Blog ifirma.pl

Skutki podatkowe leasingu dla firm

|
|
6 minut czytania
Posiadasz samochód w leasingu? Sprawdź o czym powinieneś wiedzieć.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Leasing – najważniejsze informacje. Materiał video

 

Najbardziej popularną formą finansowania zakupów środków trwałych w firmie jest leasing. Zanim jednak podejmiemy decyzję o podpisaniu umowy warto poznać kilka ważnych informacji na ten temat. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jakie skutki podatkowe wywołuje leasing dla firm.

Rodzaje leasingów

Przy zawieraniu umowy leasingu mamy dwie strony uczestniczące w transakcji:

 • finansującego – leasingodawcę,
 • korzystającego – leasingobiorcę.

Finansującym może być tylko taka firma, która prowadzi leasingową działalność gospodarczą. Natomiast korzystającym może być każda osoba fizyczna i prawna.

Mamy dwa rodzaje leasingu:

 1. Leasing operacyjny – najbardziej popularny.
 2. Leasing finansowy.

Przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej leasingowane są samochody osobowe.

Leasing operacyjny

Polega na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Na podstawie tej umowy korzystający ma prawo do użytkowania przedmiotu leasingu w zamian za:

 • uiszczenie opłaty wstępnej, tzw. czynszu inicjalnego,
 • miesięczne raty leasingowe.

Co miesiąc leasingodawca wystawia faktury, które są podstawą do rozliczania kosztów i podatku VAT. W przypadku samochodu osobowego umowa leasingu jest zawierana najkrócej na okres 2 lat. W tym czasie przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W kosztach uzyskania przychodów leasingobiorcy znajdą się natomiast opłaty za raty leasingowe według zasad obowiązujących w przepisach podatkowych. Przedsiębiorca musi pamiętać, że nie zaliczy raty leasingowej w 100 %, jeżeli wartość pojazdu samochodowego przekracza kwotę 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów o napędzie elektrycznym).

Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu na firmę lub prywatnie.

Leasing operacyjny a VAT

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje czynnemu podatnikowi VAT na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą. W przypadku samochodów osobowych ustawodawca wprowadził ograniczenia w odliczaniu VAT:

 1. W przypadku wykorzystywania samochodu osobowego w sposób mieszany – w działalności i prywatnie – przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego.
 2. W przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany wyłącznie w firmie przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

Podatnik VAT zwolniony nie odliczy podatku VAT z faktur leasingowych.

Leasing operacyjny a podatek dochodowy

W kosztach uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej znajdą się kwoty netto z faktury i nieodliczony podatek VAT.

Przykład 1

Pani Ania kupiła samochód osobowy do firmy w leasingu operacyjnym, jest czynnym podatnikiem VAT. Miesięczna rata leasingowa wynosi 2.460 zł (460 zł podatek VAT). Samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany, a więc przysługuje jej prawo do odliczenia 50% VAT. Wartość samochodu nie przekracza 150.000 zł, w kosztach uzyskania przychodów znajdzie się kwota 2.230 zł (2.000zł +230 zł nieodliczony VAT), natomiast w ewidencji zakupu VAT będzie wykazana kwota 230 zł.
Jeżeli pani Ania korzystałaby ze zwolnienia od podatku VAT w kosztach uzyskania przychodów znalazłaby się kwota 2.460 zł, a więc pełna wartość raty leasingowej.

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego

Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa leasingu przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu:

 1. Na firmę.
 2. Prywatnie.

Przy wykupie samochodu osobowego na firmę obowiązują takie same zasady odliczenia podatku VAT. Jeżeli pojazd jest wykorzystywany w sposób mieszany to można odliczyć 50% VAT. Natomiast jeżeli tylko w działalności gospodarczej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Przy wykupie prywatnym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Nieco odmiennie będzie wyglądało rozliczenie faktury wykupu w podatku PIT. Sposób ujęcia w ewidencji środków trwałych będzie uzależniony od kwoty wykupu:

 1. Wartość powyżej 10.000 zł – w kosztach uzyskania przychodów znajdą się odpisy amortyzacyjne.
 2. Wartość poniżej 10.000 zł – jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów lub jednorazowy odpis amortyzacyjny lub odpisy amortyzacyjne na zasadach ogólnych.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego

Po wykupie do sprzedaży może dojść z majątku firmy lub prywatnie. W zależności od sytuacji nieco odmiennie będą wyglądały rozliczenia podatkowe.

Sprzedaż przedmiotu leasingu w firmie

Przykład 2

Pan Michał jest czynnym podatnikiem VAT i chce sprzedać samochód wykupiony z leasingu operacyjnego za kwotę 24.600 zł brutto (kwota VAT 4.600 zł), samochód jest w pełni zamortyzowany. W takim przypadku w ewidencji VAT sprzedaży zostanie wykazana kwota 4.600 zł podatku VAT należnego. Natomiast w podstawie opodatkowania w PIT w pozostałych przychodach zostanie wykazana kwota 20.000 zł i od tej kwoty zostanie zapłacony podatek dochodowy.

Sprzedaż przedmioty leasingu prywatnie

Po zmianie przepisów w ustawie o Polskim Ładzie zmieniły się zasady rozliczania wykupionego samochodu. Obecnie jeżeli wykup nastąpił po 1 stycznia 2022 roku a do sprzedaży dojdzie w ciągu 6 lat, należy wykazać i opodatkować przychód w działalności gospodarczej.

Leasing finansowy

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zawarcie umowy leasingu finansowego wówczas obowiązują nieco odmiennie rozliczenia zarówno na gruncie podatku VAT, jak i PIT. Zawierając umowę w leasingu finansowym leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu, który znajdzie się u niego w ewidencji środków trwałych i będzie miał prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

W leasingu finansowym przedsiębiorca wpłaca:

 • opłatę wstępną,
 • płaci miesięczne raty leasingowe przez cały czas trwania umowy.

Podstawą do rozliczenia leasingu finansowego w VAT i PIT będzie faktura na całą wartość pojazdu lub innego środka trwałego. Na tej podstawie będzie można uwzględnić VAT naliczony w JPK_V7 i obliczyć podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych. Comiesięczne raty leasingowe są opłacane na podstawie not obciążeniowych z wyszczególnioną ratą kapitałową i odsetkową, w kosztach podatkowych będzie można ująć tylko część odsetkową.

Leasing finansowy a podatek VAT

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT jest rozliczany jednorazowo w chwili zakupu. Z punktu widzenia ustawy o podatku VAT leasing finansowy należy rozumieć tak jak dostawę towarów, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia:

 • 50% podatku VAT naliczonego – samochody osobowe wykorzystywane w sposób mieszany,
 • 100% podatku VAT naliczonego – samochody osobowe wykorzystywane tylko w działalności.

W przypadku zakupu innych środków trwałych odliczenie podatku VAT odbywa się na zasadach ogólnych.

Leasing finansowy a podatek dochodowy

Raty leasingowe są dzielone na część kapitałową i odsetkową. W kosztach uzyskania przychodów znajdzie się część odsetkowa w pełnej wysokości, bez względu na wartość samochodu do 150.000 zł, czy powyżej tej kwoty. Kosztem również będą odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przyjętym planem amortyzacji, część kapitałowa nie jest rozliczana w kosztach. Do odpisów amortyzacyjnych w przypadku samochodów osobowych stosuje się limity 150.000 zł (225.000 zł samochody elektryczne). Oznacza to, że jeżeli wartość pojazdu do naliczania odpisów amortyzacyjnych będzie przekraczała wskazane kwoty, to w kosztach podatkowych znajdą się one w określonej proporcji.

Przykład 3

Pan Andrzej zakupił samochód osobowy w leasingu finansowym, którego wartość początkowa na potrzeby rozliczania amortyzacji wynosi 120.000 zł, wybrano amortyzację liniową 20% w skali roku, miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie 2.000 zł (120.000 zł x 20%/12). Dodatkowo pan Andrzej otrzymuje faktury na ratę kapitałową i odsetkową, rata odsetkowa z faktury wynosi 300 zł i może być również ujęta w kosztach uzyskania przychodów, nie ujmuje się raty kapitałowej.

Podsumowanie

W podsumowaniu zebrano najważniejsze informacje na temat rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT.

Rozliczanie na gruncie podatku dochodowego:

 
Dokonywane czynności
Rozliczenie na gruncie podatku dochodowego u przedsiębiorcy
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
Opłata wstępna Koszty uzyskania przychodów jednorazowo Koszty uzyskania przychodów jednorazowo
Raty leasingowe Stanowią koszty uzyskania przychodów w całości lub w części (ograniczenia do samochodów osobowych) Stanowią koszty uzyskania przychodów tylko w części odsetkowej raty, część kapitałowa nie jest ujmowana w kosztach
Odpisy amortyzacyjne Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych
Wykup z leasingu Wykup na firmę lub prywatnie Nie dokonuje się wykupu
Limity w kosztach uzyskania przychodów w przypadku samochodów osobowych Ograniczenie w ujmowaniu kwoty z raty leasingowej – 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) Ograniczenie w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych – 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych)
Dokument rozliczeniowy Faktura na miesięczne raty leasingowe Faktura na całą wartość środka trwałego, noty obciążeniowe na comiesięczne raty
 

Rozliczanie na gruncie podatku VAT:

 
Zasada rozliczania podatku VAT
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
VAT naliczony jest odliczany od każdej raty leasingowej w 50% lub 100% w przypadku samochodów osobowych. W przypadku innego przedmiotu leasingu na zasadach ogólnych VAT naliczony jest księgowany jednorazowo od całej wartości przedmiotu leasingu w 50% lub w 100% w przypadku samochodu osobowego, w innych przypadkach na zasadach ogólnych
 

Ostateczna decyzja co do wyboru rodzaju leasingu leży jak zawsze po stronie przedsiębiorcy, a przeprowadzona analiza powinna być w tym pomocna.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jakie są skutki podatkowe leasingu finansowego?

   W przypadku leasingu finansowego podatek VAT jest rozliczany jednorazowo w chwili zakupu.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie