JPK_V7M i JPK_V7K – kompendium wiedzy

JPK_V7M i JPK_V7K

Rok 2020 obfituje w wiele zmian w przepisach podatkowych. Jedną z nich jest zmiana w dotychczasowo przesyłanych deklaracji VAT i plików JPK. Wprowadzone od 1 października nowe pliki JPK_V7K i JPK_V7M będą integracją deklaracji VAT z plikami JPK_VAT. Pliki JPK_V7 będą przez to bardziej rozbudowane i szczegółowe.Poznaj JPK_V7 z naszym kompendium wiedzy!

Zmiany w JPK_VAT

Od października 2020 roku przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT będą składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT w formie pliku JPK_VAT. Jak to możliwe? Właśnie na tym polega kluczowa zmiana. 1 października nastąpi połączenie informacji z deklaracji VAT-7/VAT-7K jak i plików JPK. Nowy plik JPK_V7 będzie obejmował dwie części w formie elektronicznej – deklarację VAT i ewidencję VAT.

Nowy JPK V7 – jaki jest cel wprowadzonych zmian?

Połączenie deklaracji VAT z plikami JPK_VAT ma na celu uproszczenie procedur związanych z przesyłaniem dokumentów i ułatwienie rozliczeń. Zamiast osobnych dokumentów (deklaracji i dodatkowych plików JPK_VAT) przesyłany będzie jeden plik JPK_V7M (dla rozliczających się co miesiąc) i plik JPK_V7K (dla rozliczających VAT kwartalnie). W jednym pliku zawarte będą najważniejsze informacje z obu tych dokumentów.

Plik będzie przesyłany w ujednoliconej formie bez załączników! Dlatego też wprowadzone zmiany w prawie likwidują dotychczas załączane do deklaracji dokumenty takie jak:

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT
 • VAT-ZD – informacja o skorzystaniu z ulgi na złe długi
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.

Informacje z tych załączników będą jednak uwzględniane w samym pliku JPK_VAT.

Nie zmienią się jednak zasady składania skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak i pozostałych deklaracji w zakresie VAT, takich jak VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VIN-R i VIU-R, VIN-D i VIU-D.

Zmiana terminu wprowadzenia JPK_V7

Jednolite pliki kontrolne w zmienionej i bardziej rozbudowanej formie przedsiębiorcy powinni już przesyłać od kwietnia bieżącego roku.

Dlaczego więc tego nie robią? Plany wprowadzenia w życie zmian pokrzyżowała epidemia koronawirusa w Polsce. Początkowo termin wprowadzania plików JPK_V7K i JPK_V7M przesunięto na 1 lipca 2020. Jednak z uwagi na sytuację gospodarczą i kryzys związany z epidemią, przesunięto je ponownie w czasie aż do października. Zrezygnowano również z podziału na małe i duże firmy. Aktualnym terminem wprowadzenia nowych plików JPK_V7 dla wszystkich podmiotów jest 1 października 2020 roku.

Czym jest nowy JPK V7?

Jak już zostało wspomniane nowy plik JPK_V7 jest spójnym, ujednoliconym połączeniem deklaracji VAT i dotychczasowych plików JPK_VAT przesyłanych do urzędów skarbowych. Przedsiębiorca będzie zobowiązany przygotować i przesłać tylko jeden plik w zależności od tego czy rozlicza się miesięcznie (JPK_V7M) czy kwartalnie (JPK_V7K). Nowe pliki JPK będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT z datą wejścia nowej ustawy w życie.

Z czego składa się plik JPK_V7?

Nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K składać się będą z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Nowa struktura JPK_V7 będzie zawierać:

 • informacje o zakupach,
 • informacje o sprzedaży,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7/VAT-7K,
 • dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_VAT w nowej formie składany będzie wyłącznie w wersji elektronicznej.

JPK_V7 – termin złożenia

Termin składania pliku JPK_V7 nie będzie różnił się od dotychczasowej daty przesyłania plików JPK. Plik należy wysłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku kiedy 25 dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy to do pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym).

Po poprawnym wysłaniu pliku tak jak jest obecnie – będzie możliwość pobrania UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru).

JPK V7M

Plik dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie.

JPK_V7M będzie zawierać:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7,
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_V7M – termin złożenia – do 25 dnia następnego miesiąca

JPK V7K

Plik dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

JPK_V7K będzie zawierać:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7K,
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_V7K – termin złożenia do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału..

Część deklaracyjna i część ewidencyjna

Część deklaracyjna JPK_V7

W swojej konstrukcji będzie zawierała wszystkie informacje, które obecnie znajdują się w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Podział na okresy rozliczeniowe miesięczne i kwartalne zostanie zachowany. W związku z tym takie deklaracje będą zawierały odpowiednie oznaczenia okresu – JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K – dla rozliczeń kwartalnych.

Część ewidencyjna JPK_V7

Część ewidencyjna jest odzwierciedleniem tych informacji, które zawarte są w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży. Na podstawie prawidłowo wprowadzonych dokumentów sprzedaży i zakupu będzie można właściwie rozliczyć podatek VAT należny i naliczony.

Wysyłanie ewidencji VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K zastąpi obecny obowiązek comiesięcznego wysyłania pliku JPK_VAT. Ewidencje VAT będą wysyłane w okresach miesięcznych bez względu na okres rozliczania deklaracji VAT – miesięczny lub kwartalny.

Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie za pierwsze 2 miesiące kwartału prześlą do urzędu skarbowego jedynie część ewidencyjną. Po zakończeniu kwartału wyślą ewidencje VAT za trzeci miesiąc wraz z JPK_V7K.

GTU oraz inne oznaczenia w JPK_V7

Poza danymi, które są wykazywane również obecnie będą obowiązywały dodatkowe oznaczenia niektórych towarów i usług (GTU). Wprowadzone grupowanie ma na celu wskazanie, które towary i usługi znajdują się w obszarze nieprawidłowości rozliczeń podatkowych. Jeżeli towary i usługi nie znajdują się w klasyfikacji GTU pole w pliku JPK pozostanie puste.

Oznaczenia GTU dotyczące dostaw TOWARÓW:

Oznaczenie GTU
Opis
GTU 01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU 09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne
GTU 10 budynki, budowle i grunty

Oznaczenia GTU dotyczące świadczenia USŁUG:

Oznaczenie GTU
Opis
GTU 11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU 13 transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Pozostałe oznaczenia:

Oznaczenie
Opis
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

JPK_V7 a ewidencje

Wprowadzone zmiany szczegółowo określają co powinno znaleźć się od 1 października w ewidencji VAT. Z pewnością będzie to nowość dla podatników, bo do tej pory ustawodawca określał tylko ogólne zasady, a szczegóły wynikały ze struktur JPK. W rozporządzeniu określono zasady prowadzenia ewidencji zakupu jak i ewidencji sprzedaży i na ich podstawie zostały określone struktury nowego JPK. Ponadto wprowadzono również:

Dodatkowe oznaczenia dowodów w ewidencji sprzedaży:

Oznaczenie
Opis
RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
WEW dokument wewnętrzny
FP faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.

Dodatkowe oznaczenia dowodów w ewidencji zakupów:

 
Oznaczenie
Opis
VAT_RR faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
WEW dokumentu wewnętrznego.
MK faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
IMP podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Błędy w JPK_V7 i ich konsekwencje

Zmiana przepisów i nowe obowiązki mogą przyczynić się do błędów w przesyłanych plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K. Czy możliwa będzie korekta? Jakie będą konsekwencje popełnionych błędów?

Informacje w formie nowych plików JPK jakie będą przekazywane do organów skarbowych przez czynnych podatników VAT po wejściu w życie przepisów będą składały się z:

W przypadku stwierdzenia:

 • błędów lub danych zawartych w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K niezgodnych ze stanem faktycznym
 • lub
 • dokonania zmian danych zawartych w przesłanych plikach

przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesłania korekty w terminie 14 dni od stwierdzenia tych nieprawidłowości.

Jeżeli błędy w pliku JPK_V7 będą uniemożliwiały przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wezwie przedsiębiorcę do skorygowania błędów wskazując te błędy. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie miał obowiązek w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przesłać skorygowaną ewidencję w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub wysłać wyjaśnienia o braku błędów o których mowa w wezwaniu.

Jeżeli przedsiębiorca nie prześle skorygowanej deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K w zakresie wskazanych błędów, nie złoży wyjaśnień wykazujących poprawność deklaracji lub zrobi to po terminie naczelnik urzędu skarbowego nałoży w drodze decyzji na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość