Terminy składania deklaracji podatkowych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek płacenia danin publicznych bez wezwania w terminie określonym przez odpowiednie przepisy podatkowe. Wysokość zobowiązań jest obliczana przez przedsiębiorcę i przekazywana do Urzędu Skarbowego na formularzu odpowiedniej  deklaracji podatkowej. Trochę inaczej jest traktowany podatek dochodowy (w tym od wynagrodzeń pracowniczych) i ryczałtowy – w trakcie roku podatnik wpłaca zaliczki, natomiast nie składa do US żadnych deklaracji miesięcznych.

Brak deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi postępowaniem karno-skarbowym oraz  karą pieniężną więc należy takiej sytuacji unikać. Natomiast konsekwencją niewpłacenia w terminie należnego podatku (lub zaliczki na podatek dochodowy)  jest naliczenie odsetek ustawowych. Dlatego w sytuacji, gdy firma ma problemy z płynnością finansową (bo np. kontrahent nie zapłacił za wykonaną i zafakturowaną sprzedaż, od której podatek należy zapłacić) składamy w terminie deklarację i ewentualnie opóźniamy wykonanie płatności licząc się z koniecznością zapłacenia odsetek.

Jakie są terminy składania deklaracji podatkowych?

Karta podatkowa

PIT-16A

 • Roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego za rok ubiegły.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28

 • Roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego.
 • Zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PIT-36

 • Zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku.
 • Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego.
 • Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-36L 

 • Zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku.
 • Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego.
 • Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Osoby prawne

CIT-8

 • Roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Wstępne zeznanie CIT-8 składa się do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.
 • Natomiast do 30 września roku następnego należy złożyć ostateczne zeznanie CIT-8 za rok ubiegły.

CIT-8/0 

 • Informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
 • Deklarację tę składa się jako załącznik do CIT-8.

Firmy zatrudniające pracowników

PIT-4R 

 • Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych w danym roku wypłat wynagrodzeń.
 • Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-8AR

 • Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-11

 • Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres.
 • Deklaracja ta jest zeznaniem rocznym.
 • Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły.

PIT-40

 • Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.
 • Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły.

Podatnicy VAT

VAT-7 

 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
 • Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-7D 

 • Deklaracja kwartalna, składana przez podatników VAT innych niż mali podatnicy, rozliczających się za okresy kwartalne.
 • Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartalnego, którego dotyczy deklaracja.

VAT-7K

 • Deklaracja kwartalna, składana przez małych podatników i rolników ryczałtowych, którzy wybrali rozliczenia kwartalne.
 • Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja.

VAT-8 

 • Deklaracja dla rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług – dotyczy podatników nie będących podatnikami czynnymi oraz osób prawnych nie będących podatnikami, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-9

 • Deklaracja dla rozliczenia podatku przy imporcie usług lub dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca.
 • Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.
 • Składa się ją  do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc, w którym miała miejsce opodatkowana transakcja.

VAT-10

 • Deklaracja dla rozliczenia podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu.
 • Deklarację tę składają podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, a nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

VAT-11

 • Deklaracja dla rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

VAT-12

 • Skrócona deklaracja VAT w zakresie przewozu osób i ładunków taksówkami dla taksówkarzy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.
 • Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-UE 

 • Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów.
 • Składają ją firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Deklarację składa się miesięcznie do 25 dnia następnego miesiąca.

VAT-UE/K 

Podatnicy akcyzy

AKC-4 

 • Deklaracja dla podatku akcyzowego.
 • Składa się ją do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Do deklaracji tej należy załączyć załącznik AKC-4/A,B,C,D,E,F,H,I,J lub K w zależności od rodzaju towaru obłożonego akcyzą.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI