Blog ifirma.pl

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym przez pełnomocnika – czy jest to możliwe?

|
|
8 minut czytania
Chcesz zgłosić znak towarowy, ale nie możesz dokonać tego osobiście? Pamiętaj zatem, że ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. przewiduje możliwość dokonania czynności zgłoszenia znaku towarowego przez pełnomocnika.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w niniejszym artykule.

Strona w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

Co do zasady, stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający [por. art. 235 Prawa własności przemysłowej].

W postępowaniu zgłoszeniowym toczącym się przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji status strony postępowania posiada strona wyłącznie zgłaszający bądź większa ilość podmiotów.

A jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, a nie możesz dokonać tej czynności osobiście? Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy ustanowionego przez siebie pełnomocnika, który na podstawie stosownego dokumentu pełnomocnictwa dokona w Twoim imieniu tej czynności. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Pełnomocnik strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym a przepisy prawa

Przepis art. 236 Prawa własności przemysłowej stanowi, że:

 • Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320), zwanej dalej “ustawą o rzecznikach patentowych [por. ust. 1];
 • Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych [por. ust. 1(1)];
 • Pełnomocnikiem osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 3, może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia [por. ust. 2];
 • Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 11, mogą działać tylko za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej [por. ust. 3].

Powyższy przepis daje możliwość do występowania w roli pełnomocnika:

 • W sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych:
  • rzecznik patentowy,
  • osoba świadcząca usługi transgraniczne;
 • W sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych:
  • rzecznik patentowy,
  • adwokat,
  • radca prawny,
  • osoba świadcząca usługi transgraniczne.

Warto wskazać, że powyższa regulacja daje również możliwość do reprezentowania strony mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, takie jak: współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Z kolei w przypadku, gdy:

 • strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, to poza rzecznikiem patentowym, adwokatem, radca prawnym lub osobą świadczącą usługi transgraniczne pełnomocnikiem takiej strony może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia;
 • strona nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na tych terytoriach, to w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych jej pełnomocnikiem może być wyłącznie rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych;
 • w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.

Wymogi w odniesieniu do pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do zastępstwa strony w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym może mieć charakter:

 • ogólny,
 • rodzajowy,
 • szczególny.

Jednakże pełnomocnictwo, o którym mowa w przepisie art. 237 Prawa własności przemysłowej obejmuje umocowanie do dokonania ściśle określonej czynności w imieniu mocodawcy (strony) w postępowaniu toczącym się przed Urzędem Patentowym.

Zgodnie zatem z przepisem art. 237 Prawa własności przemysłowej:

 • Pełnomocnikiem strony do jednej czynności może być tylko jedna osoba fizyczna [por. ust. 1];
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej [por. ust. 2];
 • Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być ono dołączone do akt sprawy, w której pełnomocnik dokonuje pierwszej czynności. Dokonując czynności w pozostałych sprawach objętych pełnomocnictwem, pełnomocnik powinien dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa [por. ust. 3];
 • Rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa [por. ust. 4];
 • W przypadku nienadesłania dokumentu pełnomocnictwa lub nieuiszczenia należnej opłaty od pełnomocnictwa, Urząd Patentowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, wzywa, w drodze postanowienia, pełnomocnika do usunięcia stwierdzonych braków oraz stronę do potwierdzenia czynności dokonanych przez pełnomocnika, pod rygorem umorzenia postępowania lub zaniechania czynności uzależnionej od uiszczenia opłaty [por. ust. 5].

Z powyższego przepisu wynika, iż:

 • Pełnomocnikiem strony do dokonania jednej czynności w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP może być tylko jedna osoba fizyczna;
 • Pełnomocnictwo oprócz określenia mocodawcy oraz pełnomocnika powinno określać także jego zakres;
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej;
 • Rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;
 • Pełnomocnictwo powinno zostać opłacone;

W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, należy pamiętać o przesłaniu do Urzędu Patentowego potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Zasadnicze elementy pełnomocnictwa:

 • dane identyfikujące mocodawcę (firma, imię, nazwisko oraz siedzibę albo adres mocodawcy),
 • dane identyfikujące pełnomocnika (nazwisko, imię oraz adres pełnomocnika),
 • stopień pokrewieństwa pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem,
 • oświadczenie mocodawcy, upoważniające pełnomocnika do działania w jego imieniu,
 • oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo,
 • zakres pełnomocnictwa,
 • podpis mocodawcy,
 • datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.

Co więcej, warto pamiętać, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w mocy, dokonywane zgłoszenia i korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej, zgłoszenia i korespondencja mogą być przesyłane również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej, co wynika z przepisu art. 241(1) ust. 1 Prawa własności przemysłowej.

Zastanawiasz się czy w sprawach podatkowych musisz występować przed organami podatkowymi osobiście czy też możesz działać przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika? W niniejszym artykule przybliżymy tę kwestię, albowiem przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowej wprost przewidują możliwość ustanowienia pełnomocnika we wszelkich tego typu sprawach. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II GSK 10/12

 • Zgodnie z art. 33 § 3 kpa pełnomocnik dołącza do akt sprawy oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Z kolei według art. 237 ust. 2 p.w.p. pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności procesowej. Jeżeli zaś pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być dołączone do akt sprawy, w której pełnomocnik dokonuje pierwszej czynności. Dokonując czynności w pozostałych sprawach objętych pełnomocnictwem, pełnomocnik powinien dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. W świetle tych przepisów nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż pełnomocnikiem jest osoba, która zgłosiła swój udział w takim charakterze w konkretnej sprawie, a nie osoba której pełnomocnictwo znajduje się w aktach innej sprawy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 704/07

 • Wykazanie przez pełnomocnika procesowego umocowania do reprezentowania strony będącej osobą prawną, wymaga złożenia nie tylko dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby działające w imieniu tej osoby prawnej, ale także dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do działania w imieniu tejże osoby prawnej. Właściwym dokumentem do wykazania, że organ osoby prawnej, jaką w sprawie jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest umocowany do udzielenia pełnomocnictwa procesowego, stanowi odpis z Krajowego Rejestru Sądowego aktualny w dniu udzielenia pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik składa dokument pełnomocnictwa opatrzony datą i załącza do niego – w celu wykazania umocowania osób wchodzących w skład organu osoby prawnej do udzielania pełnomocnictwa – odpis z rejestru wydany przed dniem sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa, to zarazem w sposób dorozumiany twierdzi, że owo umocowanie istniało także w dacie, którą został opatrzony dokument pełnomocnictwa.

Podsumowanie

Jak w wielu sprawach, załatwienie konkretnej sprawy (w tym administracyjnej) możliwe jest poprzez dokonanie tego w sposób osobisty lub za pośrednictwem umocowanego pełnomocnika. Zatem w sprawie ze zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym również przepisy Prawa własności przemysłowej przewidują dokonanie tejże czynności osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Jak założyć profil zaufany? Kto może być pełnomocnikiem? Jak upoważnić pełnomocnika poprzez system ePUAP? Przejdź do tego artykułu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie