Powrót

PPE 2022 – zmiany w ustawie o pracowniczych planach emerytalnych

PPE 2022

Zastanawiasz się, w jaki sposób zabezpieczać środki na przyszłą emeryturę? Sprawdź, z jakich opcji można skorzystać.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Od niedawna wprowadzone zostały Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), które mają stanowić dodatkowy filar zabezpieczenia środków finansowych na przyszłą emeryturę. Środki gromadzone na koncie uczestnika są współfinansowane przez pracodawców i budżet państwa. Z PPE może skorzystać każdy pracownik po spełnieniu warunków ustawowych. W dzisiejszej publikacji opiszemy co się zmieniło w PPE w 2022 roku, wspomnimy również o zmianach w ustawie Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Zmiana ustawy o PPE, IKE i IKZE

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa, w której zostały wprowadzone nowe regulacje do kluczowych ustaw odnoszących się do gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Większość wprowadzonych zmian przepisów zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Nowe rozwiązania ustawowe mają przyczynić się do zwiększenia efektywności funkcjonowania grupowego oszczędzania w tych 3 ustawach, o czym nieco więcej napiszemy poniżej.

Zmiany w ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) od 2022

Najwięcej miejsca w ustawie zmieniającej poświęcono zmianie ustawy o PPE. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej nowelizacja ma na celu przede wszystkim:

 1. Wprowadzenie ułatwień dla pracodawców prowadzących PPE.
 2. W tym celu zdecydowano się na przeniesienie pewnych obowiązków z pracodawcy prowadzącego PPE na zarządzającego, czyli instytucje finansowe, które posiadają odpowiednią infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe. Tym samym pracodawcy nie będą już musieli sporządzać rocznej informacji dotyczącej realizacji programów i przekazywać jej organowi nadzoru. Po zmianach pracodawcy mają natomiast obowiązek przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE a PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 3. Uproszczono tryb zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników.
 4. Rezygnacja z trybu rejestracji przez organ nadzoru na tryb notyfikacji, co nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przez organ nadzoru. Chodzi o zawieszenie lub ograniczenie odprowadzania składek podstawowych w PPE co może mieć związek z trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

 5. Zmiana warunków uczestnictwa w Programie.
 6. Zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej. Uczestnik programu może odprowadzać składkę dodatkową z innych źródeł niż tylko wynagrodzenie za pracę. Po zmianach możliwe jest nawet wnoszenie składki dodatkowej w okresie nieobecności w pracy, np. w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, w czasie długotrwałego zwolnienia lekarskiego.

 7. Zmiana przepisów określających zasady zawieszania składki podstawowej.
 8. Doprecyzowano zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości. Zapisano, że maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę nie może przekroczyć 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

 9. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o PPE przez pracodawcę.
 10. Jeżeli pracodawca podejmie jednostronną decyzję o likwidacji PPE okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 a nie 12 miesięcy, tak jak to obowiązywało przed zmianą.

 11. Informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPE.
 12. Fundusz inwestycyjny w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku będzie przekazywał uczestnikowi, w postaci elektronicznej lub na wniosek uczestnika w postaci papierowej, informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. W zestawieniu znajdzie się również wysokość wpłat dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym oraz informacja o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku uczestnika.

 13. Przeniesienie środków pomiędzy instytucjami finansowymi.
 14. W ustawie zmieniającej ustawę o PPE zdefiniowano pojęcia „przeniesienie” oraz uregulowano przekazywanie przez zarządzającego informacji w przypadku dokonania przeniesienia. Jeżeli decyzja organu nadzoru o wpisie zmian do rejestru programów o zmianie formy programu lub zarządzającego stanie się ostateczna, przeniesienia dokonuje się w terminie miesiąca od dnia doręczenia dotychczasowemu zarządzającemu zlecenia pracodawcy dotyczącego przeniesienia. Ma to zapobiegać przetrzymywaniu środków przez poprzedniego zarządzającego.

Zmiany w ustawie o IKE i IKZE

Po zmianie przepisów umowa o IKE i IKZE może być zawierana w postaci elektronicznej.

Określono również wysokość wpłat dokonywanych na IKZE:

 • wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej,
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota ta nie może przekroczyć 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) stanowią znaczący udział w III filarze emerytalnym. Według danych KNF, według stanu na 31.12.2020 r. w programie PPE uczestniczyło blisko 632 tys. pracowników. Zmiana przepisów miała na celu uatrakcyjnienie tej metody oszczędzania dla pracowników. Nowe zasady obejmują m.in. możliwość opłacania składki dodatkowej z innych źródeł, niż tylko z wynagrodzenia, a także wprowadzenie uproszczeń dla pracodawców – m.in. odejście od sporządzania przez nich rocznej informacji o PPE. W ustawie zmieniającej zapisano jeszcze m.in. informacje na temat maksymalnej kwoty wpłat dokonywanych na IKZE przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i pozostałe osoby, przedsiębiorcy mogą wpłacać wyższe kwoty. Większość przepisów obowiązuje od 1 lipca 2022 roku, poza pewnymi wyjątkami, które zostały wymienione w ustawie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość