PIT-11 co się zmieni w 2020 roku?

PIT-11 2020

Zatrudniasz pracowników więc masz obowiązek złożenia PIT-11 za 2019 rok. Sprawdź jak wygląda formularz PIT-11 po zmianach jakie wprowadzono w 2020. Zestawienie zmian w poszczególnych częściach wraz z omówieniem. Do kiedy musisz złożyć PIT-11 do US a do kiedy przekazać go swoim pracownikom? Sprawdź!

Rok 2019 przyniósł dużo zmian w podatku dochodowym. Wiele z wprowadzonych zmian ma bezpośrednie przełożenie na składane w 2020 roku zeznania i informacje podatkowe. Tak też jest z informacją o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019 rok. Sprawdźmy co się zmieniło i na co powinni zwrócić uwagę płatnicy wypełniając powyższą informację.

PIT-11 formularz przed i po zmianie

Do końca 2019 roku obowiązywał formularz informacji PIT-11 w wersji 24.

Część E “DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI ORAZ POBRANE SKŁADKI” wyglądała następująco przed zmianą:

PIT-11 przed zmianami

Druk PIT-11 przed zmianami

Część E “DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI ORAZ POBRANE SKŁADKI” wyglądała następująco po zmianie:

PIT-11 po zmianach 2020

Druk PIT-11 po zmianach 2020

Zestawienie zmian w części E

Pozycje poniżej odzwierciedlają numery/nazwy poszczególnych wierszy w PIT-11 “Źródła przychodów”.

PIT-11 przed zmianą do 31.12.2019 r. (wersja 24)

PIT-11 po zmianie od 01.01.2020 r. (wersja 25)

1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – (od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach) wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy – oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy. W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy. 1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 2. W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
2. Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.
Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.
2. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia 16) (objaśnienia pod tabelą)
W poz. 41 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
Nowy zapis.
3. Emerytury – renty zagraniczne 3. Emerytury – renty zagraniczne
4. Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym.
Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.
4. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszach 5 i 6.
5. Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.
5. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6.
6. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło.
Po zmianie wiersz 4 i 5.
6. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 5, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia 16) (objaśnienia pod tabelą)
Nowy zapis.
7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy). Należy wpisać kwotę wynikającą z PIT-R.
Po zmianie wiersz 4.
7. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy W poz. 62 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
8. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy. W poz. 60 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
Po zmianie wiersz 7.
8. Inne źródła 17) (objaśnienia pod tabelą)
9. Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.
Po zmianie należy ujmować w innych źródłach.
10. Inne źródła 12) (objaśnienia pod tabelą)

Objaśnienia z informacji PIT-11:

  • 12) W wierszu 10 części E “Inne źródła” (do końca 2019 roku), wykazuje się m. in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82) oraz zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.
  • 16) Wiersz 2 i 6 od 2020 roku w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 86) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczką na podatek pobraną przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5.
  • 17) W wierszu 8 części E “Inne źródła” (od 2020 roku) wykazuje się m.in.: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

PIT -11 przed zmianą:

składki w PIT-11 przed zmianą

Składki w PIT-11 przed zmianami

PIT-11 po zmianie:

składki w PIT-11 po zmianach

Składki w PIT-11 po zmianach

Porównanie zmian

Składki na ubezpieczenia społeczne z wiersza 70 i 71 przed zmianą znalazły się w wierszu 69 po zmianie.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z wiersza 72 i 73 przed zmianą znalazły się w wierszu 72 po zmianie.
Wiersze: 70, 71, 73 i 74 – nowy zapis – dotyczą osób do 26 roku życia. Pozycje 71 i 74 dotyczą składek od wypłaconych wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi jeżeli pracownik złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Natomiast w poz. 70 i 73 dotyczą składek jeżeli pracownik nie złożył oświadczenia i miał pobierany podatek. W pozycjach 70 i 73 znajdą się również składki od wypłaconego wynagrodzenia powyżej limitu 35.636,67 zł.

Zmiany w części G

PIT-11 część G zmiany

PIT-11 część G – zmiany
 
W części G PIT-11 “INFORMACJA O PRZYCHODACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU” wykazywane są wszystkie przychody, do których stosuje się zwolnienie od podatku.

Od 2020 roku pojawiły się nowe poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przychodów osób młodych do 26 roku życia w całości zwolnionych z podatku dochodowego, które zostały przez nich uzyskane od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wypełnienie PIT-11 z uwzględnieniem przychodów osób do 26 roku życia budziło duże kontrowersje dlatego też Ministerstwo Finansów przygotowało instrukcję jak wypełnić PIT-11 w 2020 roku. Zgodnie z informacjami jakie można przeczytać w wyjaśnieniu płatnicy, którzy pobierali zaliczki na podatek, ponieważ nie otrzymali oświadczenia od pracownika, wypełniają jedynie część E, nie wykazują tych dochodów w części G. Natomiast w sytuacji, gdy płatnik nie pobierał podatku, ponieważ otrzymał oświadczenie wówczas wypełnia jedynie część G i nie ujmuje tych przychodów w części E.

Zobacz: Zmiany w zeznaniach rocznych za rok 2019

Najważniejsze pytania

Od kiedy druk PIT-11 obowiązuje w nowej wersji?

Formularz PIT -11 w wersji 25 obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Do kiedy należy złożyć informację PIT-11 do Urzędu Skarbowego?

Termin składania informacji PIT-11 w US upłynął 31 stycznia 2020 roku.

Kiedy upływa termin przekazania deklaracji pracownikom?

W 2020 roku PIT-11 pracownikom należy przekazać do końca lutego.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość