Co to jest ryczałt ewidencjonowany? część 1

ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oraz wspólnicy spółki jawnej, umowę której zawarły jedynie osoby fizyczne), jeżeli spełnią określone warunki mogą wybrać formę zapłaty podatku dochodowego „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oraz wspólnicy spółki jawnej, umowę której zawarły jedynie osoby fizyczne), jeżeli spełnią określone warunki mogą wybrać formę zapłaty podatku dochodowego „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Warunki które należy spełnić, aby móc wybrać ryczałt ewidencjonowany to:
 • nieprzekroczenie progów przychodów,
 • nie wykonywanie działalności gospodarczej w obszarach, dla których przewidziane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali albo liniowo).

Ryczałt to uproszczona forma opłacania podatku

W niektórych przypadkach jest ona znacznie bardziej atrakcyjna finansowo, niż podatek płacony na zasadach ogólnych.

Główną cechą opodatkowania w formie ryczałtu, jest to iż na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w działalności koszty. Wysokość podatku jest zależna jedynie od wielkości przychodu.

Stawka ryczałtu jest stała niezależnie od wielkości przychodów. Należy pamiętać, że dla różnych rodzajów działalności ustalone są różne wysokości stawek ryczałtu. Założenie przy tworzeniu tej formy opodatkowania, było takie aby wysokość stawek ryczałtu była dostosowana do przeciętnej rentowności danego rodzaju działalności (przykładowo w działalności handlowej stawka ryczałtu wynosi 3%, natomiast w przypadku wolnych zawodów stawka wynosi 20%).

Od 2009 roku, kiedy to wprowadzono dwuszczeblową skalę podatkową ze stawkami 18% i 32% oraz podwyższono progi podatkowe, opodatkowanie w formie ryczałtu dla wielu podatników stało się mniej atrakcyjne, zwłaszcza stawki ryczałtu 17% oraz 20%.

Ryczałt nie jest też korzystny dla podatników, którzy ponoszą wysokie, często nietypowe, koszty działalności (przede wszystkim u podatników rozpoczynających działalność i ponoszących wysokie koszty jej uruchomienia). Na początku każdego roku podatkowego (do 20 stycznia) można dokonać zmiany formy opodatkowania, więc jeżeli są spełnione określone warunki, w późniejszym etapie działalności można wybrać ryczałt, jeżeli ta forma opodatkowania będzie uznana za korzystniejszą.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania

Ryczałtem mogą być objęte dwa podstawowe rodzaje przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 1. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 2. osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Należy pamiętać, iż opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Jedną z przeszkód, która uniemożliwia opodatkowanie ryczałtem jest przekroczenie limitu przychodów z działalności gospodarczej osiąganych w poprzednim roku podatkowym. Należy pamiętać, że podatnicy mają prawo do opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150 000 euro, albo
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

Przekroczenie limitu w ciągu roku podatkowego nie pozbawia podatnika opodatkowania w formie ryczałtu jeszcze w ciągu tego roku. Utrata prawa do ryczałtu następuje dopiero od następnego roku podatkowego.

Jeśli podatnik prowadził w zeszłym roku działalność samodzielną oraz działalność w formie spółki, wtedy dla celów obliczenia limitu przychody nie będą sumowane, ponieważ przepisy określają odrębne limity dla działalności samodzielnej i działalności spółki.

Opodatkowani ryczałtem nie mogą być również podatnicy, którzy:

 1. opłacają podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystają, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągają w całości lub w części przychody z tytułu:

  a) prowadzenia aptek,

  b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

  c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

  d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż wykonanych osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, niewykonywalnej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

  e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne,

  f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 4. wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujący się wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:  

  a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

  b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

  c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

 6. rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałt ewidencjonowany – podstawa opodatkowania

Jak już zostało wcześniej wspomniane, przychody stanowią podstawę opodatkowania.

Należy pamiętać, że w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tworzy własną definicję przychodów z najmu, dzierżawy oraz podobnych umów, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera takiej definicji (art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie).

Zwolnione od ryczałtu ewidencjonowanego są następujące przychody:
 1. dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmujących pokoi nie przekracza 5,
 2. dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 3. a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawieranych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz  

  b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem,

 4. dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)
 5. kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa,

 6. oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,

 7. wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych, w ramach rządowych programów,

 8. wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymanym przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 19,

 9. wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn

 10. dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 11. płatności na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banków Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,

 12. środki finansowe otrzymane przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 13. ▲ wróć na początek

  Przeczytaj również drugą część wpisu: Co to jest ryczałt ewidencjonowany – wszystko o ewidencji ryczałtu cz.2

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Polski ŁadWAŻNE

Z naszego ebooka dowiesz się wszystkiego na temat zmian w Polskim Ładzie

Pobierz ebook

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość