to również przedsiębiorców zobowiązanych do opłacania składek, który ma chwilowe problemy płatnicze, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Wniosek płatnika o przyznanie tej swoistej ulgi musi być wyczerpująco, a nie ogólnikowo, umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których płatnik nie jest w stanie uregulować należnych składek w ustawowym terminie. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności odroczenie terminu zapłaty składki jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.

3. Co podlega odroczeniu?

Odroczeniu mogą podlegać wszystkie składki ZUS:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia odroczeniem może zostać objęta pełna kwota bieżących i przyszłych składek.

4. Jakie warunki muszą być spełnione?

Warunkami niezbędnymi do rozpatrzenia sprawy o udzielenie omawianej ulgi są:

 • złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi,
 • uregulowanie w ustawowym terminie kwoty odpowiadającej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników za okres mający zostać objęty ewentualnym odroczeniem, wnioskowany przez płatnika.

5. Odroczenie terminu płatności – wymagane dokumenty

Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wniosek płatnika, w którym, oprócz szczegółowego uzasadnienia wnioskowanej ulgi, należy określić proponowany termin zapłaty składek (odpowiedni druk można otrzymać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub pobrać go ze strony internetowej Zakładu (tutaj). Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia ulgi oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową. Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza możliwości płatniczych podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi, uzależnione są od wysokości składek, zakresu wnioskowanej ulgi i okresu spłaty w odroczonym terminie.

Dokumentami przedstawiającymi możliwości płatnicze są:

 • w przypadku płatników prowadzących pełną księgowość – m.in. bilans, rachunek zysków i strat,
 • w przypadku pozostałej grupy płatników – m.in. deklaracje podatkowe, wyciąg z książki przychodów i rozchodów lub ewidencja przychód zryczałtowanych, bądź karta podatkowa.

Płatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do wniosku dołączyć dodatkowo dokumenty wymagane przepisami z zakresu pomocy publicznej.

W zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy publicznej mogą to być:

 • informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym płatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających ten rok lat (w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie będą to lata obrotowe), albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy (na formularzu określonym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy, opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 61 z 2007 r., pod pozycją 413),
 • w przypadku, gdy przeznaczeniem pomocy innej niż de minimis będzie restrukturyzacja – plan restrukturyzacyjny,
 • w przypadku, gdy przeznaczeniem pomocy innej niż de minimis będzie naprawa szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami – dokumenty umożliwiające dokonanie oceny, czy ogólna wartość pomocy nie przekroczy wartości poniesionych strat, pomniejszonych o ewentualne kwoty wypłacone z tytułu ubezpieczenia.

Szczegółowy wykaz dokumentów dostępny będzie w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS prowadzącej postępowanie w sprawie wniosku o odroczenie terminu płatności składek oraz na stronie ZUS.

6. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek można złożyć:

 • osobiście, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby lub miejsca zamieszkania płatnika, bądź za pośrednictwem poczty,
 • w formie elektronicznej, na stronie PUE ZUS.
Po podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o odroczeniu terminu płatnik informowany jest o konieczności podpisania umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowo warunki realizacji ulgi.

7. Uprawnienia płatnika

Jeśli płatnik nie zgadza się z decyzją podjętą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jego sprawie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie, wskazując argumenty, które nie zostały uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku oraz powołać nowe okoliczności w sprawie.

W przypadku braku możliwości pozyskania środków na spłatę należności na warunkach określonych w umowie płatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków udzielonej ulgi. Konsekwencją takiej zmiany będzie ponowne naliczenie opłaty prolongacyjnej. W sytuacji, gdy zaistniały lub mogą zaistnieć szczególne okoliczności skutkujące rozwiązaniem zawartej umowy, istnieje możliwość złożenia wniosku o utrzymanie tej umowy w mocy. W przypadku pozytywnej decyzji Zakładu, co do utrzymania w mocy umowy, nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności.

8. O czym należy pamiętać?

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia ulgi. W sytuacji odmowy odroczenia płatnik zobowiązany jest do uregulowania składek wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Należy pamiętać, że w przypadku nieuregulowania przedmiotowych należności podjęte zostaną działania zmierzające do przymusowego ich dochodzenia. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do podjęcia czynności zmierzających do ustanowienia stosownych zabezpieczeń (hipoteka, zastaw). Niedotrzymanie przez płatnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o odroczenie terminu płatności składki. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne.

W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o koszty upomnienia oraz koszty egzekucji.

9. Rozłożenie na raty i umorzenie spłaty składek

W sytuacji kiedy przedsiębiorca posiada zadłużenie z tytułu opłacania składek ZUS i nie ma możliwości spłacenia ich jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty na raty.
Jeżeli ZUS przychyli się do wniosku układu ratalnego i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie on mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie na ustalonych wspólnie warunkach. W takim przypadku przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Więcej informacji dotyczących rozłożenia na raty, jest dostępne tutaj.

10. Ulgi dla przedsiębiorców

ZUS w sytuacjach kryzysowych, daje możliwości i zachęca również do skorzystania z uproszczonych form pomocy, które zostały szczegółowo opisane na ich stronie.
Przykładem dla którego zostały wprowadzone uproszczone formy pomocy przez ZUS, jest pandemia Koronawirusa. Podczas tej trudnej sytuacji ekonomicznej, przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków o odroczenie składek ZUS w formie krótkiego oświadczenia, w którym, płatnik powinien odpowiednio uargumentować prośbę o odroczenie składek.

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych we wskazanym wniosku jest dostępne tutaj.

Wniosek dotyczący odroczonych składek oraz szczegółowe informacje dotyczące ulg dla przedsiębiorców ZUS również zamieścił na swojej stronie.

Dowiedz się więcej, na temat zwolnienia ze składek ZUS.
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie