PIT-11 co się zmieni w 2020 roku?

PIT-11 2020

Zatrudniasz pracowników więc masz obowiązek złożenia PIT-11 za 2019 rok. Sprawdź jak wygląda formularz PIT-11 po zmianach jakie wprowadzono w 2020. Zestawienie zmian w poszczególnych częściach wraz z omówieniem. Do kiedy musisz złożyć PIT-11 do US a do kiedy przekazać go swoim pracownikom? Sprawdź!

Rok 2019 przyniósł dużo zmian w podatku dochodowym. Wiele z wprowadzonych zmian ma bezpośrednie przełożenie na składane w 2020 roku zeznania i informacje podatkowe. Tak też jest z informacją o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019 rok. Sprawdźmy co się zmieniło i na co powinni zwrócić uwagę płatnicy wypełniając powyższą informację.

PIT-11 formularz przed i po zmianie

Do końca 2019 roku obowiązywał formularz informacji PIT-11 w wersji 24.

Część E “DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI ORAZ POBRANE SKŁADKI” wyglądała następująco przed zmianą:

PIT-11 przed zmianami

Druk PIT-11 przed zmianami

Część E “DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI ORAZ POBRANE SKŁADKI” wyglądała następująco po zmianie:

PIT-11 po zmianach 2020

Druk PIT-11 po zmianach 2020

Zestawienie zmian w części E

Pozycje poniżej odzwierciedlają numery/nazwy poszczególnych wierszy w PIT-11 “Źródła przychodów”.

PIT-11 przed zmianą do 31.12.2019 r. (wersja 24)

PIT-11 po zmianie od 01.01.2020 r. (wersja 25)

1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – (od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach) wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy – oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy. W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy. 1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 2. W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
2. Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.
Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.
2. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia 16) (objaśnienia pod tabelą)
W poz. 41 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
Nowy zapis.
3. Emerytury – renty zagraniczne 3. Emerytury – renty zagraniczne
4. Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym.
Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.
4. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszach 5 i 6.
5. Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.
5. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6.
6. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło.
Po zmianie wiersz 4 i 5.
6. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 5, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia 16) (objaśnienia pod tabelą)
Nowy zapis.
7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy). Należy wpisać kwotę wynikającą z PIT-R.
Po zmianie wiersz 4.
7. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy W poz. 62 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
8. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy. W poz. 60 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
Po zmianie wiersz 7.
8. Inne źródła 17) (objaśnienia pod tabelą)
9. Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.
Po zmianie należy ujmować w innych źródłach.
10. Inne źródła 12) (objaśnienia pod tabelą)

Objaśnienia z informacji PIT-11:

  • 12) W wierszu 10 części E “Inne źródła” (do końca 2019 roku), wykazuje się m. in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82) oraz zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.
  • 16) Wiersz 2 i 6 od 2020 roku w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 86) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczką na podatek pobraną przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5.
  • 17) W wierszu 8 części E “Inne źródła” (od 2020 roku) wykazuje się m.in.: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

PIT -11 przed zmianą:

składki w PIT-11 przed zmianą

Składki w PIT-11 przed zmianami

PIT-11 po zmianie:

składki w PIT-11 po zmianach

Składki w PIT-11 po zmianach

Porównanie zmian

Składki na ubezpieczenia społeczne z wiersza 70 i 71 przed zmianą znalazły się w wierszu 69 po zmianie.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z wiersza 72 i 73 przed zmianą znalazły się w wierszu 72 po zmianie.
Wiersze: 70, 71, 73 i 74 – nowy zapis – dotyczą osób do 26 roku życia. Pozycje 71 i 74 dotyczą składek od wypłaconych wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi jeżeli pracownik złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Natomiast w poz. 70 i 73 dotyczą składek jeżeli pracownik nie złożył oświadczenia i miał pobierany podatek. W pozycjach 70 i 73 znajdą się również składki od wypłaconego wynagrodzenia powyżej limitu 35.636,67 zł.

Zmiany w części G

PIT-11 część G zmiany

PIT-11 część G – zmiany
 
W części G PIT-11 “INFORMACJA O PRZYCHODACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU” wykazywane są wszystkie przychody, do których stosuje się zwolnienie od podatku.

Od 2020 roku pojawiły się nowe poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przychodów osób młodych do 26 roku życia w całości zwolnionych z podatku dochodowego, które zostały przez nich uzyskane od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wypełnienie PIT-11 z uwzględnieniem przychodów osób do 26 roku życia budziło duże kontrowersje dlatego też Ministerstwo Finansów przygotowało instrukcję jak wypełnić PIT-11 w 2020 roku. Zgodnie z informacjami jakie można przeczytać w wyjaśnieniu płatnicy, którzy pobierali zaliczki na podatek, ponieważ nie otrzymali oświadczenia od pracownika, wypełniają jedynie część E, nie wykazują tych dochodów w części G. Natomiast w sytuacji, gdy płatnik nie pobierał podatku, ponieważ otrzymał oświadczenie wówczas wypełnia jedynie część G i nie ujmuje tych przychodów w części E.

Zobacz: Zmiany w zeznaniach rocznych za rok 2019

Najważniejsze pytania

Od kiedy druk PIT-11 obowiązuje w nowej wersji?

Formularz PIT -11 w wersji 25 obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Do kiedy należy złożyć informację PIT-11 do Urzędu Skarbowego?

Termin składania informacji PIT-11 w US upłynął 31 stycznia 2020 roku.

Kiedy upływa termin przekazania deklaracji pracownikom?

W 2020 roku PIT-11 pracownikom należy przekazać do końca lutego.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość