Blog ifirma.pl

Wsparcie pomostowe – czym jest i jak je rozliczać? Kompendium

|
|
8 minut czytania
Zastanawiasz się jak rozliczyć wsparcie pomostowe? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wiele osób stara się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, czy też ze środków unijnych. Pojawia się szereg projektów, z których można skorzystać na warunkach wynikających z regulaminu projektu. Problematyczne jest późniejsze rozliczanie otrzymanego dofinansowania w prowadzonej działalności gospodarczej. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem wsparcia pomostowego oraz opiszemy jak należy je rozliczyć.

Czym jest wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe jest to forma wsparcia finansowego udzielana w ramach konkretnego projektu w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe może być udzielane najczęściej na okres 6 lub 12 miesięcy
Kwota wsparcia jest wypłacana w transzach miesięcznych
Wysokość uzyskanego wsparcia zależy od założeń projektowych
Transze wsparcia sa rozliczane przez beneficjenta, rozliczenie składa się do biura projektu
Częstotliwość rozliczania wsparcia pomostowego może być różna. Mogą to być rozliczenia miesięczne lub rzadsze. Niektóre projekty warunkują wypłatę kolejnej transzy wsparcia złożeniem rozliczenia poprzedniej
Kwota wsparcia pomostowego jest przeznaczona na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego jest podpisywana łącznie z umową na przyznanie dotacji głównej
Warunki rozliczenia wsparcia pomostowego będą wynikały z umowy i regulaminu projektu

Wsparcie pomostowe – jakie wydatki można z niego sfinansować?

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą sporo dodatkowych obowiązków i rodzi zobowiązania zarówno publicznoprawne, jak i cywilne. Dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe w początkowym okresie prowadzenia firmy, kiedy to najczęściej są same wydatki a przychody dopiero zaczynają się sukcesywnie pojawiać. Zobaczmy więc, jakie wydatki najczęściej są finansowane ze wsparcia pomostowego.

Zapłatę podatków i składek ZUS
Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych
Koszty eksploatacyjne takie jak m.in.: energia elektryczna, gazowa, cieplna, woda, zakup opału. Z tym, że projekt może zakładać, że takie wydatki będą uznane pod warunkiem, że pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność gospodarcza stanowią odrębny budynek, są wynajmowane lub wydzierżawiane
Pokrywanie opłat telekomunikacyjnych
Znajdą się tutaj opłaty za abonament telefoniczny, internet pod warunkiem, że faktura jest wystawiona na uczestnika projektu
Koszty usług księgowych
Jeśli prowadzenie ksiąg podatkowych jest zlecone do biura rachunkowego
Usługi prawne
Działania reklamowe, informacyjne, promocyjne
Można tu zakwalifikować zakup m.in.: pieczątek, banerów, wizytówek, szyldów. W ramach tych działań znajdzie się stworzenie strony internetowej, zamieszczanie ogłoszeń, reklam
Koszty biurowe
Znajdą się tutaj zakupy związane z obsługą biura takie jak m.in.: papier, toner, segregatory, artykuły biurowe
Koszty prowadzenia rachunku firmowego
Inne wydatki w uzgodnieniu z biurem projektu

Co to są wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne?

Najczęściej informacja o kwalifikowalności danego wydatku wynika z założeń do projektu. Każdy projekt może kierować się nieco odmiennymi zasadami, jednak ogólna reguła jest taka sama dla wszystkich projektów. Poniżej opiszemy przykładowe założenia do uznania wydatku za kwalifikowalny lub niekwalifikowalny.

Wydatki kwalifikowalne
Wydatki
Jest zgodny z przepisami prawa Kary i grzywny
Jest zgodny z umową o dofinansowanie Koszty postępowania sądowego
Został faktycznie poniesiony i należycie udokumentowany Koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji
Jest niezbędny do realizacji celów projektu Koszt zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta rozliczony notą księgową
Został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny Transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, dokonane w gotówce, których wartość przekracza kwotę 15.000 zł
Został rozliczony przez beneficjenta Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, przykładowo zakup środka trwałego, który pierwotnie był zakupiony z udziałem środków UE
Wydatki kwalifikowalne są pokrywane ze środków projektu
Wydatki niekwalifikowalne są ponoszone przez beneficjenta

Jak rozliczyć przychód i wydatek w ramach wsparcia pomostowego?

Wiele osób zastanawia się czy przyznane wsparcie pomostowe powinno znaleźć się w przychodach prowadzonej działalności i czy powinien być zapłacony podatek dochodowy w takim przypadku. Otóż jak sięgniemy sobie do ustawy o PIT, to można przeczytać, że przychodem w działalności są m.in.:

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych
Wsparcie pomostowe będzie przychodem w działalności gospodarczej

Jednak ustawa o podatku dochodowym przewiduje również szereg zwolnień przedmiotowych. Jak sięgniemy sobie do przepisów, to można przeczytać, że:

Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej, o których jest mowa w ustawie o finansach publicznych (art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, pkt 5 lit. a i b i pkt 5a-5d) korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w PIT
Środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego będą więc korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w PIT
Jednocześnie poniesione wydatki nie znajdą się w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ zostały wyłączone z kosztów na mocy art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT

Jak wynika z naszych ustaleń przedsiębiorca nie zapłaci podatku od wsparcia pomostowego, ale drugostronnie nie rozliczy wydatku w kosztach. Rozliczenie wsparcia pomostowego jest neutralne podatkowo.

Gdzie księgować wsparcie pomostowe w PKPiR?

Zgodnie z tym co zostało ustalone dotychczas wsparcie pomostowe nie będzie stanowiło przychodów ani kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie ma podstaw do wpisania wsparcia po stronie przychodów i wydatków. Jedynym miejscem, w którym można zamieścić informację na ten temat jest kol. 17 PKPiR, gdzie wpisuje się wszelkiego rodzaju uwagi. Oczywiście przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku, jest to fakultatywne można, ale nie trzeba zamieszczać takiej informacji. Wsparcie pomostowe nie ma wpływu w żaden sposób na wysokość kwoty dochodu z działalności.

Rozliczanie wsparcia pomostowego – stanowisko organów podatkowych i sądów

Nie zawsze jednak temat rozliczania wsparcia pomostowego jest taki oczywisty. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy zwracają się ze swoimi wątpliwościami do organów skarbowych i odwołują się do sądów. W jednym z wyroków sądowych sygn. akt. I SA/Bk 277/18 z dnia 05.07.2018 r. zostało podkreślone, że wolne od opodatkowania są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, a zatem są to środki pieniężne. Ze zwolnienia nie mogą korzystać świadczenia inne niż finansowe, a zatem np. nieodpłatne świadczenie rzeczowe, mimo iż zostało otrzymane przez uczestnika projektu, byłoby opodatkowane w PIT. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca otrzymałby świadczenie rzeczowe, takie jak np. komputer, to wówczas musiałby wykazać przychód i go opodatkować. W przypadku środków unijnych odrębną kwestię stanowi rozliczanie podatku VAT zawartego w cenie towarów czy usług. W ramach niektórych projektów podatek VAT jest również finansowany ze środków unijnych. W takim przypadku rodzi się pytanie, czy zwrot podatku VAT przeznaczony na wydatki związane z prowadzoną działalnością pozwala na zaliczenie kosztów sfinansowanych tym zwrotem do kosztów podatkowych? Z takimi wątpliwościami zwrócił się przedsiębiorca do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpreatacji nr 0115-KDIT3.4011.433.2017.1.MR z dnia 08.02.2018 r. można przeczytać, że zwrot podatku VAT nie stanowi środków unijnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że wydatki na zakup wyposażenia oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem działalności, jako nieobjęte wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jednak należy pamiętać, że zakup środków trwałych sfinansowanych “odzyskanym” podatkiem VAT nie znajdzie się w kosztach uzyskania przychodów. Taka informacja znalazła się w przywołanej interpretacji.

Jak rozliczyć składki ZUS finansowane ze wsparcia pomostowego?

W ramach środków otrzymanych z tytułu wsparcia pomostowego przedsiębiorcy w pierwszej kolejności pokrywają składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Charakter ponoszonych obciążeń składkowych zależy od formy opłacania ZUS: ulga na start, ZUS preferencyjny czy Duży ZUS. Bez względu na to, jakie składki ZUS są regulowane, jeżeli zapłata za nie odbywa się w ramach środków ze wsparcia pomostowego, to przedsiębiorca nie może tych składek w żadnej formie odliczyć od dochodu, czy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W interpreatacji nr 0115-KDIT3.4011.433.2017.1.MR z dnia 08.02.2018 r., którą omówiliśmy wcześniej podniesiona została również kwestia odliczania składki zdrowotnej od podatku (stan prawny z 2018 roku). Przedsiębiorca stał na stanowisku, że składka zdrowotna uregulowana ze wsparcia pomostowego może być odliczona od podatku. Jednak nie zgodził się z tym podejściem Dyrektor KIS. Co prawda w interpretacji jest mowa o składce zdrowotnej, jednak w ocenie autora taka sama zasada powinna obowiązywać analogicznie do składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie pomostowe – podsumowanie

Dostępność środków unijnych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą jest dość duża. Co prawda proces ubiegania się o te środki jest długotrwały i zbiurokratyzowany, jednak jest to znaczący zastrzyk finansowy i nie ma co z niego rezygnować. Każdy projekt jest traktowany w sposób indywidualny, jednak pewne założenia są powtarzalne. Dotyczy to m.in. wsparcia pomostowego, które najczęściej jest przeznaczone na wydatki opisane w publikacji. Przychód w postaci wsparcia pomostowego korzysta ze zwolnienia w PIT, ale jednocześnie wydatki są wyłączone z kosztów podatkowych. Nie ma obowiązku księgowania ani przychodu ani wydatków w PKPiR. Można jedynie w uwagach zamieścić wzmiankę o otrzymanym wsparciu pomostowym. Zapłata składek ZUS ze środków pochodzących ze wsparcia będzie neutralna na gruncie rozliczenia składek. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ponosi wydatku, ale nie rozlicza również kosztu lub nie pomniejsza przychodu do opodatkowania. Co do podatku VAT, to zależy czy jest on kwalifikowalny (finansowany w ramach projektu) czy nie. Odzyskany podatek VAT w ramach zwrotu z urzędu skarbowego może być przeznaczony na wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą. Każdy uczestnik projektu powinien znać dobrze umowę i regulamin, ponieważ założenia projektowe mogą się między sobą różnić i trzeba mieć tego świadomość. Zawsze w przypadku wątpliwości można się zwrócić z pytaniem do instytucji pośredniczącej w dystrybuowaniu środków.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest wsparcie pomostowe?

   Wsparcie pomostowe to forma wsparcia finansowego udzielana w ramach konkretnego projektu w pierwszych miesiącach (np. 6 lub 12 miesięcy) na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Jakie wydatki można sfinansować ze wsparcia pomostowego?

   Wydatki finansowane ze wsparcia pomostowego obejmują m.in. podatki, składki ZUS, koszty wynajmu, eksploatacji, usługi księgowe, działania reklamowe i inne związane z działalnością.
  3. Co to są wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne?

   Wydatki kwalifikowalne to te, które spełniają założenia projektu i mogą być pokryte ze wsparcia. Natomiast wydatki niekwalifikowalne nie są objęte finansowaniem ze środków pomostowych.
  4. Jak rozliczyć przychód i wydatek w ramach wsparcia pomostowego?

   Wsparcie pomostowe jest uznawane za przychód w działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu. Wydatki pokrywane ze wsparcia pomostowego są ujmowane jako koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie powinno odbywać się zgodnie z przepisami podatkowymi oraz warunkami umowy i regulaminu projektu.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie