Blog ifirma.pl

Sprzedaż środka trwałego a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

|
|
10 minut czytania
Zastanawiasz się, czy sprzedając środek zapłacisz składkę zdrowotną? W dzisiejszym artykule napiszemy na ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej wprowadzone przez Polski Ład od 2022 roku nieustannie rodzą pytania i wątpliwości. Temat rozliczania składki zdrowotnej wydaje się być niewyczerpalny, a im bardziej się w niego zagłębiamy, tym więcej jest problemów. Dlatego tak często na naszych łamach powracamy do tego zagadnienia.W dzisiejszej publikacji zajmiemy się obliczaniem podstawy wymiaru składki zdrowotnej przy sprzedaży środka trwałego.

Odpłatne zbycie składnika majątkowego – opodatkowanie w PIT

W przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, mają oni możliwość pomniejszania przychodów o podatkowe koszty uzyskania, wśród których znajdują się również odpisy amortyzacyjne. W takim przypadku obliczenie dochodu ze sprzedaży środka trwałego odbywa się według zasad wynikających z przepisów.

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątkowych jest:
Przychód ze sprzedaży
Pomniejszony o wartość początkową środka trwałego
Powiększony o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Jeżeli środek trwały na moment dokonywania sprzedaży nie został w pełni zamortyzowany, to jego niezamortyzowana część zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów

Wyliczenie dochodu z odpłatnego zbycia składnika majątkowego w praktyce oznacza przychód pomniejszony o niezamortyzowaną część środka trwałego.

Przykład 1

Pani Marta opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. W 2016 roku zakupiła samochód na firmę za kwotę 60.000 zł, do końca 2021 roku samochód został w pełni zamortyzowany. W 2022 roku samochód został sprzedany za kwotę 20.000 zł. W podstawie do obliczenia zaliczki na PIT znajdzie się kwota 20.000 zł.

Przychód ze sprzedaży
Wartość początkowa środka trwałego
Wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Dochód ze sprzedaży
20.000 zł
60.000 zł
60.000 zł
20.000 zł
Przykład 2

Pani Ilona od lat jest na skali podatkowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w VAT. W 2015 roku zakupiła maszynę za kwotę 120.000 zł, którą sprzedała w 2020 roku za kwotę 70.000 zł. Wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych stanowi kwotę 85.000 zł, niezamortyzowana została kwota 35.000 zł (120.000 zł – 85.000 zł), która zostanie zaksięgowana do kosztów uzyskania przychodów.

Przychód ze sprzedaży
Wartość początkowa środka trwałego
Wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Dochód ze sprzedaży
70.000 zł
120.000 zł
85.000 zł
35.000 zł

W PKPiR zostanie zaksięgowany przychód ze sprzedaży w kwocie 70.000 zł w kol. 8, jako pozostałe przychody. Natomiast kwota 35.000 zł, która stanowi niezamortyzowaną wartość środka trwałego zostanie ujęta w kosztach w kol. 13, jako pozostałe wydatki.

Odpłatne zbycie środka trwałego a składka zdrowotna

Najczęściej dochód ustalany na potrzeby obliczania zaliczki na podatek dochodowy znajdzie się w podstawie do naliczania składki zdrowotnej, jednak od tej zasady jest kilka istotnych wyjątków, a jednym z nich jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątkowych.

Podstawa do naliczania składki zdrowotnej przy sprzedaży środka trwałego:
Środek trwały całkowicie zamortyzowany
Dochód stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży a odpisami amortyzacyjnymi, które znalazły się w kosztach uzyskania przychodów
Środek trwały częściowo zamortyzowany
Dochód stanowi różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a odpisami amortyzacyjnymi, które znalazły się w kosztach uzyskania przychodów, przy założeniu że niezamortyzowana część środka trwałego znalazła się w kosztach uzyskania przychodów
Jeżeli odpisy amortyzacyjne były dokonywane przed 2022 rokiem, to dochód do naliczania składki zdrowotnej pomniejsza się o te odpisy

Przy sprzedaży środka trwałego warto pamiętać o jednym ważnym wyjątku, jakim jest rozliczenie sprzedaży środka trwałego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

 
Ważne!

Jeżeli do sprzedaży środka trwałego dojdzie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, to wówczas przychód ze sprzedaży nie będzie uwzględniany w podstawie do naliczania rocznej składki zdrowotnej.
 

Sprzedaż środka trwałego a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Mając na uwadze powyższe ustalenia zobaczmy, w jaki sposób powinna zostać wyliczona podstawa wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środka trwałego.

 
 
Uwaga!
ZUS w piśmie z 9 marca 2023 r. dla indywidualnego przedsiębiorcy wskazał, iż przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środka trwałego, przedsiębiorca nie musi obniżać kosztu amortyzacji za lata poprzedzające rok 2022 do wysokości ceny sprzedaży. Oznacza to, iż dla takiej sprzedaży dla celów wyliczenia składki zdrowotnej możne jednak powstać “strata”. Z uwagi na to, iż w praktyce spotyka się odmienne stanowiska, zalecamy każdorazowo w podobnej sytuacji wystąpienie do ZUS o udzielenie indywidualnej odpowiedzi we własnej sprawie w celu ustalenia prawidłowej wartości dodatkowego kosztu jaki pomniejszy podstawę naliczenia składki zdrowotnej.
 
 
Przykład 3

Pani Aneta zakupiła samochód osobowy w 2016 roku do firmy za kwotę 80.000 zł, który został w pełni zamortyzowany do końca 2021 roku. W maju 2022 roku postanowiła sprzedać samochód i otrzymała kwotę ze sprzedaży 20.000 zł. Dla celów podatku dochodowego dochód ze sprzedaży wyniósł 20.000 zł. Z uwagi na zmianę zasad naliczania składki zdrowotnej przy ustalaniu podstawy do naliczania składki zdrowotnej należy dochód ze sprzedaży pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów do końca 2021 roku, w naszym przypadku jest to kwota 80.000 zł. Oznacza to, że dochód do naliczania składki zdrowotnej wyniesie minus 60.000 zł (20.000 zł – 80.000 zł), czyli pani Aneta poniosła stratę, ponieważ wyliczenie dało nam kwotę ujemną. W takim przypadku przedsiębiorca powinien przyjąć w podstawie do naliczania składki zdrowotnej kwotę 0 zł.

Przychód ze sprzedaży
Wartość początkowa środka trwałego
Wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Dochód ze sprzedaży w PIT
Dochód do naliczenia składki zdrowotnej
20.000 zł
80.000 zł
80.000 zł
20.000 zł
0,00 zł

W praktyce oznacza to, że pani Aneta nie może pomniejszyć dochodu z podstawowej działalności gospodarczej o stratę ze sprzedaży środka trwałego w kwocie 60.000 zł w celu obliczenia składki zdrowotnej.
Takie podejście zostało także potwierdzone w wydanej decyzji przez ZUS z dnia 03.08.2022 r. nr DI/200000/43/882/2022. Potwierdzono, że na potrzeby wyliczenia składki zdrowotnej dochód w podstawowej działalności gospodarczej nie powinien być pomniejszony o stratę powstałą ze sprzedaży środka trwałego, jednak wiele osób nie do końca zgadza się z tym stanowiskiem.

Przykład 4

Pan Piotr zakupił maszynę do firmy za kwotę 120.000 zł, którą sprzedał w lipcu 2022 roku za kwotę 60.000 zł. Do końca 2021 roku maszyna została zamortyzowana w kwocie 50.000 zł, w 2022 roku amortyzacja wyniosła 20.000 zł, a 50.000 zł do dnia sprzedaży nie zostało zamortyzowane.

Wartość początkowa środka trwałego
Amortyzacja do końca 2021 roku
Amortyzacja w 2022 roku
Niezamortyzowana wartość środka trwałego
120.000 zł
50.000 zł
20.000 zł
50.000 zł

W tym przypadku przy obliczaniu dochodu do naliczenia składki zdrowotnej nie będą uwzględniane odpisy amortyzacyjne dokonane do końca 2021 roku, a więc wyliczenie będzie wyglądało następująco:
60.000 zł – 120.000 zł + 20.000 zł = – 40.000 zł
Z uwagi na to, że z wyliczenia wychodzi strata do naliczenia składki zdrowotnej przyjęto dochód 0 zł:

Przychód ze sprzedaży
Wartość początkowa środka trwałego
Wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Dochód ze sprzedaży w PIT
Dochód do naliczenia składki zdrowotnej
60.000 zł
120.000 zł
70.000 zł
10.000 zł
0,00 zł

Zobaczmy jeszcze jak będzie wyglądało rozliczenie składki zdrowotnej, jeżeli zakup miał miejsce po 2021 roku i nie były naliczane odpisy amortyzacyjne do końca 2021 roku.

Przykład 5

Pan Paweł zakupił środek trwały w lutym 2022 roku za kwotę 60.000 zł i sprzedał go w marcu 2023 roku. Do dnia sprzedaży dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 20.000 zł, pozostała niezamortyzowana kwota 40.000 zł, środek trwały został sprzedany za kwotę 50.000 zł. Rozliczenie sprzedaży będzie wyglądało następująco:

Wartość początkowa środka trwałego
Amortyzacja do dnia sprzedaży
Niezamortyzowana wartość środka trwałego
60.000 zł
20.000 zł
40.000 zł

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży:
50.000 zł – 60.000 zł + 20.000 zł = 10.000 zł

Przychód ze sprzedaży
Wartość początkowa środka trwałego
Wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Dochód ze sprzedaży w PIT
Dochód do naliczenia składki zdrowotnej
50.000 zł
60.000 zł
20.000 zł
10.000 zł
10.000 zł

Pan Paweł zapłaci zaliczkę na podatek PIT i składkę zdrowotną od takiej samej podstawy, czyli od kwoty 10.000 zł.

 
Jeżeli zakup środka trwałego miał miejsce w okresie po 31 grudnia 2021 roku i do końca 2021 roku nie były naliczane odpisy amortyzacyjne, to w podstawie do naliczania podatku dochodowego i składki zdrowotnej znajdzie się taka sama kwota.
 

Sprzedaż środka trwałego u ryczałtowca a podstawa składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym mają również obowiązek ujmowania środków trwałych na wykazie takich środków. W momencie sprzedaży przychód z odpłatnego zbycia składników majątkowych znajdzie się w przychodach do opodatkowania 3% stawką ryczałtu, bez względu na stawkę stosowaną w podstawowej działalności gospodarczej. Taki przychód znajdzie się również w limicie do naliczania składki zdrowotnej.

 
Na temat zasad opłacania składki zdrowotnej na ryczałcie pisaliśmy już niejednokrotnie. Aktualne wysokości składki na 2023 rok można sprawdzić w podlinkowanej publikacji.
 
Przykład 6

Pani Lucyna w prowadzonej działalności gospodarczej wybrała zryczałtowany podatek dochodowy. Do końca listopada 2022 roku jej przychody wyniosły 280.000 zł. Jednak po sprzedaży środka trwałego w tym samym miesiącu na kwotę 30.000 zł przychody przekroczyły kwotę 300.000 zł. Oznacza to, że za miesiące listopad i grudzień 2022 r. pani Lucyna zapłaci wyższą składkę zdrowotną a w rozliczeniu rocznym składka zdrowotna będzie wyliczona jako iloczyn 12 miesięcy i kwoty 1.007,81 zł, ponieważ taką składkę zdrowotną opłacali przedsiębiorcy za 2022 rok przy przychodach powyżej 300.000 zł.

Sprzedaż środka trwałego po zmianie formy opodatkowania a składka zdrowotna

Odrębną kwestią będzie stanowiło rozstrzygnięcie, w jaki sposób sprzedaż środka trwałego powinna być rozliczona w podstawie do naliczania składki zdrowotnej po zmianie formy opodatkowania.

Przykład 7

Pan Michał zakupił środek trwały w 2019 roku za kwotę 60.000 zł a sprzedał w marcu 2022 roku za kwotę 30.000 zł. W latach 2019-2021 wybrał opodatkowanie ryczałtem, odpisy amortyzacyjne dokonane w tym czasie wyniosły 40.000 zł. Począwszy od 2022 roku przeszedł na skalę podatkową, do dnia sprzedaży ujął w kosztach podatkowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych kwotę 3.000 zł, na moment sprzedaży pozostała niezamortyzowana kwota 17.000 zł. W tym przypadku odpisy amortyzacyjne naliczone w latach 2019-2021 nie znajdą się w kosztach uzyskania przychodów a dochód dla celów obliczenia zaliczki na podatek wyniesie: 30.000 zł (przychód ze sprzedaży) – 17.000 zł (niezamortyzowana wartość środka trwałego) = 13.000 zł

Kwota 13.000 zł znajdzie się zarówno w podstawie do naliczenia zaliczki na podatek dochodowym, jak i składki zdrowotnej.
Jak napisaliśmy wcześniej, co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane do końca 2021 roku pomniejszają dochód brany pod uwagę przy obliczaniu składki zdrowotnej, ale muszą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów a jak wiemy na ryczałcie nie ma takiej możliwości. W związku z powyższym rozliczenie sprzedaży w związku ze zmianą formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne będzie dokonywane na zasadach opisanych powyżej.

Sprzedaż składników majątkowych do kwoty 10.000 zł a składka zdrowotna

Obecnie przedsiębiorca ma obowiązek ujmować w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych te składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł. Poniżej tej kwoty zakupione składniki na potrzeby firmy mogą zostać od razu zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 
Przychód ze sprzedaży składnika majątkowego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł i nie został on zaliczony do środków trwałych będzie stanowiła dochód, który będzie opodatkowany w PIT i zostanie od niego naliczona składka zdrowotna.
 

Podsumowanie

Sprzedaż środka trwałego czy niskocennego składnika majątkowego w prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód w działalności i znajdzie się w podstawie do opodatkowania podatkiem dochodowym. Począwszy od 2022 roku dochód/przychód ze sprzedaży składnika majątkowego znajdzie się także w podstawie do naliczania składki zdrowotnej. Przy czym w przypadku składki zdrowotnej odpisy amortyzacyjne naliczane do końca 2021 roku będą pomniejszały dochód do składki zdrowotnej. W okresie, w którym dojdzie do sprzedaży bardzo często od innej kwoty dochodu będzie naliczana zaliczka w PIT, a od innej składka zdrowotna. Na uwagę zasługuje rozliczenie straty powstałej przy wyliczaniu dochodu do składki zdrowotnej, sprawa nie jest do końca oczywista. Zacytowaliśmy co prawda jedną interpretację ZUS, z której wynika, że taka strata nie pomniejsza dochodu z podstawowej działalności gospodarczej na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej. Z takim podejściem nie do końca można się zgodzić tym bardziej, że nie ma przepisów, które wprost regulowałyby ten temat. Z uwagi na brak wyjaśnień i sprzeczne informacje, jakie można uzyskać na infolinii ZUS pozostawiamy ten temat nierozstrzygnięty. W takich przypadkach należałoby skontaktować się z ZUS lub złożyć wniosek o wydanie interpretacji. Na ryczałcie przedsiębiorca doliczy przychód ze sprzedaży składnika majątkowego do przychodów z działalności gospodarczej, który sumuje się do limitu przychodów, od których nalicza się składkę zdrowotną. Zmiana formy opodatkowania może także wprowadzić zawirowania w rozliczeniu składki zdrowotnej, o czym także napisano w publikacji. Jak widać rozstrzyganie zagadnień z rozliczaniem składki zdrowotnej w dalszym ciągu budzi wiele emocji i aż prosi się, żeby zostały wydane objaśnienia w tej sprawie lub doszło do zmiany przepisów.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 8 maja 2023 o 13:21
   Nitek

   Czy poniższa informacja jest nadal aktualna gdyż konsultant COT udzielił mi innej informacji.
   Ustalając podstawę wymiaru składki zdrowotnej, dochodu uzyskanego z “podstawowej” działalności gospodarczej nie można pomniejszyć o “stratę” z tytułu sprzedaży środka trwałego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej ZUS z 3 sierpnia 2022 r., nr DI/200000/43/882/2022.

  2. 10 maja 2023 o 12:33
   Magdalena

   Po nowelizacji ZUS:
   Sprzedaż – Zakup + Amortyzacja 2022,2023

   Przykład:
   Zakup: 20.000,00 zł
   Sprzedaż: 75.000,00 zł
   Amortyzacja 2021: 4.000,00 zł
   Amortyzacja 2022: 10.000,00 zł
   Amortyzacja 2023: 6.000,00 zł

   Według ZUS dochód: 71.000,00 zł
   W księgach dochód: 69.000,00 zł
   Różnica: 2.000,00 zł

   Pytanie: Czy do podstawy składki zdrowotnej doliczam do dochodu 2 tys?
   Co z amortyzacją 2021? Czy mogę ją odliczyć od dochodu?

  3. 13 października 2023 o 15:14
   Ifirma

   ZUS w piśmie z 9 marca 2023 r. dla indywidualnego przedsiębiorcy wskazał, iż przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środka trwałego, przedsiębiorca nie musi obniżać kosztu amortyzacji za lata poprzedzające rok 2022 do wysokości ceny sprzedaży. Oznacza to, iż dla takiej sprzedaży dla celów wyliczenia składki zdrowotnej możne jednak powstać “strata”. Z uwagi na to, iż w praktyce spotyka się odmienne stanowiska, zalecamy każdorazowo w podobnej sytuacji wystąpienie do ZUS o udzielenie indywidualnej odpowiedzi we własnej sprawie w celu ustalenia prawidłowej wartości dodatkowego kosztu jaki pomniejszy podstawę naliczenia składki zdrowotnej.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie