Import usług – dokumentowanie transakcji

Import usług to szczególny rodzaj transakcji na gruncie podatku od towarów i usług. W takim wypadku to nabywca jest bowiem zobowiązany do rozliczenia VAT, według stawki obowiązującej w kraju, w którym miało miejsce świadczenie usługi.

Import usług – definicja

Zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy o VAT import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca (nabywca), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4. Podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (czyli w Polsce). W ramach importu usług nabywca zobowiązany jest do samo obliczenia podatku VAT. O ile przepisy nie stanowią inaczej, ma prawo obniżyć VAT o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług.

Obowiązek podatkowy

Często zdarza się, że dokonujący importu usług nie otrzyma od sprzedawcy faktury VAT. Brak faktury VAT nie zwalnia nabywcy z obowiązku rozliczenia VAT z tytułu importu usług. Sytuacja ma miejsce szczególnie przy imporcie usług z krajów trzecich. W przypadku importu usług dla których stosuje się art. 28b określający miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, z tym, że:
  1. usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;
  2. usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, o momentu zakończenia świadczenia tych usług.
Jeżeli wykonanie usługi było poprzedzone zaliczką, przedpłatą, ratą, zadatkiem – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania tej części usługi której dotyczy otrzymana część zapłaty.

Faktura wewnętrzna

Usługobiorca import usług dokumentuje fakturą wewnętrzną, w której określa podstawę opodatkowania i nalicza polski VAT wg stawki jaką jest opodatkowana usługa w Polsce. Podstawą opodatkowania w imporcie usług  zgodnie z art. 29 ust. 17 jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2  pkt. 2 lub wartości usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawce.

Obniżenie podatku należnego

Na podstawie art. 86 ustawy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jaki stanowi kwota podatku należnego od importu usług. Prawo do obniżenia podatku przy imporcie usług przysługuje  w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tym okresie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Import usług a KUP

Podstawą do zaksięgowania wydatku w KPiR musi być zgodny z przepisami dowód księgowy określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Usługobiorca musi się liczyć z tym, że w sytuacji, gdy sprzedawca nie wystawi faktury VAT, nie może ująć wydatku w kosztach firmy. Potwierdzenie transakcji, wydruk zamówienia, czy faktura pro forma nie jest podstawą do ujęcia wydatku. Z drugiej strony przepisy nie nakazują księgowania w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca daje podatnikowi prawo do ujęcia wartości zakupu w koszty i odliczenia podatku VAT (z pewnymi wyjątkami uregulowanymi w ustawie o updof i VAT). To podatnik decyduje, czy dany zakup zaliczy w koszty. Jeżeli posiada dokument zakupu i nie zaliczy w koszty któregoś z wydatków, mimo tego musi przechowywać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (o ile są wystawione na firmę – faktury VAT, rachunki, umowy etc). Jednocześnie można mówić, że celem prowadzonej działalności gospodarczej jest osiąganie przychodów, przy których podatnik ponosi koszty – które to wpływają na obniżenie podatków, zatem warto dopilnować przebiegu transakcji i informować sprzedawców aby wystawiali faktury VAT na firmę. Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, w przypadku transakcji jaką jest import usług – na podatniku ciąży rozliczenie podatku VAT z tego tytułu w kraju. A więc musi on wystawić fakturę wewnętrzną i stosownie obliczyć podatek VAT, bez względu czy posiada dokument zakupu w postaci faktury VAT.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań