Co to jest podatek u źródła? Kiedy należy złożyć deklarację IFT-2/2R?

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy, któremu podlegają cudzoziemcy i zagraniczne osoby prawne, osiągający przychody na terytorium Polski.

Podatek u źródła – kto i kiedy?

Opodatkowaniu podlegają m.in. przychody:

  • z praw autorskich lub z praw pokrewnych, zakup licencji (stawka podatkowa 20%),
  • z działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej (stawka podatkowa 20%),
  • z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (stawka podatkowa 20%).

Płatnikiem podatku u źródła jest polskie przedsiębiorstwo, które wypłaca należności z ww. tytułów. Płatnicy mają obowiązek pobrać podatek u źródła w dniu dokonania wypłaty, a pobrany podatek powinni odprowadzić do urzędu skarbowego do siódmego dnia następnego miesiąca.

Często spotykanym przypadkiem jest zakup za granicą przez polskiego przedsiębiorcę licencji na program komputerowy (import usług). Wtedy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek u źródła wyniesie 20%.

Uwaga – w art. 29 ust 2 ustawy o pdof ustawodawca dał możliwość skorzystania z istotnego udogodnienia, wynikającego z umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, które z reguły przy zakupie licencji programów komputerowych przewidują niższe stawki podatkowe. Przykładowo w umowach między Polską i Niemcami oraz Polską i Czechami stawka podatku u źródła za zakup licencji komputerowej wynosi 5%. Dlatego polski płatnik powinien bardzo dokładnie przeanalizować zapisy tych umów.

Czym jest deklaracja IFT-2/2R?

IFT-2 i IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informację sporządza płatnik podatku u źródła oddzielnie dla każdego podatnika. Do wypełnienia obu rodzai deklaracji służy tylko jeden wzór formularza. Wypełnioną deklarację płatnik przekazuje zagranicznemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informację sporządza się również wtedy jeśli podmioty, które dokonują wypłat należności z ww. tytułów, nie są zobowiązane do poboru tego podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Deklaracja IFT-2 jest sporządzana na wniosek zagranicznej osoby prawnej w trakcie roku podatkowego. Możliwe jest więc wielokrotne wystawianie deklaracji IFT-2 w ciągu roku np. co miesiąc. Wniosek nie trzeba uzasadniać, nie ma również określonego oficjalnego formularza takiego wniosku. Deklaracja IFT-2R jest sporządzana i składana obligatoryjnie, bez wezwania, po zakończonym roku podatkowym.

Ważne – wystawienie informacji IFT-2 na wniosek podatnika nie zwalnia z obowiązku sporządzenia informacji IFT-2R po zakończonym roku.

Terminy składania deklaracji IFT-2 i IFT-2R

  • IFT-2 składa płatnik podatku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od osoby zagranicznej. Przykładowo: wniosek przyjęto 16.05.2017 r. czyli termin złożenia deklaracji upływa w dniu 30.05.2017 r.,
  • IFT-2R składa płatnik bez wezwania-bez wniosku w dwóch sytuacjach:
    • za cały rok podatkowy – w terminie do 31 marca roku następującego po roku podatkowym tj. np. za rok 2017 do 31.03.2018 r. (ponieważ dzień ten przypada w sobotę, tym samym termin ulega wydłużeniu do dnia 2 kwietnia 2018 r.),
    • do dnia planowanego zaprzestania działalności przez płatnika (o ile płatnik planuje zaprzestanie działalności gospodarczej, bowiem jeśli nie planuje to nie trzeba składać deklaracji). Przykładowo – przedsiębiorca planuje zaprzestanie działalności z dniem 30.07.2017 r. i do tego dnia należy także złożyć IFT-2R.

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI