Blog ifirma.pl

Refundacja z funduszy unijnych – jak rozliczyć wydatek w PIT i VAT?

|
|
8 minut czytania
Starasz się o refundację ze środków unijnych? Sprawdź, jak rozliczyć wydatek w PIT i VAT.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Odkąd Polska należy do Unii Europejskiej nikogo chyba nie dziwi, że można ubiegać się i otrzymać różnego rodzaju środki. Proces ubiegania się o środki unijne jest dość długotrwały, ale cierpliwość się opłaca, ma swoje wymierne efekty. Najczęściej takie środki nazywane są dotacjami a zasady ich przyznawania wynikają z poszczególnych projektów. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem refundacji z funduszy unijnych, pod kątem rozliczenia wydatku w PIT i VAT.

Jak zdobyć środki unijne?

Środki unijne są przyznawane w ramach różnego rodzaju programów, beneficjentem może zostać każdy obywatel. Cele, na które przyznawane są fundusze dotyczą różnych dziedzin. Chociaż najczęściej kojarzą się z działalnością gospodarczą, to jednak mogą się o nie ubiegać także osoby, które nie prowadzą firmy a przekonało się o tym wiele osób. Co prawda cały proces naboru wniosków i ich rozpatrywanie jest bardzo zbiurokratyzowany, ale jeśli uzbroimy się w cierpliwość, to w końcu otrzymamy fundusze. W ramach środków UE realizowane są różnego rodzaju programy, które zawierają zróżnicowane kryteria przyznania funduszy. Dodatkowe pieniądze mogą uzyskać m.in. naukowcy, rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, różnego rodzaju organizacje. W przypadku działalności gospodarczej najczęściej takie środki określane są mianem dotacji. Żeby uzyskać dodatkowe pieniądze trzeba w pierwszej kolejności spełniać kryteria programu, następnie należy przygotować wniosek i go złożyć w odpowiednim terminie. Sposób naboru wniosków, kryteria oceny i inne ważne informacje można znaleźć w regulaminie. Czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie może się wydłużać, ale jak zostaniemy zakwalifikowani do programu, to pozostaje podpisanie umowy i wydawanie pieniędzy.

W jaki sposób mogą być przyznawane dotacje unijne?

Na etapie składania wniosków o dotację należy przygotować plan wydatkowania środków unijnych. Przede wszystkim muszą być określone konkretne kategorie wydatków i przyporządkowane do nich kwoty. W zależności od programu środki z UE przyznawane są na trzy sposoby:

 • przed poniesieniem wydatku,
 • po poniesieniu wydatku, jako refundacja,
 • w sposób mieszany.

Jeżeli otrzymamy fundusze przed poniesieniem wydatku, to od beneficjenta żąda się zabezpieczenia, najczęściej w postaci weksla, który po zamknięciu projektu jest zwracany. Jeżeli dochodzi do refundacji, to najpierw musimy posiadać kapitał własny, którym sfinansujemy wydatek a dopiero później otrzymamy pieniądze z UE. Bez względu na to w jakiej formie pozyskamy środki unijne, to i tak zawsze musimy je rozliczyć. Każdy wydatek musi być w sposób właściwy udokumentowany, ponadto biuro projektu sprawdza osobiście, czy faktycznie doszło do zakupu towarów i usług w ramach przyznanych środków. Dotacja może być rozliczana od razu w całości, ale również stosowana jest metoda rozliczania etapami. Tak bardzo ogólnie wygląda przyznawanie dotacji unijnych a teraz zajmiemy się ich rozliczaniem.

Czy dotacja unijna jest przychodem w PIT?

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to środki unijne, które można zaliczyć do kategorii dotacji, są przychodem w działalności gospodarczej. Jednak ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia takiego przychodu od podatku.

Przychodem w działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków. W tej kategorii znajdą się również środki unijne

 

Ustawa o PIT przewiduje następujące kategorie zwolnień od podatku PIT dla dotacji:

 • jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

 

W przypadku przyznania funduszy unijnych należy każdorazowo ustalić, czy mieszczą się one w kategorii zwolnień przedmiotowych z ustawy o PIT, które zostały wymienione =

Refundacja z funduszy unijnych – czy rozliczać przychód w PIT?

Dotacja nie zawsze będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego. W tej publikacji odnosimy się tylko do takich funduszy unijnych, które są zwolnienie z PIT, nie analizujemy przypadków, w których dotacja będzie opodatkowana. Jak już ustalimy, że dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku pora ustalić czy należy ją wykazać w PKPiR? Jak sięgniemy sobie do Rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR, to zauważymy, że przychody wpisuje się w kol. 7 i 8. Kolumna 7 służy do wpisywania przychodów ze sprzedaży towarów i usług z działalności podstawowej przedsiębiorcy a więc na pewno nie można w tym miejscu dokonywać żadnych wpisów związanych z dotacją. W kolumnie 8 ujmujemy pozostałe przychody, co prawda w tej kategorii mieszczą się dotacje, ale ponieważ korzystają ze zwolnienia od podatku PIT, to ich w tym miejscu nie wpisujemy, ponieważ będą się sumowały w przychodach z działalności i byłyby opodatkowane. Pozostają nam więc pozostałe kolumny do ewentualnego zapisu. W kolejności pojawia się kolumna 15, która jest wolna. Ustawodawca wskazuje, że można tutaj wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1–13, można również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego. Więc jeśli przedsiębiorca czułby taką potrzebę, żeby informacja o przyznanych środkach unijnych znalazła się w PKPiR, to mógłby dokonać wpisu w tym miejscu. Jest jeszcze kolumna 17 do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2–16, więc nie ma przeciwwskazań, żeby również w tym miejscu napisać informację o otrzymanym wsparciu unijnym. Jedna żadne przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku zamieszczania informacji o otrzymanej dotacji w PKPiR.

 
Ważne!

Przedsiębiorca nie ma obowiązku umieszczania informacji o otrzymanej dotacji w PKPiR, decyzja w tej sprawie jest podejmowana indywidualnie.

Jeżeli wpis zostanie dokonany, to należy pamiętać, żeby znalazł się w kol. 15 lub 15 i 17, ponieważ te dwie kolumny nie będą sumowane w przychodach i kosztach działalności gospodarczej.

 

Refundacja z funduszy unijnych – jak rozliczyć wydatek w PIT?

Wiemy już, że środki przyznane w ramach dotacji unijnych stanowią przychód w działalności, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jak to jest w takim razie z poniesionymi wydatkami, czy mogą one znaleźć się w kosztach uzyskania przychodów? Wydawałoby się, że jeżeli nie ma przychodu w PIT, to nie będzie również możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych dotacją i ta zasada jest dominująca z jednym jednak wyjątkiem. Mianowicie, jeśli jest to dotacja ze środków Funduszu Pracy, to wydatki dokonane w ramach tych funduszy znajdą się w kosztach podatkowych, za wyjątkiem odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Ważne!
Wydatki poniesione ze środków unijnych nie znajdą się w kosztach uzyskania przychodów
Jeżeli zakup jest mieszany a mianowicie w części ze środków unijnych a w części ze środków własnych, to znajdzie się częściowo w kosztach uzyskania przychodów.

Przykład
Pani Ilona zakupiła komputer za 6.000 zł, z czego 4.000 zł pochodziło z dotacji unijnej a 2.000 zł były to środki własne. Oznacza to, że w KPiR w kosztach uzyskania przychodów można wykazać jedynie 2.000 zł

Refundacja z funduszy unijnych – jak rozliczyć wydatek w VAT?

Jeżeli chodzi o podatek VAT, to prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynika wprost ustawy. Jeżeli zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, to przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. W ustawie wymienione zostały także tzw. przesłanki negatywne, które wykluczają możliwość odliczenia VAT. Mowa jest m.in. o tym, że od usług gastronomicznych i noclegowych nie odliczymy podatku VAT. W przypadku tych ostatnich VAT będzie mógł być odliczony, jeśli będą nabywane w celu dalszej odsprzedaży. Ustawa o podatku VAT nie uzależnia prawa do odliczenia podatku od źródła finansowania wydatku.

Ważne!
Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach ogólnych bez względu na źródło finansowania wydatku

Potwierdzają to również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. W jednej z nich nr 0112-KDIL3.4012.304.2023.2.AK z dnia 26.072023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację przedsiębiorcy, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zarówno od faktur zapłaconych ze środków własnych, jak i ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W uzasadnieniu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej napisał m.in., że przepisy ustawy o VAT nie wiążą prawa do odliczenia podatku ze źródłem pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na zakup towarów i usług. Przepisy nie wyłączają również prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku dokonywania zakupów ze środków finansowych pochodzących od podmiotów trzecich. A to oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zależy przede wszystkim od związku dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, bez znaczenia pozostaje źródło pochodzenia środków finansowych. W przypadku dotacji z Urzędu Pracy (UP) z regulaminu będzie wynikało czy odliczony VAT należy zwrócić do UP. W tym przypadku nie wynika to z przepisów podatkowych lecz z warunków przyznawania dotacji.

Rozliczanie wydatków z funduszy unijnych – podsumowanie

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z różnego rodzaju dotacji, o ile tylko spełniają warunki do ich uzyskania. W ramach funduszy unijnych istnieje wiele programów, które oferują fundusze na różnego rodzaju cele, m.in. związane z działalnością gospodarczą. Można uzyskać środki na rozpoczęcie działalności, ale również na doposażenie firmy, kursy, szkolenia, naukę języków obcych, na tworzenie nowych miejsc pracy. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym fundusze unijne będą stanowiły przychód, który korzysta ze zwolnienia od podatku PIT. Wydatki sfinansowane z funduszy unijnych nie stanowią kosztów uzyskania przychód. Można więc powiedzieć, że taka dotacja unijna jest neutralna na gruncie podatku dochodowego. Jeżeli natomiast chodzi o podatek VAT, to tutaj zasada odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów jest taka sama, jak w każdym innym przypadku. Ustawa o VAT nie uzależnia prawa do odliczenia VAT od źródła finansowania wydatku. Dla przedsiębiorcy rozliczanie zakupów ze środków unijnych na gruncie podatku VAT będzie wyglądało tak samo, jak w pozostałych przypadkach. Nie trzeba stosować jakiś szczególnych trybów postępowania. Jak widać rozliczenia podatkowe nie są uciążliwe i nie zniechęcają do pozyskiwania funduszy unijnych.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie