Prezenty okolicznościowe dla pracowników a VAT

prezenty okolicznościowe a VAT

Przekazujesz prezenty o małej wartości swoim pracownikom albo innego rodzaju podarunki o charakterze nieodpłatnym i zastanawiasz się jakie rodzi to skutki na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) ?

W niniejszym artykule szczegółowo omówimy tę kwestię.

Nieodpłatne przekazanie towarów – uwagi ogólne

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na gruncie przepisów ustawy o VAT należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatnie przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Co więcej przez taką dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

WAŻNE – z powyższej regulacji wynika, że obowiązek opodatkowania powstaje nie tylko w razie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przekazywanego towaru, ale także jego wytworzenia (odliczenie przy nabyciu surowców do produkcji) albo importu.

Jak słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu Celem tego przepisu jest zagwarantowanie, że przekazanie czy szerzej – wykorzystanie – przez podatnika towarów stanowiących majątek związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą będzie podlegało opodatkowaniu, tak aby uniknąć nieopodatkowanego wykorzystania towarów, których przeznaczeniem było wykorzystanie dla celów związanych z działalnością gospodarczą.

WAŻNE – samo nieodpłatne wydanie prezentu przez pracodawcę pracownikowi nie podlega opodatkowaniu, w przypadku gdy taka aktywność nie ma bowiem związku z działalnością opodatkowaną.

Więcej na temat nieodpłatnego przekazania towarów przeczytasz tutaj.

Przekazanie towarów na cele osobiste pracownika

Analizowany powyżej przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie przekazania oraz zużycia towarów na rzecz wymienionych osób fizycznych, pozostających w określonych związkach z podatnikiem.

Co więcej, przepisy ustawy o VAT nie definiują potrzeb osobistych, niemniej jednak można przyjąć, iż potrzebami osobistymi są takie potrzeby, które nie są w żaden sposób związane z pracą i innym stosunkiem wymienionym w omawianym przepisie łączącym przekazującego i osobę otrzymującą towar lub usługę – w niniejszym analizowanym przypadku dotyczy to pracodawca i pracownika.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 marca 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.842.2021.4.EB wskazano, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika, czy pełnioną funkcją. Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a więc potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, itp.

Tym samym realizacja wszelkich potrzeb, która nie jest związana z materią pracowniczą stanowi realizację potrzeb osobistych.

Prezenty o małej wartości a przepisy ustawy o VAT

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, o czym mowa w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Z kolei ustęp 4 omawianej regulacji stanowi, że przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

WAŻNE – co do zasady wydawanie prezentów (o małej wartości) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A jeśli dokonałeś nieodpłatnego przekazania telefonu, to w tym artykule dowiesz się czy masz obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej.

Podsumowanie

Co do zasady, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dostawa towarów (czyli przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel) jest opodatkowana, opodatkowane jest także nieodpłatne przeniesienie towarów, co wynika wprost z przepisu art. 7 ust. 2 – lecz tylko w przypadku, gdy przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie. Tym samym podkreślić należy, że wszelkie wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z nabyciem prezentów (towarów) dla pracowników nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej, gdy służyć będą do zaspokojenia potrzeb osobistych pracowników.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość