Pomoc de minimis – kto może się o nią starać?

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać pomoc de minimis? Sprawdź jakie są limity oraz formy udzielenia pomocy de minimis.

Co to jest pomoc de minimis

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc de minimis to pomoc spełniająca przesłanki, określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej innej niż pomoc w rolnictwie i rybołówstwie. Tym aktem prawnym jest Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Kiedy przedsiębiorca może starać się o pomoc

Istotą pomocy de minimis jest to, że nie może ona powodować zakłócenia konkurencji na rynku. Przedsiębiorca aby uzyskać wsparcie nie może być podmiotem wyłączonym z zakresu pomocy oraz wartość pomocy nie może przekroczyć ustalonego limitu. Również pomoc de minimis nie może być przyznana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności oznacza że beneficjent nie może być w postępowaniu upadłościowym lub spełniać kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli (warunek ten dotyczy pomocy w formie pożyczek, gwarancji). Przez trudną sytuację ekonomiczną należy po prostu rozumieć stan w którym nieuchronny jest upadek firmy i żadne środki finansowe już tego nie zmienią.

Ile wynosi limit pomocy de minims

Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może być większa niż 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro.

Pomoc de minimis w formie – jednorazowej amortyzacji

Popularną formą pomocy de minimis wśród przedsiębiorców, uregulowaną w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3500 zł, sklasyfikowanych od 3 do 8 grupy KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych.

Więcej o jednorazowej amortyzacji na stronach serwisu IFIRMA.

Ważne!

Na stronach UOKiK została udostępniona baza – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. W bazie można znaleźć informacje przydatne przedsiębiorcom m.in. o wdrażanych w Polsce środkach pomocowych.

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI