Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

pracownicy z Ukrainy

Pracownicy zza wschodniej granicy to dla wielu polskich przedsiębiorców jedyna szansa, aby pozyskać brakujące ręce do pracy. Już 85% zatrudnionych w Polsce cudzoziemców to pracownicy z Ukrainy. W 2017 r. większość z nich pracowała w rolnictwie. Znacząco rośnie jednak odsetek zatrudnionych w przemyśle, budownictwie czy sektorze usług. Co zrobić, aby legalnie zatrudnić pracownika z ukraińskim paszportem? Jakiej pensji oczekuje? Podpowiadamy.

Pracownicy zza wschodniej granicy to dla wielu polskich przedsiębiorców jedyna szansa, aby pozyskać brakujące ręce do pracy. Już 85% zatrudnionych w Polsce cudzoziemców to pracownicy z Ukrainy. W 2017 r. większość z nich pracowała w rolnictwie. Znacząco rośnie jednak odsetek zatrudnionych w przemyśle, budownictwie czy sektorze usług. Co zrobić, aby legalnie zatrudnić pracownika z ukraińskim paszportem? Jakiej pensji oczekuje? Podpowiadamy.

Ile zarabia pracownik z Ukrainy?

Chociaż język ukraiński możemy coraz częściej usłyszeć na ulicy, w autobusie czy w urzędzie, to Ukraińcy zwykle nie myślą o pozostaniu nad Wisłą na stałe. Takie plany ma zaledwie co dziesiąty z nich. Preferują oni pobyty krótkotrwałe w celach zarobkowych. Nie zmienia to faktu, że według raportu Barometr imigracji zarobkowej niemal co druga duża polska firma zatrudnia Ukraińców, wśród średnich przedsiębiorstw co piąta, a wśród małych dziesiąta. Mówienie o tym, że pracownicy ze Wschodu są tanią siłą roboczą, staje się pomału mitem. Obecne zarobki 6 na 10 zatrudnionych w Polsce pracowników z Ukrainy wahają się od 2 500 do 3 000 złotych netto. Jednak wielu z nich może też liczyć na dodatkowe benefity w postaci dofinansowania do zakwaterowania, wyżywienia czy transportu do miejsca pracy.

jakiej pensji oczekuje pracownik z Ukrainy?

Średnia pensja pracownika z Ukrainy

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Dzięki dodatkom do pensji 20% pracujących w Polsce Ukraińców wydaje na utrzymanie mniej niż 200 zł, a prawie 40% z nich od 200 do 500 złotych. W sumie co drugi zatrudniony w Polsce pracownik z Ukrainy ma zapewnione zakwaterowanie, a co trzeci wyżywienie.

koszty życia w Polsce

Średni koszt utrzymania pracownika z Ukrainy w Polsce

Nic dziwnego, że w Polsce przybywa kwater pracowniczych dla przybyszów ze Wschodu. Ceny uzależnione są od standardu, ale nawet w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Wrocław, zaczynają się już od 15 zł za dobę. Pracodawcy, którzy zdecydują się ponosić koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem czy dowozem pracowników do pracy, mogą te wydatki uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Warto również pomyśleć o kursie nauki języka polskiego dla zatrudnionych przez siebie Ukraińców. Tym bardziej, że taki wydatek również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a korzyści płynące z takiego przedsięwzięcia są wymierne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, szczególnie gdy ten ostatni ma na co dzień styczność z klientem. Ceny semestralnych kursów języka polskiego w kilkuosobowych grupach oscylują w granicach 1000 zł, koszt lekcji indywidualnych to zwykle ok. 50 zł za godzinę. Poza tym szkoły językowe mają coraz częściej w swojej ofercie atrakcyjne propozycje dla firm.

▲ wróć na początek

Zatrudnienie cudzoziemca – dwie ścieżki

Obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą posiadać m.in. zezwolenie na pracę. Jednak przedsiębiorcy chętnie korzystają z ułatwień, jakie przewiduje polskie prawo w odniesieniu m.in. do pracowników z Ukrainy.

Od czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji nie mają obowiązku posiadania wizy uprawniającej do pracy w Polsce. W ramach ruchu bezwizowego pobyt w Polsce może trwać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. W tej sytuacji pracodawcy mogą skorzystać z tzw. procedury oświadczeniowej, czyli złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Decydując się na taki krok, przedsiębiorca składa oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Rejestracja od niedawna jest płatna (koszt 30 zł). Inną zmianą jest konieczność poinformowania urzędu o tym, czy cudzoziemiec rzeczywiście podjął zatrudnienie.

Z kolei od stycznia 2018 roku na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono w życie zupełnie nowe rozwiązanie, jakim są zezwolenia na pracę sezonową. Chociaż też wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty (30 zł), to sporym ułatwieniem dla pracodawcy wydaje się zwolnienie z tzw. testu rynku pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie musi już informować starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Warunek jest jeden – zezwolenie musi dotyczyć pracownika jednego z wcześniej wymienionych państw, tj.: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i dotyczy prac wykonywanych w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Aby otrzymać takie zezwolenie dla cudzoziemca, pracodawca musi:

 • złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę swojej firmy lub miejsce zamieszkania (drugi przypadek dotyczy jednak osób fizycznych); można również dokonać rejestracji przez Internet – na przykład tutaj.
 • podać we wniosku takie informacje jak: wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy i okres ważności zezwolenia,
 • dołączyć do wniosku dowód wpłaty (30 zł).

W zależności od tego, czy cudzoziemiec znajduje się już na terytorium Polski, czy też dopiero przekroczy granicę w celu wykonywania pracy sezonowej, procedura będzie się nieco różnić, co obrazuje poniższa tabelka.

Program do faktur – Darmowe konto Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?
Ścieżka krajowa (gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce)
Ścieżka zagraniczna (gdy cudzoziemiec stara się o przyjazd do Polski)
Starosta weryfikuje wniosek i w ciągu 7 dni wydaje zezwolenie na pracę sezonową lub podejmuje decyzję odmowną. W przypadku postępowania wyjaśniającego okres ten może się wydłużyć do 30 dni.
1. Starosta weryfikuje wniosek i w ciągu 7 dni wpisuje go do ewidencji wniosków dotyczących pracy sezonowej lub podejmuje decyzje odmowną w tej sprawie. W przypadku postępowania wyjaśniającego okres ten może się wydłużyć do 30 dni.
2. Po wpisaniu wniosku do ewidencji pracodawca otrzymuje stosowne zaświadczenie, które następnie przekazuje cudzoziemcowi (posłuży mu ono jako podstawa do wydania wizy, a w ruchu bezwizowym stanie się potwierdzeniem celu przyjazdu do Polski). 3. Kiedy cudzoziemiec przyjedzie na terytorium RP, pracodawca informuje o tym fakcie PUP, załączając kopię paszportu obcokrajowca, a także podając jego adres zamieszkania w Polsce. 4. Dopiero teraz starosta wydaje oficjalne zezwolenie na pracę sezonową. Uwaga! W oczekiwaniu na otrzymanie zezwolenia cudzoziemiec może rozpocząć pracę, ale tylko na zasadach zawartych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.
▲ wróć na początek

Zezwolenie na pracę sezonową a obowiązki pracodawcy

Zatrudniając cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, przedsiębiorca musi dopełnić pewnych obowiązków. Wśród nich znajduje się:

 • podpisanie umowy z cudzoziemcem po wcześniejszym przedstawieniu mu tłumaczenia dokumentu; umowa musi być zgodna z warunkami ujętymi w zezwoleniu,
 • przestrzeganie takich samych obowiązków co w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni) oraz innych obowiązków wynikających z zatrudnienia cudzoziemca (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego).

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć wszystkie wymagane dokumenty.

Oświadczenie dla prac niesezonowych

Oświadczenie dla prac niesezonowych, czyli innymi słowy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydawane jest na okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Aby je uzyskać, pracodawca musi:

 1. złożyć oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania (można to również zrobić przez Internet); w oświadczeniu należy podać:
 • dane pracodawcy i cudzoziemca,
 • datę rozpoczęcia pracy i czas jej trwania,
 • rodzaj umowy,
 • wynagrodzenie brutto,
 • zawód i miejsce wykonywania pracy,
 • podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (działalność prowadzona przez pracodawcę musi mieć charakter niesezonowy, podobnie jak praca wykonywana przez cudzoziemca),

2. przedstawić dowód wpłaty w wysokości 30 zł, oświadczenie o niekaralności i dokument tożsamości pracodawcy oraz kopię dokumentu podróży cudzoziemca.

Następnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania oświadczenia, PUP wpisuje je do ewidencji lub podejmuje decyzję odmowną w tej sprawie. W przypadku postępowania wyjaśniającego wpisanie do ewidencji może się wydłużyć do 30 dni.

Oświadczenie dla prac niesezonowych a obowiązki pracodawcy

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia wiąże się też z pewnymi obowiązkami ze strony pracodawcy. Musi on:

 • poinformować na piśmie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w ciągu 7 dni od przewidywanej daty rozpoczęcia pracy) zatrudnienia przez cudzoziemca,
 • jeśli cudzoziemiec podjął zatrudnienie, zawrzeć z nim pisemną umowę przy uwzględnieniu warunków zawartych w oświadczeniu oraz po wcześniejszym przedstawieniu mu tłumaczenia umowy,
 • przestrzegać tych samych obowiązków co w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni), jak również pozostałych obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, np. przechowywanie kopii dokumentu pobytu obcokrajowca.
▲ wróć na początek

Kiedy jest potrzebne zezwolenie na pracę?

Jeżeli pracodawca powierzył pracę Ukraińcowi w związku z ruchem bezwizowym, to warto przed upływem 90 dni zezwalających na pobyt bez wizy (na przykład w ramach procedury oświadczeniowej) sprawdzić, czy pracownik uzyskał wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy umożliwiający wykonywanie pracy.

Jeżeli przedsiębiorca chce nadal współpracować z pracownikiem z Ukrainy, którego już zatrudnił na mocy procedury oświadczeniowej (pod warunkiem, że będzie się to odbywać w ramach umowy o pracę i na warunkach nie gorszych niż zawarte w oświadczeniu), może sam wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Chyba że zrobi to sam cudzoziemiec, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.

Warto wiedzieć, że ubieganie się o zezwolenie na pracę odbywa się w trybie uproszczonym, to znaczy bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Co więcej, cudzoziemiec w oczekiwaniu na decyzję może normalnie wykonywać pracę na rzecz ww. przedsiębiorcy. Podkreślmy jednak, że owa procedura dotyczy tylko przypadków związanych z umową o pracę. Około 85% wydawanych zezwoleń na pracę dotyczy obywateli Ukrainy, a liczba składanych przez nich wniosków ciągle rośnie. Dla porównania – według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w I półroczu 2017 r. wydano ponad 91 tysięcy zezwoleń na pracę dla osób ukraińskiego pochodzenia, a na koniec tego półrocza liczba ta wzrosła już do ponad 110 tysięcy.

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Polscy przedsiębiorcy doceniają zaangażowanie i pracowitość Ukraińców, którzy w dodatku często są gotowi pracować dłużej niż 40 godzin w tygodniu. Atutem współpracy jest też względnie niska bariera językowa i stosunkowo niewielkie różnice kulturowe. Nic dziwnego, że pracodawcy chcieliby, aby Ukraińcy zostawali w Polsce na dłużej niż tylko 3 czy 6 miesięcy. W obecnej sytuacji, gdy na polskim rynku pracy brakuje fachowców z różnych branż. Zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy wydaje się skutecznym rozwiązaniem, aby zapełnić „braki kadrowe”.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Brak komentarzy

 1. Tymoteusz Żymła

  polecam

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.