Zerowy PIT dla młodych

zerowy PIT dla młodych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie zlikwidowany 18% podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Sprawdź szczegóły!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie zlikwidowany 18% podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i nie przekroczyły limitu ulgi Ustawa została uchwalona przez sejm 4 lipca 2019 roku. Co to jest i kogo obowiązuje ulga zerowy PIT dla młodych?

1. Od kiedy zaczyna obowiązywać ulga?

Przepisy o uldze w PIT dla pracowników do 26 roku życia wchodzą w życie od 1 sierpnia 2019 r. W praktyce oznacza to, że pierwszy raz będzie można zastosować ograniczenie PIT dla dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

2. Limit uprawniający do skorzystania z ulgi zerowy PIT

a) W roku 2019:

Ustawa wskazuje, że w 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, kwota ta wynika z 5/12 rocznego limitu, ponieważ zwolnienie obowiązywać będzie przez okres 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Kwota przekraczająca limit 85 528,00 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł), czyli nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca będzie zobligowany do odprowadzenia za pracownika 18% podatku a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy do odprowadzenia 32% podatku.

b) Od roku 2020:

Od 2020 r. limit będzie odpowiadał kwocie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej 85 528,00 zł, natomiast nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Po przekroczeniu limitu płatnik będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku w wysokości 18% ,a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy do odprowadzenia 32% podatku.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Zerowy PIT dla młodych

3. Kiedy przestaje obowiązywać ulga

W ustawie jest mowa o przychodach otrzymanych do 26 roku życia. Dotyczy to przychodów wypłaconych przed ukończeniem 26 roku życia.

Przykład 1

Pracownik ukończył 2 sierpnia 26 rok życia. Wynagrodzenie za lipiec wypłacone 10 sierpnia będzie wyliczone bez zastosowania ulgi bez PIT. Pracodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. 

Przykład 2

Pracownik ukończył 15 sierpnia 26 rok życia. Wynagrodzenie za lipiec wypłacone 10 sierpnia będzie wyliczone z uwzględnieniem ulgi bez PIT. Pracodawca nie pobiera i nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Natomiast kolejne wynagrodzenia będą wyliczane według standardowych zasad. 

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych – najważniejsze informacje

4. Zerowy PIT dla młodych – zasady korzystania

a) W roku 2019:

Zgodnie z regulacją, płatnik który otrzyma oświadczenie od pracownika, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT, nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania zaliczek na PIT w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. Dla podatników, którzy nie złożą oświadczenia płatnik nalicza i pobiera podatek. Natomiast w zeznaniu rocznym za rok 2019 r. ustawodawca przewidział zwrot podatku dla pracowników, którzy nie złożyli oświadczenia.

b) Od roku 2020:

Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. nie będzie wymagane oświadczenie od pracownika. Oznacza to, że od początku 2020 r. nie będzie z pensji pracownika pobierana zaliczka, co w efekcie przełoży się na wyższe wynagrodzenie netto. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik złoży wniosek o pobór zaliczek bez uwzględnienia zwolnienia dla młodych.

5. Umowy objęte zwolnieniem

Zwolnieniem zostały objęte następujące umowy:

 • umowa o pracę,
 • stosunek służbowy,
 • praca nakładcza,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowa zlecenie.

6. Umowy wykluczone z ulgi

Wykluczeniem zostały objęte następujące umowy:

 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie w nieprzekraczającej wysokości 200 zł, która podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18 % przychodu, 
 • umowa zlecenie ze zbyciem praw autorskich- 50 % koszty uzyskania przychodu, 
 • umowa zlecenie z nierezydentem Polski.
Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Zerowy PIT dla młodych

7. Ulga w stosunku do cudzoziemców

Nie skorzystają z ulgi cudzoziemcy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenia, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji polskiej. Od należności z umów zleceń otrzymanych od nierezydentów Polski należy pobrać podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu. Natomiast prawo do skorzystania z ulgi mają cudzoziemcy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenia posiadający certyfikat rezydencji polski oraz zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Ważne!
 

Skomplikowane? Nadal nie jesteś pewien czy możesz skorzystać z tej ulgi? Klienci księgowości internetowej mogą liczyć na wsparcie naszych specjalistów także w tym zakresie. Zarejestruj się i sprawdź sam.  

8. Składki ZUS

Zasady opłacania składek ZUS za pracowników nie ulegają zmianie. Płatnik w dalszym ciągu będzie zobowiązany do zapłaty składek społecznych do ZUS oraz składki zdrowotnej do Narodowego Fundusz Zdrowia.

Wątpliwości może budzić kwestia prawidłowego obliczenia składki zdrowotnej za pracownika. W celu ustalenia wysokości składki zdrowotnej będzie należało dla celów obliczeniowych wyliczyć zaliczkę PIT bez zastosowania zwolnienia zerowy PIT. W przypadku, gdy hipotetyczna zaliczka na podatek będzie niższa niż składka zdrowotna – to składkę zdrowotną będzie należało obniżyć do wysokości hipotetycznego podatku. Innymi słowy pracownik, który zarabia niewielkie kwoty nie zapłaci podatku oraz zapłaci składkę zdrowotną w obniżonej wysokości. Potwierdzenie zasady odliczenia składek zdrowotnych znajduje się również na stronie ZUS. 

Zerowy pit dla młodych – przykład:

Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę o pracę na 1/3 etatu na kwotę 800,00 zł brutto. W umowie koszty uzyskania wynoszą 111,25 zł. Pracownik złożył pracodawcy PIT-2. W związku z czym kwota wolna od podatku w kwocie 43,76 zł będzie rozliczana w ramach umowy o pracę.

Etap pierwszy:

W pierwszym etapie należy ustalić wynagrodzenie brutto. W tym przypadku jest to 800,00 zł.

Etap drugi:

Po ustaleniu kwoty brutto, pracodawca posiada informację o podstawie wymiaru składek od której będzie należało odliczać składki na ubezpieczenie społeczne.

Od podstawy 800,00 zł brutto należy odliczyć składki :

 • emerytalną – 9,76% podstawy,
 • rentową – 1,5% podstawy,
 • chorobową – 2,45% podstawy.

Czyli :

 • składka emerytalna: 800,00 * 9,76% = 78,08 zł,
 • składka rentowa: 800,00* 1,5 % = 12,00 zł,
 • składka chorobowa: 800,00 * 2,45% = 19,60 zł,
 • suma: 109,68 zł.
Program do faktur – Darmowe konto Zerowy PIT dla młodych

Etap trzeci:

W tym etapie należy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały policzone wcześniej wynosi 109,68 zł.

Wynagrodzenie brutto – suma składek społecznych finansowanych przez pracownika:

 • 800,00 zł – 109,68 zł = 690,32 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 690,32 zł.

Etap czwarty:

Ponieważ została ustalona podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne, w kolejnym kroku należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9%. Podstawa tej składki wynosi: 690,32 zł, od tej podstawy liczymy – 9%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne * 9%:

 • 690,32 * 9 %= 62,12 zł.

Etap piąty:

W tym etapie należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania (111,25 zł czyli zwykłe, dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości i 139,06 zł dla pracowników mieszkających poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy). W naszym przypadku – koszty wynoszą 111,25 zł. Przychodem natomiast jest płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne – koszty uzyskania przychodu:

 • 690,32 zł – 111,25 zł = 579,07 zł. Zaokrąglamy do 579,00 zł

Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie to znajduje się on w pierwszym progu podatkowym. Czyli, w tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 18 %. Teraz należy od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest ustawowa i wysokość jej w danym miesiącu wynosi – 46,33 zł. Dochód * stawka podatku 18%:

 • 579,00 zł* 18% = 104,22 zł

Od otrzymanego wyniku należy odjąć kwotę wolną od podatku:

 • 104,22 – 46,33 = 57,89 zł

W wyniku tych wyliczeń pracodawca otrzymał zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki zdrowotnej. W kolejnym kroku należy obliczyć składkę zdrowotną według stawki – 7,75%. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne * 7,75%

 • 690,32 zł * 7,75 % = 53,50 zł

Następnie będzie należało obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do zapłaty. Od wyliczonej zaliczki należy odjąć składkę zdrowotną możliwą do odliczenia.

Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej – składka na ubezpieczenie zdrowotne możliwa do odliczenia:

 • 57,89 zł – 53,50 zł = 4,39 zł

Zaliczkę do zapłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaliczka wynosi 4 zł.

Etap szósty:

Ostatnim etapem jest obliczenie wynagrodzenia netto. W celu jego wyliczenia należy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 800,00 zł

Należy odjąć:

 • sumę składek na ubezpieczenia społeczne – 109,68 zł (składka emerytalna 78,08 zł, składka rentowa 12,00 zł, składka chorobowa 19,60 zł),
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 57,89 zł (składka obniżona do wysokości zaliczki na podatek),
 • zaliczka na podatek dochodowy – 0,00 zł (zgodnie z przepisami wysokość zaliczki jest zerowa).

800 zł – 109,68 zł – 57,89 – 0,00 zł = 632,43 zł

Różnica w wynagrodzeniu netto w stosunku do pracownika, który nie będzie mógł skorzystać z ulgi wynosi 4,00 zł.

Poniżej tabela z zaprezentowaniem wynagrodzenia na kwotę 800 zł z ulgą zerowy PIT dla młodych oraz na standardowych zasadach. W obu przypadkach KUP wynoszą 111,25 zł oraz jest naliczana kwota wolna od podatku 46,33 zł.

Wynagrodzenie z uwzględnieniem ulgi 

Wynagrodzenie bez ulgi 

suma składek na ubezpieczenia społeczne płatna przez pracownika 

109,68 zł 

109,68 zł 

Składka zdrowotna naliczona 9% 

57,89 zł (z obliczeń 62,12)*

57,89 zł (z obliczeń 62,12)*

Zaliczka na podatek odprowadzona do US 

0,00 zł

4,00 zł 

Wynagrodzenie netto 

632,43 zł 

628,43 zł

*Jeśli wyliczona kwota składki zdrowotnej jest wyższa od kwoty zaliczki, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

9. Zerowy PIT dla młodych a koszty uzyskania przychodu

Możliwie jest stosowanie kosztów uzyskania przychodów, natomiast w przypadku zastosowania kosztów uzyskania przychodu z przekazaniem praw autorskich ważne jest to, aby suma łącznych 50% kosztów uzyskania przychodu oraz przychodów podlegających zwolnieniu nie przekroczyła kwoty I progu podatkowego. Zasadę można zobrazować poniższym równaniem:

Przepisy wprost nie precyzują jak należy rozliczyć koszty uzyskania przychodu po przekroczeniu w danym roku limitu kwotowego bądź wiekowego ulgi. Krajowa Informacja Skarbowa nie posiada stanowiska jak będą rozliczane zgromadzone koszty uzyskania przychodu. Jedna z możliwości wskazuje, że będą one rozliczane zbiorczo po tym jak zostanie przekroczony limit i naliczony podatek. 

Inna opcja nie dopuszcza rozliczenia kosztów uzyskania przychodu za okres, w którym pracownik korzystał z ulgi, co oznaczałoby że młodemu pracownikowi będą przysługiwać wyłącznie bieżąco naliczane koszty.

10. PIT-11 w przypadku stosowania ulgi

Przepisy określają, że płatnik wypełniając deklaracje roczne PIT-11 oraz PIT-4R , będzie zobowiązany do wskazania całości wypłacanych wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie wykazywać w zeznaniu rocznym przychody, które w trakcie roku korzystały ze zwolnienia bez PIT dla osób do 26 roku życia oraz te przychody, które podlegały opodatkowaniu. 

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia dotyczące ulgi bez PIT dla Młodych.

11. Ile zyskuje osoba, która mieści się w kryterium wiekowym do 26 roku życia?

Poniżej zaprezentowano przykładowe zestawienie zysku sporządzone przez Ministerstwo Finansów

Wynagrodzenie miesięczne *

Zysk miesięczny 

Zysk roczny 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. 

2 250 zł  133 zł 1 592 zł

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r. 

4 765 zł 

355 zł 

4 261 zł 
Na poziomie rocznego limitu 85 528 zł  7 127,33 zł  564 zł 

6 768 zł 

*  Wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto

Zerowy PIT dla młodych – najważniejsze pytania

? Kiedy wprowadzono nową ulgę zerowy PIT dla młodych?

Przepisy o nowej uldze dla młodych weszły w życie z początkiem sierpnia ubiegłego roku.

? Kto może skorzystać z ulgi zerowy PIT dla młodych w 2020 roku?

Osoby poniżej 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi obowiązującego na 2020 rok oraz są zatrudnione na umowie objętej zwolnieniem.

? Kto nie posiada możliwości skorzystania z ulgi zerowy PIT w 2020 roku?

Są to między innymi osoby zatrudnione na umowach o dzieło, umowach zlecenie ze zbyciem praw autorskich (50% KUP) jak również wykluczeni są młodzi przedsiębiorcy.

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość