Delegacja zagraniczna przedsiębiorcy

Podróżą służbową jest każda podróż przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, która pozostaje w związku z tą działalnością, ma na celu osiągnięcie przychodu lub zabezpieczyć źródło przychodu. Liczne interpretacje oraz wyroki sądowe zagraniczną podróż służbową przedsiębiorcy definiowały jako wykonywanie bezpośrednio przez przedsiębiorcę zadań związanych z działalnością gospodarczą prowadzonych poza granicami kraju, niezależnie od czasu jej trwania. Czas pobytu przedsiębiorcy poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
  • lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę, do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
  • lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju, do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
  • morskiej od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego, do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.
Diety
Wysokość diety zależy od kraju do którego odbywa się podróż (kraju docelowego, bez względu na kraje pośrednie przez które podróż się odbywa) i ustalona jest w rozporządzeniu MPiPS z 19 grudnia 2002 r. Przedsiębiorca nie wypłaca sobie dodatkowych diet (wszakże sam dysponuje środkami firmy), może jednakże rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów równowartość diet przysługujących pracownikom, opisane w w/w rozporządzeniu. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady: za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości; za niepełną dobę: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety; 8-12 godzin – przysługuje 1/2 diety; powyżej 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Inne koszty
Wszelkie inne koszty podróży służbowej zagranicznej niż diety, powinny zostać udokumentowane na zasadach ogólnych. A więc przedsiębiorca rozlicza wydatki faktycznie poniesione podczas podróży, udokumentowane zgodnie z przepisami oraz nie znajdujące się w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów. W szczególności odnosi się to do ryczałtów za nocleg (nie przysługują). Niektóre wydatki poniesione poza granicami kraju mogą zostać rozliczone na nieco innych zasadach niż w przypadku delegacji krajowej, np. paragon na zakup paliwa do pojazdu ze stacji zagranicznej wystarcza by zaliczyć wydatek w koszty, natomiast w przypadku zakupu paliwa w kraju wymagana jest faktura VAT z numerem rejestracyjnym pojazdu. Pozostałe zasady dotyczące kosztów eksploatacyjnych pojazdów jednak są identyczne (np. by rozliczyć wynajem auta – należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i ewidencję kosztów eksploatacyjnych, podobnie wystarczy paragon za przejazd autostradą by ująć go w wydatkach eksploatacyjnych pojazdu). Zapisów w księdze przychodów i rozchodów dotyczących kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy dokonuje się na podstawie dokumentów. Możliwe jest osobne ujęcie w rejestrach każdego z nich, bądź zsumowanie na dowodzie wewnętrznym – rozliczeniu delegacji i dołączenie do tego rozliczenia. Jedynie diety – jako koszty ryczałtowe rozliczane są wyłącznie na dowodzie wewnętrznym (brak dokumentów kosztowych).
Waluta
W podróżach zagranicznych większa część kosztów jest zazwyczaj wyrażona w walutach obcych. Ponieważ przepisy rozporządzenia nakazują dokonywać zapisów w księdze w walucie polskiej, koszty wyrażone w innej należy przeliczyć na złote polskie wg odpowiedniego kursu. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego wydatek. W przypadku delegacji mogą więc zaistnieć dwie daty: – przy ujmowaniu pojedynczych dokumentów – datą poniesienia wydatków jest dzień wystawienia dokumentów, którymi dokumentujemy wydatki; – przy rozliczeniu delegacji dzień wystawienia dowodu wewnętrznego. Za nielicznymi wyjątkami, druga data jest zazwyczaj późniejsza.
Różnice kursowe
Data poniesienia kosztu wpływa znacząco na rozliczenie różnic kursowych. Kurs średni NBP, po którym ujmujemy wydatki w rozliczeniu jest w większości przypadków różny od rzeczywistego kursu, po którym dany wydatek ponieśliśmy. Różnice kursowe mogą stanowić dodatkowy przychód z działalności (jeżeli zapłacono mniej niż wynosi kwota ujęta jako wydatek wg kursu średniego) lub dodatkowy koszt (jeżeli zapłacono więcej niż wynosi kwota ujęta jako wydatek wg kursu średniego).
Termin rozliczenia
Przedsiębiorca nie ma określonego limitu czasu na rozliczenie delegacji, jednakże ze względu na możliwość ustalenia przychodu z różnic kursowych, rozliczenia delegacji należy dokonać niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich dokumentów dotyczących delegacji. Joanna Pindelska
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań