Przedsiębiorca nie zawsze musi opłacać składkę zdrowotną

Przedsiębiorca i osoby współpracujące z nimi podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od tej zasady są wyjątki. W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą zostać zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej.

Możemy zostać zwolnieni z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli mamy:

 • ustalone prawo do renty lub emerytury,
 • niskie przychody,
 • ustalony stopień niepełnosprawności.

Zwolnione może dotyczyć dwóch grup:

 • Osób uprawnionych do emerytury lub renty w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • Osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Konieczne jest spełnienie jednego z dodatkowych warunków:

 • uzyskiwane dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczają miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury
 • prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Reasumując:

Nie musi opłacać składki zdrowotnej:

 • emeryt bądź rencista, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, a z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50 % kwoty najniższej emerytury,
 • osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50 % kwoty najniższej emerytury.
 • emeryt bądź rencista, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, który opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,
 • osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,

Osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, uzyskująca przychód jedynie z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej (z tytułu której obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu), to może opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK