Terminy składania deklaracji podatkowych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek płacenia danin publicznych bez wezwania w terminie określonym przez odpowiednie przepisy podatkowe. Wysokość zobowiązań jest obliczana przez przedsiębiorcę i przekazywana do Urzędu Skarbowego na formularzu odpowiedniej  deklaracji podatkowej. Trochę inaczej jest traktowany podatek dochodowy (w tym od wynagrodzeń pracowniczych) i ryczałtowy – w trakcie roku podatnik wpłaca zaliczki, natomiast nie składa do US żadnych deklaracji miesięcznych.

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi postępowaniem karno-skarbowym oraz  karą pieniężną więc należy takiej sytuacji unikać. Natomiast konsekwencją niewpłacenia w terminie należnego podatku (lub zaliczki na podatek dochodowy)  jest naliczenie odsetek ustawowych. Dlatego w sytuacji, gdy firma ma problemy z płynnością finansową (bo np. kontrahent nie zapłacił za wykonaną i zafakturowaną sprzedaż, od której podatek należy zapłacić) składamy w terminie deklarację i ewentualnie opóźniamy wykonanie płatności licząc się z koniecznością zapłacenia odsetek.

Karta podatkowa

PIT-16A – roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego za rok ubiegły.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 – roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego. Zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PIT-36 – zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.
PIT-36L – zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Osoby prawne

CIT-8 – roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wstępne zeznanie CIT-8 składa się do 31 marca roku następnego za rok ubiegły. Natomiast do 30 września roku następnego należy złożyć ostateczne zeznanie CIT-8 za rok ubiegły.
CIT-8/0 – informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Deklarację tę składa się jako załącznik do CIT-8.

Firmy zatrudniające pracowników

PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych w danym roku wypłat wynagrodzeń. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.
PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.
PIT-11 – informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres. Deklaracja ta jest zeznaniem rocznym. Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły.
PIT-40 – roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły.

Podatnicy VAT

VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług. Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.
VAT-7D – deklaracja kwartalna, składana przez podatników VAT innych niż mali podatnicy, rozliczających się za okresy kwartalne. Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartalnego, którego dotyczy deklaracja.
VAT-7K – deklaracja kwartalna, składana przez małych podatników i rolników ryczałtowych, którzy wybrali rozliczenia kwartalne. Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja.
VAT-8 – deklaracja dla rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług – dotyczy podatników nie będących podatnikami czynnymi oraz osób prawnych nie będących podatnikami, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.
VAT-9 – deklaracja dla rozliczenia podatku przy imporcie usług lub dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca. Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8. Składa się ją  do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc, w którym miała miejsce opodatkowana transakcja.
VAT-10 – deklaracja dla rozliczenia podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Deklarację tę składają podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, a nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.
VAT-11 – deklaracja dla rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.
VAT-12 – skrócona deklaracja VAT w zakresie przewozu osób i ładunków taksówkami dla taksówkarzy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem. Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.
VAT-UE – informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów. Składają ją firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Deklarację składa się miesięcznie do 25 dnia następnego miesiąca.
VAT-UE/K – korekta do deklaracji VAT-UE.

Podatnicy akcyzy

AKC-4 – deklaracja dla podatku akcyzowego. Składa się ją do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do deklaracji tej należy załączyć załącznik AKC-4/A,B,C,D,E,F,H,I,J lub K w zależności od rodzaju towaru obłożonego akcyzą.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK