Sprzedaż internetowa na nowych zasadach – jakie zmiany czekają nas w 2023 roku?

dyrektywa DAC7

Wprowadzone przez UE przepisy (np. Dyrektywa DAC7) będą mieć wpływ na sprzedaż internetową. Jakie zmiany czekają nas od 2023?

Zgodnie z koniecznością implementacji przez Polskę do końca 2022 roku ustaleń zawartych w:

 • dyrektywie Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dalej: Dyrektywa DAC7) oraz
 • dyrektywie (UE) 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych

Ministerstwo Finansów przygotowało koncepcję odnoszącą się do poruszonych w Dyrektywie DAC7 zagadnień w zakresie uzyskania informacji o dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych. Jak wskazano jak stronie MF Cyfrowy charakter tych platform pozwala sprzedawcom towarów i usług wykorzystywać je do prowadzenia działalności, potencjalnie bez zgłaszania dochodów uzyskanych w państwie członkowskim rezydencji podatkowej. W rezultacie państwa członkowskie odczuwają skutki niezgłoszonych dochodów podatkowych i wynikające z tego uszczuplenia wpływów budżetowych. Dlatego Komisja przedstawiła w dyrektywie 2021/514 wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych. Jakie więc zmiany wprowadzone ww. aktami unijnymi czekają handel internetowy w 2023 roku, o tym w niniejszym artykule.

Dyrektywa DAC7 – założenia ogólne

Główne założenia Dyrektywy DAC7:

 • zobowiązanie operatorów platform internetowych do zgłaszania dochodów osób, które prowadzą handel na ich platformach oraz zobligowanie państw członkowskich do automatycznej wymiany tych informacji;
 • poprawa wymiany informacji oraz współpracy między organami podatkowymi państw członkowskich (ułatwienie uzyskaniu informacji o grupach podatników oraz ulepszenie przepisów o kontrolach jednoczesnych i o obecności urzędników w innym państwie członkowskim podczas postępowania administracyjnego).

Kiedy nastąpi obowiązywanie, stosowanie i wdrożenie?

 • Dyrektywa weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2021 r.;
 • Państwa członkowskie mają czas do dnia 31 grudnia 2022 r., aby przyjąć i opublikować przepisy implementacyjne;
 • Przepisy należy stosować od dnia 1 stycznia 2023 r.

Dyrektywa (UE) 2020/284 – założenia ogólne

Główne założenia Dyrektywy (UE) 2020/284:

 • umożliwienie państwom członkowskim w jednolity sposób na gromadzenie ewidencji dotyczących e-płatności. Na mocy przepisów ma zostać stworzony centralny system elektroniczny, który będzie służyć do przechowywania informacji o płatnościach i do dalszego przetwarzania tych informacji przez krajowe organy podatkowe, na przewidzianych w przepisach warunkach;
 • konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej kontrahentów oraz e-płatności dotyczących transakcji transgranicznych za kwartalne okresy kalendarzowe (zakłada się, że ewidencje mają być przechowywane w formie elektronicznej przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego daty płatności i udostępniane państwom członkowskim pochodzenia dostawcy usług płatniczych).

Kiedy nastąpi obowiązywanie, stosowanie i wdrożenie?

 • Dyrektywa weszła w życie w dniu 22 marca 2022 r.;
 • Państwa członkowskie mają czas do dnia 31 grudnia 2023 r., aby przyjąć i opublikować przepisy implementacyjne;
 • Przepisy należy stosować od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dyrektywa DAC7 – jako pierwsza planowana zmiana

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowa dyrektywa – z obu poruszanych w niniejszym artykule – zacznie obowiązywać najszybciej, albowiem już od dnia 1 stycznia 2023 r., to należy wskazać najważniejsze zmiany, które za sobą wprowadzi.

Jak czytamy w piśmiennictwie Deklarowanym zamiarem DAC7 jest z jednej strony zapewnienie równych warunków konkurencji w UE poprzez ukierunkowanie na dochody zaniżone przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych, a z drugiej strony – zminimalizowanie kosztów administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów (compliance) dla operatorów platform ze względu na to, że bez legislacji na poziomie unijnym państwa członkowskie mogłyby nakładać jednostronnie zróżnicowane obowiązki sprawozdawcze na podmioty cyfrowe.

W szczególności zmiany obejmować będą następujące kwestie:

Raportowanie przez sprzedawcę

Sprzedawca objęty raportowaniem to użytkownik platformy, który jest na niej zarejestrowany i wykonuje kwalifikowaną działalność w danym okresie sprawozdawczym (aktywny sprzedawca).

Ogólnie rzecz biorąc raportowanie ma obejmować zarówno sprzedaż towarów jak i najem nieruchomości czy miejsc parkingowych, usług świadczonych osobiście oraz najem np. samochodów.

Procedura należytej staranności (due diligence)

Raportujący operator platformy jest zobowiązany do zebrania informacji o każdym aktywnym sprzedawcy będącym osobą fizyczną lub podmiotem oraz informacji na temat każdej nieruchomości podlegającej sprawozdawczości.

W zakresie sprzedawcy będącego osobą fizyczną raportujący operator platformy winien gromadzić następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • główny adres;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), w tym z innych państw członkowskich, lub w przypadku braku NIP – miejsce urodzenia sprzedawcy;
 • numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy, jeżeli jest dostępny;
 • datę urodzenia.

W zakresie do sprzedawcy będącego podmiotem raportujący operator platformy gromadzi informacje takie jak:

 • nazwa prawna;
 • główny adres;
 • NIP, w tym z innych państw członkowskich;
 • numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy, jeżeli jest dostępny;
 • numer w rejestrze gospodarczym;
 • informacje na temat istnienia stałego zakładu, za pośrednictwem którego jest prowadzona w UE kwalifikowana działalność, jeżeli takie informacje są dostępne, ze wskazaniem każdego państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład.

Obowiązki sprawozdawcze operatora platformy

Raportujący operator platformy zgłasza właściwemu organowi państwa członkowskiego informacje obejmujące:

 • dane identyfikujące operatora, takie jak nazwa, adres siedziby statutowej, NIP;
 • dane identyfikujące sprzedawcę objętego raportowaniem, o których mowa w procedurze due diligence;
 • identyfikator rachunku finansowego;
 • imię i nazwisko / nazwę posiadacza rachunku finansowego oraz wszelkie inne dane finansowe umożliwiające identyfikację;
 • wskazanie państwa członkowskiego, którego rezydentem do celów dyrektywy 2021/514 jest sprzedawca podlegający raportowaniu;
 • łączną kwotę uzyskanego przez sprzedawcę wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym oraz liczbę transakcji, których był on stroną;
 • łączną kwotę wszelkich opłat, prowizji lub podatków potrąconych lub naliczonych przez raportującego operatora platformy w ujęciu kwartalnym

Ochrona danych osobowych

Ponadto państwa członkowskie, implementując postanowienia Dyrektywy DAC7 winny zapewnić, że raportujący operator platformy dokona następujących czynności:

 • poinformuje każdą zainteresowaną osobę fizyczną o tym, że dotyczące jej informacje zostaną zgromadzone i przekazane zgodnie z dyrektywą;
 • udzieli każdej zainteresowanej osobie fizycznej wszelkich informacji, które dana osoba ma prawo uzyskać od administratora danych osobowych, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw ochrony danych osobowych, w każdym przypadku zanim informacje zostaną przekazane.

Sankcje

W przypadku braku wykonania obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej lub wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT. Kara pieniężna opiewać będzie w wysokości od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł.

Podsumowanie

Dyrektywa DAC7 wprowadza nowe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze głównie dla operatorów platform cyfrowych. Akt ten przewiduje wdrożenie zmian do handlu internetowego w postaci wprowadzenia obowiązków sprawozdawczych, procedury należytej staranności, wprowadzenie mechanizmu kontroli raportujących operatorów platform itp. Polska jest zobowiązana do wdrożenia Dyrektywy DAC7 do dnia 31 grudnia 2022 r., co oznacza, iż przepisy winny obowiązywać począwszy od 2023 roku – gotowy projekt ustawy na pojawić się na stronie MF już we wrześniu bieżącego roku.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-zalozen-kierowanych-do-posiadaczy-platform-cyfrowych-rozpoczete
 2. R. Bujalski, Platformy internetowe będą zgłaszać dochody handlujących, LEX/el. 2021.
 3. A. Wesołowska, Wymiana danych o płatnościach VAT w e-handlu, LEX/el. 2020.
 4. F. Majdowski, Obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej – kolejny przykład „Wielkiego Brata” w podatkach?, PP 2022, nr 1, s. 32-40 [w:] KE, Commission Staff Working Document Impact Assessment Tax Fraud and Evasion – Better Cooperation between National Tax Authorities on Exchanging Information, Accompanying the Document Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on Administrative Cooperation in the Field of Taxation, SWD(2020) 131 final (15 July 2020), s. 37.
 5. F. Majdowski, Obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej – kolejny przykład „Wielkiego Brata” w podatkach?, PP 2022, nr 1, s. 32-40.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jakie są główne założenia dyrektywy DAC7?

  Główne założenia Dyrektywy DAC7 to:

  • zobowiązanie operatorów platform internetowych do zgłaszania dochodów osób, które prowadzą handel na ich platformach oraz zobligowanie państw członkowskich do automatycznej wymiany tych informacji;
  • poprawa wymiany informacji oraz współpracy między organami podatkowymi państw członkowskich

 2. 🔸Od kiedy obowiązuje dyrektywa DAC7?

  Przepisy należy stosować od dnia 1 stycznia 2023 r.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość