System viaTOLL

Od dnia 1 lipca 2011 na części polskich dróg o statusie autostrad pobierane są opłaty za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL. Obowiązek opłat dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton oraz autobusów bez względu na ich masę. Aktualną sieć dróg jakich dotyczy pobór opłat można znaleźć na mapie . Korzystanie z systemu rozpoczyna się od rejestracji i podpisania umowy. Umowa może zostać podpisana w jednym z Punktów Obsługi Klienta bądź w Punkcie dystrybucji. Ich dokładną lokalizację można sprawdzić na stronie viatoll.pl

Z korzystaniem z systemu viaTOLL związane są następujące płatności:

1.kaucja- za wydanie urządzenie elektronicznego o nazwie viaBOX. Kaucja z założenia ma charakter zwrotny i nie jest wydatkiem definitywnym i ostatecznym, nie może być więc uznana jako koszt. Jej kwota to 120 zł.

2.wydatki związane z ustanowieniem zabezpieczenia- ponoszą je podmioty chcące dokonywać opłat za użytkowanie dróg z dołu, czyli po ich naliczeniu przez system. Zabezpieczenie takie może mieć formę np. nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancji pieniężnej. Kwota ustalonej gwarancji uzależniona jest od liczby pojazdów. Wydatki poniesione przez podmiot na ustanowienie gwarancji stanowią koszt uzyskania przychodów. W KPiR są one ujmowane zgodnie z datą poniesienia wydatku w kolumnie “pozostałe wydatki”.

3.opłaty za użytkowanie – sposób naliczania i księgowania wydatków związanych z użytkowaniem dróg płatnych uzależniony jest od ustalonego w umowie sposób rozliczeń. Może to być system przedpłacony (pre- pay) lub z odroczoną płatnością (post-pay).

  • system przedpłacony w systemie tym użytkownik dokonuje wpłaty przez faktycznym użytkowaniem drogi. Minimalna kwota zasilenia konta to 120 zł pomnożona przez liczbę pojazdów, maksymalna zaś to 1000 zł w przeliczeniu na jeden pojazd. Wpłacona przez użytkownika przedpłata nie stanowi kosztu podatkowego, kosztem ujmowanym w księdze jest dopiero miesięczne zestawienie. W momencie dokonania wpłaty wystawiany jest paragon niefiskalny nie podlegający księgowaniu. Ujęciu w ewidencji podlega dopiero miesięczne zestawienia wynikające z faktycznego użytkowania widoczne na koncie zarejestrowanego użytkownika. Z racji tego iż opłaty za użytkowanie dróg nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, użytkownik nie otrzymuje faktury VAT. Różnica między kwotą wpłaty a faktycznie naliczonymi opłatami stanowi saldo konta użytkownika zarejestrowanego w systemie viaTOLL. Uiszczenie opłat może nastąpić za pomocą jednej z wybranych form: karta debetowa,kredytowa, karta flotowa, przelewu lub wpłaty gotówkowej w Punkcie Obsługi Klienta lub w Punkcie Dystrybucji. Dodatkowym elementem ustalanym w umowie z operatorem systemu jest kwota limitu środków na koncie. Nie może być ona niższa niż 100 zł na jeden pojazd. W momencie przejeżdżania przez bramkę poboru opłat kwota opłaty automatycznie pobierana jest z konta. W momencie, gdy kwota dostępnych środków jest niższa niż kwota minimalna jest to sygnalizowane przez urządzenie vaiboox.
  • system z odroczoną płatnością– system ten nie wymaga dokonania wcześniejszej wpłaty ale ustanowienia zabezpieczenia. Opłaty za bieżące użytkowanie są naliczane i widoczne na wystawionej w okresach rozliczeniowych nocie obciążeniowej. Dokument ten jest podstawą ujęcia wydatków w księdze. Termin płatności takiej noty to 14 dni od daty wystawienia noty. Zapłata zobowiązania w tym systemie może nastąpić jedynie za pomocą karty flotowej lub przelewu bankowego. Wpłata przy użyciu gotówki lub karty możliwa jest jedynie w Punkcie Dystrybucji.

4. kary administracyjne- związane np. z wjazdem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na drogę na której obowiązuje system opłat bez włączonego urządzenia viaBOX. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych kary administracyjne mogą wynosić od 500 do 3000 zł. Są one wymierzane przez inspektorów transportu drogowego. Kary takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów nie podlegają więc ewidencji w księdze.

Pojazdy objęte systemem

Opisane powyżej zasady dotyczą pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony korzystają z manualnego systemu poboru opłat (od 1 lipca 2011 na trasie Konin – Stryków, od 01 stycznia 2011 dodatkowo na trasie Bielany Wrocławskie- Sośnica). Od 1 stycznia 2012 kierowcy pojazdów o masie poniżej 3,5 tony będą mogli zdecydować czy chcą korzystać z manualnego poboru opłat czy włączyć się do Elektronicznego Systemu Poboru opłat viaTOLL. Przy korzystaniu z systemu manualnego, podstawą ujęcia tego typu wydatków w koszt jest paragon za przejazd autostradą. Dodatkowo należy pamiętać że system viaTOLL jest wdrażany jedynie na drogach płatnych zarządzanych przez GDDKiA. Na pozostałych odcinkach dróg płatnych rozliczenia będą dokonywane na dotychczasowych zasadach w ramach wcześniej przyznanych koncesji podmiotom prywatnym (odcinki autostrady A1, A2, A4).

Podstawa prawna:

$5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych, ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 91, poz. 524);
załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Rady Ministrów z 22 marca 2011 w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433);
art. 13 pkt 3. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK