Blog ifirma.pl

Spółki kapitałowe – porównanie w formie tabeli

|
|
7 minut czytania
Spółki kapitałowe uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i są nimi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym czym się charakteryzują spółki kapitałowe i czym się one od siebie różnią dowiesz się z niniejszego artykułu.

Spółki kapitałowe – najważniejsze informacje

Spółką kapitałową jest:

Z kolei spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

Cechy charakterystyczne spółki kapitałowej:

 • posiadanie kapitału zakładowego;
 • uzyskanie osobowości prawnej z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców;
 • zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu;
 • odpowiedzialność solidarna ze spółką oraz osobami działającymi w jej imieniu za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej w organizacji;
 • przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług;
 • brak możliwości potrącania swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji – nie wyłącza to potrącenia umownego przez wspólnika i akcjonariusza;
 • wymóg zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia na zwarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 • zakaz rozporządzania udziałem albo akcją przed wpisem do rejestru;
 • członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jednakowe traktowanie w takich samych okolicznościach wspólników albo akcjonariuszy spółki kapitałowej;
 • rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy, który może orzec o jej rozwiązaniu, w przypadku, gdy:
  • nie zawarto umowy spółki;
  • określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem;
  • umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, wkładów lub – z wyłączeniem prostej spółki akcyjnej – kapitału zakładowego;
  • wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

A jeśli chcesz wiedzieć czym się charakteryzują i różnią od siebie poszczególne spółki osobowe, to przejdź tutaj.

Spółki kapitałowe – porównanie

SPÓŁKIA KAPITAŁOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA AKCYJNA
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
PODSTAWA PRAWNA art.. 151 i nast.. KSHart. 301 i nast. KSHart.. 300(1) i nast. KSH
UTWORZENIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
WSPÓŁNICY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
 • jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
PRZESŁANKI POWSTANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
 • zawarcia umowy spółki; wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki;
 • powołania zarządu;
 • ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki; wpisu do rejestru.
Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:
 • zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;
 • wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 • ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;
 • wpisu do rejestru.
Do powstania spółki wymaga się:
 • zawarcia umowy spółki;
 • ustanowienia organów spółki wymaganych przez ustawę lub umowę spółki;
 • wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego;
 • wpisu do rejestru.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI Umowa spółki w formie aktu notarialnego, możliwe jest wykorzystanie wzorca umowyStatut spółki w formie aktu notarialnegoUmowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, możliwe jest wykorzystanie wzorca umowy
OSOBOŚĆ PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta spółka akcyjna w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółką akcyjną albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
 • brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, odpowiedzialność wspólników ogranicza się jedynie do wniesionych przez nich wkładów
 • jeśli egzekucja przeciw spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
Spółka akcyjna odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania, które ja obciążają.Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki
KAPITAŁ ZAKŁADOWY – MINIMALNA WYSOKOŚĆ Kapitał zakładowy nie może wynosić mniej niż 5000 zł, z kolei wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej wynosi 100 tys. zł, a minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz.Może być 1 zł kapitału
FIRMA SPÓŁKI
 • firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 • dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”
 • firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie “spółka akcyjna”.
 • dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu “S.A.”
 • firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie “prosta spółka akcyjna”
 • dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu “P.S.A.”.
MAJĄTEK
 • wkłady pieniężne i niepieniężne wnoszone przez wspólników na Kapitał zakładowy spółki, który dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, ale nie niższej niż 50 zł.
 • kapitał zakładowy musi być opłacony w całości przed rejestracją w KRS.
 • wkłady pieniężne i niepieniężne wnoszone na kapitał zakładowy spółki.
 • kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
 • wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
 • wkłady pieniężne lub niepieniężne wnoszona są na kapitał akcyjny spółki, który powinien wynosić co najmniej 1 złoty.
 • akcje nie mają formy dokumentu.
 • wysokość kapitału nie jest określana postanowieniami umowy spółki i może być zmieniona bez konieczności zmiany umowy.
REPREZENTACJA
 • w spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.
 • jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
Zarząd prowadzi spółkę i ją reprezentuje. W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia
 • zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę
 • jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowią inaczej.
 • powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
ROZWIĄZANIE Rozwiązanie spółki powodują:
 • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza;
 • w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.
Rozwiązanie spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Rozwiązanie spółki powodują:
 • przyczyny przewidziane w statucie;
 • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.
Rozwiązanie spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Rozwiązanie spółki może wynikać przykładowo z następujących przyczyn, tj.:
 • przyczyn przewidzianych w umowie spółki;
 • uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę, chyba że przeniesienie ma nastąpić do innego państwa UE lub państwa strony – umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza;
 • wyroku sądu wydany na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;
 • ogłoszenia upadłości spółki; innych przyczyn przewidzianych prawem.
Dodatkowo prostą spółkę akcyjną można rozwiązać poprzez przeprowadzenie likwidacji lub bez jej przeprowadzenia.Rozwiązanie spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Zastanawiasz się jak założyć spółkę z o. o.? Zapoznaj się z naszym kompendium wiedzy!

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie