Blog ifirma.pl

Zmiana umowy spółki z o.o. – kiedy jest możliwa?

|
|
7 minut czytania
Należy pamiętać, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podstawą jej działalności. Jednak co w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany tekstu umowy bądź wprowadzenia nowych postanowień? Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH) przewidują możliwość dokonania zmiany umowy spółki.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w niniejszym artykule.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zagadnienia ogólne

Zmiana umowy spółki z o.o. może dotyczyć zmiany brzmienia jej postanowień, a także może obejmować wykreślenie niektórych zapisów lub wprowadzenie nowych. Tym samym zmianą umowy spółki są wszelkie modyfikacje wprowadzone do umowy spółki. Co ważniejsze, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, dla konieczności zachowania obowiązującego trybu zmiany umowy spółki bez znaczenia jest, czy zmiana umowy spółki ma charakter istotny, czy jej przedmiotem są sprawy o niewielkim znaczeniu, a nawet zmiany jedynie czysto redakcyjne, np. zmiana kolejności artykułów czy paragrafów, wprowadzenie przecinka lub średnika [tak J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2022].

Przepis art. 255 KSH określa tryb zmiany umowy spółki z o.o. oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego spółki w razie ziszczenia się zdarzenia powodującego automatyczne umorzenie udziałów.

Zgodnie ze wskazaną regulacją:

 • Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru [por. §1];
 • Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru [por. §2];
 • Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza [por. §3];
 • Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, w tym również co do wysokości kapitału spółki, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym, podjętej zgodnie z art. 2401. Uchwała jest równoważna z uchwałą, o której mowa w § 3 [por. §4].

Dla skuteczności zmiany umowy spółki z o.o. muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

 • wspólnicy muszą podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki większością co najmniej 2/3 głosów,
 • uchwała ta musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza oraz
 • zmiana dokonana w uchwale musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla spółki.

W zakresie treści podejmowanej uchwały o zmianie umowy spółki, w literaturze przedmiotu wskazuje się na następujące rodzaje zmian:

 • korekty dotyczące dotychczasowych postanowień umowy spółki;
 • uzupełnienia treści umowy nowymi postanowieniami;
 • wprowadzenie modyfikacji ustroju spółki przez wykorzystanie norm przepisów względnie obowiązujących zawartych w kodeksie spółek handlowych;
 • zmianę wysokości kapitału zakładowego;
 • zmianę czasu trwania spółki [por A. Szajkowski, M. Tarska (w:) Kodeks, 2005, t. II, s. 732].

Szczególnym rodzajem zmiany umowy spółki jest podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego. Warto pamiętać, że obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki, z kolei podwyższenie możliwe jest bez zmiany umowy spółki.

Chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, a nie możesz dokonać tej czynności osobiście? Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy ustanowionego przez siebie pełnomocnika, który na podstawie stosownego dokumentu pełnomocnictwa dokona w Twoim imieniu tej czynności. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji następuje w drodze uchwały wspólników zaprotokołowanej przez notariusza, podjętej przy zachowaniu większości przewidzianej w art. 246 § 1 KSH, zgodnie z którym Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji spółki będzie skuteczna z chwilą skutecznego podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki objętej protokołem notarialnym, a nie z chwilą wpisu do rejestru, bowiem spółka z o.o. w organizacji nie jest ujawniona w rejestrze.

Zgłoszenie zmiany umowy spółki z o.o. do sądu rejestrowego

Przepis art. 256 KSH nakłada na zarząd spółki z o.o. obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy spółki oraz zmiany danych podlegających ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym dla tej spółki.

Zgodnie z powyższą regulacją:

 • Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego [por. §1];
 • Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 166 (treść zgłoszenia), jeżeli dane te podlegają wpisowi [por. §2];
 • Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3 (zgłoszenie do rejestru), art. 165 (braki w zgłoszeniu), art. 169 (termin zgłoszenia) i art. 172 (braki we wpisach) [por. §3]

Wniosek o wpis zmiany umowy spółki nie musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu, albowiem wystarczające jest podpisanie tego wniosku zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce.

Wpis zmian danych związanych ze zmianą umowy spółki

Odnosząc się do wpisu danych związanych ze zmianą umowy spółki z o.o., to w przypadku gdy zmiana umowy spółki obejmuje zmianę danych wymienionych w przepisie art. 166 KSH, to jednocześnie wraz z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmianę tychże danych, tj.:

 • firmy, siedziby i adresu spółki;
 • przedmiotu działalności spółki;
 • wysokości kapitału zakładowego;
 • określenia, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • nazwisk, imion i adresów członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki;
 • nazwisk i imion członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;
 • czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
 • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o KRS, do wniosku o wpis zmiany umowy spółki z o.o. należy dołączyć tekst jednolity umowy spółki, uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany i podpisany przez wszystkich członków zarządu. Tekst jednolity może zostać także ujęty w uchwale walnego zgromadzenia uchwalającego zmiany umowy spółki. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu (KR-Z3) wraz z załącznikami, które zależą od zakresu dokonanych zmian.

Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad określonych w przepisach KRS [por. art. 172 KSH].

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 75/22

 • Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 KSH).

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 3 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1262/13

 • Zgodnie z treścią art. 256 § 1 KSH zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zarejestrowania umowy spółki stosuje się odpowiednio przepis art. 169 KSH, przewidujący sześciomiesięczny termin na dokonanie takiego zgłoszenia i sankcję wygaśnięcia uchwały zmieniającej, a co za tym idzie, bezskuteczności dokonanej zmiany umowy spółki w przypadku uchybienia temu terminowi.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 marca 2006 r., sygn. akt II CSK 147/05

 • Dopuszczalna jest zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez uchylenie jej dotychczasowego tekstu oraz uchwalenie w całości nowego i dla skuteczności zmiany tych postanowień umowy, których nie wymienia art. 166 KSH, jako podlegających obligatoryjnemu ujawnieniu w rejestrze, wystarczające jest w takiej sytuacji wskazanie w postanowieniu o wpisie, że nastąpiła zmiana umowy spółki przez uchylenie dawnego tekstu i uchwalenie nowego, bez konieczności wymieniania zmienionych lub uchylonych postanowień (art. 255 i art. 166 w zw. z art. 256 KSH).

Zmiana umowy spółki z o.o. – podsumowanie

Niewątpliwie przepisy prawa handlowego przewidują możliwość dokonania zmian w umowie spółki z o.o. Jednakże należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, takich jak spełnienie przesłanek dla skuteczności zmiany umowy spółki z o.o., czy też obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy spółki oraz zmiany danych podlegających ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS w określonym terminie.

O tym jak zarejestrować spółkę z o. o. przeczytaj tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czego dotyczy zmiana umowy spółki z o.o.?

   Zmiana umowy spółki z o.o. może dotyczyć zmiany brzmienia jej postanowień, a także może obejmować wykreślenie niektórych zapisów lub wprowadzenie nowych.
  2. Jakie przepisy określają tryb zmiany umowy spółki z o.o.?

   Przepis art. 255 KSH określa tryb zmiany umowy spółki z o.o. oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego spółki w razie ziszczenia się zdarzenia powodującego automatyczne umorzenie udziałów.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie