Powrót

Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

odliczenia przy ryczałcie 2023

Wybrałeś ryczałt ewidencjonowany? Sprawdź, o czym trzeba pamiętać przy rozliczaniu tego podatku.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Co można odliczyć od ryczałtu? Informacje 2023

 

Odkąd zmieniła się ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wybór tej formy opodatkowania stał się bardzo popularny. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy chcą dobrze znać zasady rozliczania tego podatku. Ustawodawca wydał odrębną ustawę, w której znajdują się wszystkie przepisy, jednak nie zawsze wystarczy sama znajomość tej tylko ustawy. Są takie zapisy, które zmuszają nas do zajrzenia również do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W dzisiejszej publikacji omówimy jak wyglądają odliczenia i zwolnienia przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie przychody z ryczałtu korzystają ze zwolnienia od podatku?

Jak zajrzymy do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, to w art. 10 znajdziemy informację na temat wykazu zwolnień od podatku dochodowego na podstawie ustawy o PIT (art. 21). W tym przepisie wymienione są wszystkie zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego, jednak jeżeli chodzi o ryczałt, to obejmą go tylko niektóre z nich wymienione poniżej:

Przychody w ryczałcie, które korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego
Podstawa prawna ustawy o PIT art. 21 ust. 1
Jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to środki przyznawane osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy. Maksymalna wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
Są to środki przyznawane przez Urząd Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej po spełnieniu określonych warunków. Od 1 czerwca kwota takiego dofinansowania wynosi 37.411,32 zł. Środki są przyznawane osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy
pkt 121
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej.
W tym przypadku środki muszą być najpierw wydatkowane, a dopiero później zrefundowane przez Starostę z Funduszu Pracy. Wydatki objęte refundacją dotyczą żłobków lub klubów dziecięcych, które zajmują się sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3. Refundacja obejmuje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwota 37.411,32 zł w 2022 roku.
pkt 121a
Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, pkt 5 lit. a i b i pkt 5a-5d)
Przykładowo takie środki można pozyskać na zatrudnianie ludzi młodych, czy na pomoc dla najbardziej potrzebujących, z przeznaczeniem na zwalczanie depresji materialnej
pkt 137
Dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.
Mogą to być różnego rodzaju dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Przykładowo takie dotacje na kapitał obrotowy były udzielane w okresie pandemii
pkt 129
Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD). Program SAPARD został zakończony w 2006 roku
pkt 47a
Przychody z tytułu odszkodowań za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego.
Przykładowo może to dotyczyć otrzymanego odszkodowania na naprawę maszyny, która jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, pod warunkiem, że otrzymane odszkodowanie zostanie w całości wydatkowane na taką naprawę.
pkt 29b
Przychody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.
Przykładowo prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne, które spełnia warunek wynajmowania 5 pokoi. W takim przypadku właściciel nie będzie płacił podatku dochodowego od takiego wynajmu
pkt 43
Oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług
Przykładowo przedsiębiorca otrzymał zwrot nadpłaty z zeznania rocznego po upływie terminu ustawowego i urząd skarbowy naliczył mu oprocentowanie, to nie wykaże go w przychodach w działalności gospodarczej
pkt 111
Wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z przepisami ustawy o PIT, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z tego zwolnienia nie będą korzystały świadczenia otrzymywane na podstawie zawartej umowy o pracę, o pracę nakładczą lub umów, z których przychody dotyczą działalności wykonywanej osobiście.
Przykładowo przedsiębiorca zawarł umowę użyczenia lokalu użytkowego ze swoim ojcem. W tym przypadku nie będzie to stanowiło dla niego przychodu do opodatkowania
pkt 125
Przychody ze sprzedaży do kwoty 100.000 zł rocznie, przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. pod pewnymi warunkami, o których jest mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT.
Przykładowo może to być sprzedaż kiszonych ogórków, soków, dżemów, serów wytworzonych we własnym zakresie
pkt 71a
Wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych przez przedsiębiorstwo w spadku od osób, o których mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym. Z tego zwolnienia nie będą korzystały świadczenia otrzymywane na podstawie zawartej umowy o pracę, o pracę nakładczą lub umów, z których przychody dotyczą działalności wykonywanej osobiście.
Przykładowo jeżeli małżonek zmarłego właściciela firmy będzie okazjonalnie pomagał w prowadzeniu firmy, to wartość takiego świadczenia nie będzie stanowiła przychodu dla przedsiębiorstwa w spadku
pkt 125a
Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.
Przykładowo przedsiębiorca otrzymał od gminy komputer, to nie będzie musiał wykazać go w przychodach do opodatkowania
pkt 114
Przychody z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych społecznym agencjom najmu (SAN), o których mowa w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Jeżeli przedsiębiorca nawiąże umowę na najem lokali mieszkalnych z SAN, to otrzymany z tego tytułu przychód będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego
pkt 131a
Przychody uzyskane z tytułu:
 1. świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
 3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Działania aktywizacyjne mają na celu podjęcie takich czynności, które pozwolą na utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej

pkt 102a
Płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców
pkt 136
Przychody otrzymane przez przedsiębiorcę, jeżeli:
 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. przedsiębiorca bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym przedsiębiorca bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem
pkt 46
Przychody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w rozumieniu umowy między Rządem Polski a Rządem Stanów Zjednoczonych o wzmocnionej współpracy obronnej, z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz
pkt 46c
Przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, o którym mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
 • muzeum,
 • biblioteka
pkt 28a
Wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym
pkt 122
Przychody z tytułu nagrody, o której mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nagroda jest przyznawana na wniosek powiatowego lekarza weterynarii osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, przyznaje ją wojewódzki lekarz weterynarii, ze środków budżetu państwa.
Nagroda jest przyznawana osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej
pkt 155

Odliczenia od przychodów na ryczałcie

Ustawa o ryczałcie wymienia wprost co może być odliczone od przychodu do opodatkowania. W tym przypadku również ustawodawca odsyła nas do ustawy o podatku PIT, o czym piszemy poniżej:

Kategorie odliczeń od przychodów na ryczałcie
Moment dokonania odliczenia
Podstawa prawna ustawa o PIT
Zapłacone składki na własne ubezpieczenia społeczne i osób współpracujących
W trakcie roku podatkowego lub po zakończonym roku podatkowym
art. 26 ust. 1 ustawy PIT
Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tzw. ulga termomodernizacyjna. Muszą być spełnione określone warunki:
 • przedsiębiorca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego,
 • wydatki obejmują materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia,
 • wydatki muszą być udokumentowane fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT
 • inwestycja musi być zakończona w terminie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • kwota odliczenia nie może przekraczać 53.000 zł.
Po zakończonym roku podatkowym
art. 26h PIT
Odliczenie w ramach ulgi na zabytki, dotyczy zabytków wpisanych do ewidencji zabytków pod warunkiem, że:
 • przedsiębiorca jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku w momencie poniesienia wydatku,
 • odliczeniu podlega 50% udokumentowanych wydatków,
 • odliczenie nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów użytkowych zabytku, nie więcej niż 500.000 zł
Po zakończonym roku podatkowym
art. 26hb
Wydatki na cele rehabilitacyjne na zasadach określonych w ustawie o PIT, tzw. ulga rehabilitacyjna
Po zakończonym roku podatkowym
art. 26 ust. 1 pkt 6
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
Po zakończonym roku podatkowym
art. 26 ust. 1 pkt 2b
Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
Po zakończonym roku podatkowym
art. 26 ust. 1 pkt 6a
Darowizny na cele:
 • organizacje pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa,
 • kształcenia zawodowego w szkołach publicznych,
 • na odbudowę Pałacu Saskiego
nie więcej niż 6% osiągniętego dochodu
Po zakończonym roku podatkowym
art. 26 ust. 1 pkt 9

Czy na ryczałcie można odliczyć składkę zdrowotną?

Jak wiemy od początku 2022 roku diametralnie zmieniły się zasady rozliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt opłacają składki od kwoty osiągniętego przychodu w trakcie roku podatkowego lub na podstawie przychodów z roku poprzedniego. Od 1 lipca 2022 roku została wprowadzona zmiana ustawy o Polskim Ładzie i obecnie przedsiębiorca, który wybrał ryczałt ma prawo do odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Pomimo, że nowe przepisy weszły w życie od 1 lipca 2022 r., to przedsiębiorcy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania w ryczałcie o 50% zapłaconej składki zdrowotnej w całym 2022 roku, a więc od 1 stycznia 2022 r. Można również odliczyć 50% zapłaconej składki zdrowotnej za osobę współpracującą. Odliczenia składki zdrowotnej można dokonać w trakcie roku lub po jego zakończeniu.

Czy na ryczałcie można rozliczać stratę podatkową?

Jeżeli chodzi o przepisy ustawy o PIT w zakresie straty (art. 9 ust. 3-3b) to mają one również zastosowanie do ryczałtu. Odliczenie straty będzie możliwe pod warunkiem, że powstała ona w działalności gospodarczej. Jeżeli strata powstała w okresie, w którym przedsiębiorca był opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, to po zmianie formy opodatkowania może taką stratę odliczyć od przychodów na ryczałcie.

 1. Straty powstałe do końca 2018 roku mogą być odliczone w wysokości do 50% poniesionej straty rocznie.
 2. Natomiast straty powstałe od 1 stycznia 2019 roku, jeżeli ich wysokość nie przekracza 5.000.000 zł mogą być odliczone jednorazowo.

O tym, czy rozliczenia straty przedsiębiorca dokona w trakcie roku podatkowego czy po jego zakończeniu decyduje on sam.

Czy na ryczałcie stosuje się ulgę na złe długi?

Wielu przedsiębiorców może nie zdawać sobie sprawy z tego, że pomimo iż nie rozliczają kosztów uzyskania przychodów, to obowiązują ich przepisy dotyczące rozliczania ulgi na złe długi. Co prawda nie ma obowiązku stosowania ulgi przez wierzyciela, jest ona dobrowolna, ale już jako dłużnik mamy obowiązek wykazać przychód w wysokości nieopłaconej faktury zakupowej.

Jeżeli chodzi o rozliczenie ulgi na złe długi, to wierzyciel może skorzystać z ulgi w trakcie roku lub po jego zakończeniu. Natomiast w przypadku dłużnika rozliczenie musi być dokonane począwszy od miesiąca, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności na fakturze, rachunku lub umowie.

Podsumowanie

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, jak to zostało opisane w publikacji, niekiedy trzeba również brać pod uwagę przepisy ustawy o PIT. Wiele przepisów z tej ustawy jest również obowiązujących dla opłacających ryczałt. W przypadku ryczałtu w składanym zeznaniu rocznym PIT-28 można również wykazać sporo różnego rodzaju ulg podatkowych. Ustawodawca wskazuje również, jakie przychody mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od ryczałtu, jednak nie zostało to zapisane wprost w ustawie o ryczałcie, tylko w ustawie o PIT. Pomimo braku odliczania kosztów uzyskania przychodów można pomniejszyć przychody o ulgę na złe długi. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli spóźnimy się z zapłatą za faktury zakupowe, to mamy wówczas obowiązek zwiększyć kwotę przychodów o niezapłaconą w terminie 90 dni fakturę, rachunek czy w oparciu o inny dokument. Warto w tym miejscu przypomnieć, że począwszy od 1 stycznia 2022 roku, dotyczy to jedynie zakupu towarów, więcej na ten temat można znaleźć w podlinkowanej publikacji. Ustawodawca nie pozbawia nas również prawa do rozliczenia straty podatkowej.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co można odliczyć na ryczałcie 2022?

  Ustawa o ryczałcie wymienia wprost co może być odliczone od przychodu do opodatkowania. W tym przypadku ustawodawca odsyła nas do ustawy o podatku PIT.

 2. 🔸Jak wygląda kwestia odliczenia składki zdrowotnej na ryczłacie w 2022 roku?

  Od 1 lipca 2022 roku została wprowadzona zmiana ustawy o Polskim Ładzie i obecnie przedsiębiorca, który wybrał ryczałt ma prawo do odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość