Blog ifirma.pl

Rodzinny kapitał opiekuńczy – komu przysługuje?

|
|
6 minut czytania
Jednym z rozwiązań przyjętych przez Polski Ład jest świadczenie rodzinne, z którego mogą skorzystać rodzice na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie to nazywane jest rodzinnym kapitałem opiekuńczym i wypłacane jest na dzieci od 12 do 35 miesiąca życia w wysokości do 12 tysięcy złotych. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest RKO?

Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać rodzice na drugie i każde kolejne dziecko. Celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Postępowanie w sprawie kapitału prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który po rozpatrzeniu wniosku rodzica przyznaje i wypłaca kapitał. Świadczeniobiorcy przysługuje miesięcznie 500 zł lub 1000 zł na dziecko w rodzinie, przy czym łączna wysokość wypłaconego kapitału na jedno dziecko nie może być wyższa niż 12 000 zł.

Kto może skorzystać z KRO?

Kapitał przysługuje rodzinie, czyli:
 • małżonkom;
 • rodzicom dzieci wychowującym wspólne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko, przez którą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
 • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.
Matka lub ojciec nie tracą prawa do kapitału mimo śmierci pierwszego dziecka, chyba że śmierć nastąpiła przed urodzeniem się dziecka albo przyjęciem na wychowanie dziecka, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, na które ubiegają się o ustalenie prawa do kapitału.

Zasady wypłacania świadczenia

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje:
 • w przypadku własnego dziecka od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36 miesiąc życia;
 • w przypadku dziecka przyjętego na wychowanie od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym osoba ta przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka do ostatniego dnia miesiąca przypadającego przed 36 miesiącem liczonym od tego dnia, nie dłużej jednak niż do miesiąca ukończenia przez dziecko 7 roku życia (albo 10 roku życia, jeżeli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).
Kapitał nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
WAŻNE — świadczenie przysługuje tylko na dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia i jest wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko.
Przepisy przewidują dwie formy wypłacania kapitału:
 • w wysokości 500 zł co miesiąc, przez okres 24 miesięcy;
 • w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

Wniosek o wypłatę RKO

Aby uzyskać kapitał, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek powinien zawierać:
 • dane dotyczące wnioskodawcy:
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • obywatelstwo,
  • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL — numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość),
  • stan cywilny,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • informację, czy osoba ubiegająca się o kapitał, członek rodziny tej osoby bądź rodzic dziecka wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek;
 • dane dotyczące małżonka wnioskodawcy albo drugiego rodzica dziecka w przypadku rodziców wspólnie wychowujących dziecko:
  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • adres miejsca zamieszkania — w przypadku gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • obywatelstwo;
  • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL — numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 • dane dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o kapitał:
  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • adres miejsca zamieszkania — w przypadku gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • obywatelstwo;
  • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL — numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  • inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do kapitału;
 • dane dotyczące pierwszego dziecka:
  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL — numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  • inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do kapitału;
 • numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
WAŻNE — informacje przedstawione we wniosku i załącznikach do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Wniosek i załączniki do wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem:
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;
 • portalu Emp@tia;
 • swojego banku.
WAŻNE — przyznanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kapitału nie wymaga wydania decyzji, bowiem przyznanie prawa do świadczenia odbywa się w formie informacji.

Nienależnie pobrany kapitał

Za nienależnie pobrany kapitał uważa się kapitał wypłacony:
 • na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów, lub w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę otrzymującą ten kapitał;
 • mimo braku prawa do tego kapitału;
 • osobie innej niż osoba uprawniona do tego kapitału z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał ten kapitał.
Od kwot nienależnie pobranego kapitału są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie, chyba że przyznanie kapitału było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie tego kapitału. Należności z tytułu nienależnie pobranego kapitału ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego kapitału stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa:
 • odroczenie terminu płatności należności;
 • rozłożenie spłaty należności na raty;
 • zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony;
 • ogłoszenie upadłości dłużnika.
Przy czym należy zapamiętać, że po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu:
 • odroczenia terminu płatności należności;
 • rozłożenia spłaty należności na raty;
 • zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony;
 • ogłoszenia upadłości.
WAŻNE — osoba, która pobrała nienależnie kapitał, jest zobowiązana do jego zwrotu.

Posumowanie

W zakresie RKO warto zapamiętać, że:
 • ustalenie prawa do kapitału następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami;
 • wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez Ciebie jako wnioskodawcę numer rachunku bankowego;
 • wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału;
 • rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie