Jak uzyskać zezwolenie na obrót alkoholem?

zezwolenie na obrót alkoholem

Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się szeroko rozumianą gastronomią chyba nie wyobraża sobie braku napojów alkoholowych, począwszy od piwa, wina a skończywszy na wysokoprocentowych trunkach.

Sprzedaż alkoholi jest możliwa pod warunkiem posiadania zezwolenia. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem uzyskania zezwolenia na obrót alkoholem.

Rodzaje zezwoleń na alkohol

Jak się okazuje mamy kilka rodzajów zezwoleń na alkohol. W zależności od tego sprzedażą jakiego alkoholu będziemy się zajmowali będą nam potrzebne różne zezwolenia. Podstawowe kryteria w oparciu, o które są wydawane zezwolenie zależą od procentowej zawartości alkoholu:

 • Kategoria A – do 4,5% zawartości alkoholu i piwo.
 • Kategoria B – pomiędzy 4,5% a 18% zawartości alkoholu.
 • Kategoria C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Dodatkowo ważne jest również, czy będziemy dokonywali sprzedaży detalicznej czy hurtowej alkoholu, w zależności od tego tryb ubiegania się o zezwolenie będzie wyglądał nieco odmiennie. Na sprzedaż alkoholi w układzie opisanym powyżej będą wymagane odrębne zezwolenia. Oznacza to, że jeżeli będziemy dystrybuowali napoje alkoholowe o różnej zawartości alkoholu musimy posiadać kilka zezwoleń. Więcej szczegółów na ten temat zostanie zaprezentowane poniżej.

Sprzedaż detaliczna alkoholu

Pod pojęciem sprzedaży detalicznej należy rozumieć sprzedaż w sklepie, barze, restauracji lub innym punkcie gastronomicznym. Przy sprzedaży detalicznej w pierwszej kolejności należy ustalić jakiej mocy alkohol będzie przedmiotem naszej działalności. W zależności od mocy trunków w układzie opisanym powyżej trzeba będzie złożyć wniosek o jedno, dwa lub trzy zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się do urzędu miasta lub gminy, można go przygotować i złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną

Na rządowych stronach internetowych publikowane są wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia. Przede wszystkim we wniosku należy zaznaczyć właściwe checkboxy w układzie zaprezentowanym poniżej:

 
wniosek o wydanie zezwolenia
 

W dalszej części wniosku należy podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak nazwa przedsiębiorcy, miejsce siedziby i adres, dane kontaktowe:

 
dane przedsiębiorcy
 

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej podajemy numer NIP, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, adresy sprzedaży i składowania napojów alkoholowych:

 
jednoosobowa działalność
 

Dodatkowo wraz z wnioskiem należy dołączyć następujące załączniki:

 • tytuł prawny do lokalu,
 • zgoda właściciela lokalu, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym,
 • decyzja inspektora sanitarnego.

Dokładny opis zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczono poniżej:

 
załączniki do wniosku
 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu

Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli został złożony prawidłowo wniosek, wydane zostanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na okres:

 1. Minimum 2 lat – dla placówek handlu detalicznego, typu sklep.
 2. Minimum 4 lata – dla punktów gastronomicznych, typu restauracja, pub.

Opłaty za wydanie zezwolenia kształtują się w następujący sposób:

 
Rodzaj sprzedawanego alkoholu
Opłata za zezwolenie
Opłaty w kolejnych latach
 • Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo,
 • Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa
 • 525 zł 1,4% wartości sprzedaży*) alkoholu w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 37.500 zł
  Napoje alkoholowe powyżej 18% 2.100 zł 2,7% wartości sprzedaży*) w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 77.000 zł
    *) wartość sprzedaży należy obliczyć w kwotach brutto, a więc z podatkiem VAT i akcyzą oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

  Opłaty za pierwsze zezwolenia wpłaca się na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy przed otrzymaniem zezwolenia. Natomiast opłaty roczne należy wpłacić w trzech równych ratach:

  • do 31 stycznia,
  • do 31 maja,
  • do 30 września,
  • lub jednorazowo do 31 stycznia.

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Przepisy przewidują również sytuację, w której może dojść do cofnięcia zezwolenia, będzie to miało miejsce jeżeli przykładowo wystąpią okoliczności typu:

  • sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym,
  • brak reakcji na awanturujących się klientów,
  • sprzedaż alkoholu z nielegalnych źródeł,
  • podanie nieprawdziwych danych o ilości sprzedanego alkoholu w trakcie roku,
  • zakaz wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

  Ponownie można się ubiegać o wydanie zezwolenia po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia.

  Kiedy zezwolenie wygasa?

  Istnieją również określone okoliczności, w których dochodzi do wygaśnięcia zezwolenia przykładowo:

  • upływ terminu ważności zezwolenia,
  • zakończenie działalności gospodarczej,
  • likwidacja punktu sprzedaży,
  • brak złożenia do 31 stycznia oświadczenia o rocznej sprzedaży alkoholu,
  • jeżeli sprzedaż prowadzona jest przez spółkę cywilną jeśli nastąpi zmiana składu osobowego spółki.

  Jeżeli zezwolenie wygaśnie a przedsiębiorca posiada zapasy napojów alkoholowych, to może wystąpić o wydanie zezwolenia na ich wyprzedaż. Maksymalny okres, na który wydawane jest takie zezwolenie wynosi 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

  Sprzedaż hurtowa alkoholu

  Przebieg procesu ubiegania się o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem będzie wyglądał nieco inaczej w sytuacji, gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o sprzedaży hurtowej. W takim przypadku również zezwolenia są wydawane w następujących kategoriach:

  1. Kategoria A – do 4,5% zawartości alkoholu i piwo.
  2. Kategoria B – pomiędzy 4,5% a 18% zawartości alkoholu.
  3. Kategoria C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Wydanie zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu można ująć w dwóch zgrupowaniach:

  1. Hurtowa sprzedaż alkoholu do 18% zawartości alkoholu.
  2. Hurtowa sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Hurtowa sprzedaż alkoholu do 18% zawartości alkoholu

  Przy hurtowej sprzedaży alkoholu do 18% zawartości alkoholu wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego, na terenie którego znajduje się siedziba firmy. Jeżeli będzie dokonywana sprzedaż do 4,5% i piwa i powyżej 4,5% do 18%, to w takim przypadku należy złożyć wniosek o dwa różne zezwolenia:

   
  wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy
   

  i/lub:

   
  wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy 2
   

  Urząd marszałkowski po sprawdzeniu wniosku ocenia, czy jest kompletny. Jeżeli są jakieś braki formalne wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od wezwania. W przypadku braku kompletu dokumentów wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

  Opłaty za wydanie zezwolenia:

   
  Rodzaj sprzedawanego alkoholu
  Opłata za zezwolenie
  Opłata w kolejnych latach
  Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo 4.000 zł 0,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 1.000.000 zł, otrzymaną wartość zaokrąglamy do 100 zł
  Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa 4.000 zł 0,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 1.000.000 zł, otrzymaną wartość zaokrąglamy do 100 zł
   

  Zezwolenie jest wydawane na okres 2 lat, jest to okres maksymalny.

  Hurtowa sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu

  Hurtowa sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu wymaga zgody Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wniosek jest kierowany do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

   
  wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy 3
   

  Po weryfikacji poprawności złożonego wniosku minister wyda zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu. Takie zezwolenie wydawane jest jedynie na okres maksymalnie jednego roku.

   
  Opłata za zezwolenie
  Uwagi
  22.500 zł Limit obrotu minimum 250.000 litrów 100% alkoholu
  Opłata ustalana indywidualnie Jeżeli sprzedaż polega na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów. Maksymalny roczny limit sprzedaży wynosi 2.000 litrów 100% alkoholu
  Opłata ustalana indywidualnie Obrót własnymi wyrobami alkoholowymi w ilości do 10.000 lirów rocznie 100% alkoholu
   

  O czym należy pamiętać sprzedając hurtowo alkohol?

  Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na hurtową sprzedaż alkoholu nie może zapominać o przestrzeganiu wielu ważnych zasad:

  • sprzedaż może być dokonywana wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną,
  • sprzedawane napoje alkoholowe muszą być oznaczone znakami akcyzy,
  • zakup napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, musi być dokonywany u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
  • stacjonarny magazyn musi być dostosowany do przechowywania napojów alkoholowych a przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do korzystania z niego,
  • działalność gospodarcza musi być wykonywana we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
  • wszelkie zmiany zawarte w zezwoleniu muszą być zgłaszane marszałkowi województwa lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu

  Organ wydający zezwolenie może cofnąć to zezwolenie w sytuacji, gdy wystąpią następujące okoliczności:

  • alkohol będzie sprzedawany bez akcyzy,
  • do obrotu zostanie wprowadzony alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł,
  • jeżeli zakup alkoholu będzie dokonywany u podmiotów, które nie posiadają zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem,
  • jeżeli sprzedaży dokonuje przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub sprzedaż jest dokonywana w miejscach niewymienionych w zezwoleniu,
  • jeżeli dojdzie do popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  • przedstawione zostaną fałszywe dane w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym,
  • orzeczony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
  • podpisywanie umów z innymi przedsiębiorcami na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  • dochodzi do powtarzających się zakłóceń porządku publicznego w miejscu obrotu alkoholem.

  Kiedy zezwolenie wygasa?

  Do wygaśnięcia zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem dojdzie w sytuacji:

  1. Zakończenia działalności gospodarczej.
  2. Zaprzestania prowadzenia hurtowej sprzedaży alkoholu.
  3. Upływu terminu ważności zezwolenia.
  4. Zmiany składu osobowego w przypadku spółek cywilnych o ile nie zostanie zgłoszona do Marszałka województwa lub Ministra Rozwoju i Technologii.

  Po cofnięciu zezwolenia wyprzedaż napojów alkoholowych może być dokonywana na wniosek przedsiębiorcy w maksymalnym terminie 6 miesięcy od cofnięcia zezwolenia. Jeżeli dojdzie do zawieszenia działalności gospodarczej nie powoduje to wygaśnięcia zezwolenia i trzeba pamiętać o wypełnianiu obowiązków, m.in. składaniu oświadczeń o wysokości sprzedaży.

  Sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml – tzw. podatek od małpek

  Od sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych na rzecz firm posiadających zezwolenia na sprzedaż detaliczną w opakowaniach o pojemności do 300 ml należy dokonać dodatkowej opłaty za zezwolenie w wysokości 25 zł od litra 100% alkoholu. Informacje o ilości sprzedanego alkoholu w odniesieniu do każdego zezwolenia wnosi się w terminie do końca miesiąca po zakończeniu półrocza. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml i płacony jest w terminie do 31 lipca danego roku. Podatek od małpek opłacany jest przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży hurtowej alkoholu. Za brak informacji i zapłaty grożą sankcje:

   
  Rodzaj sprzedawanego alkoholu
  Wysokość sankcji
 • Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo,
 • Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa
 • 2.000 zł
  Napoje alkoholowe powyżej 18% 11.250 zł
   

  Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  O wydanie takiego zezwolenia mogą ubiegać się różne podmioty. Chodzi tutaj o sprzedaż alkoholu podczas różnego rodzaju imprez czy pikników. Wnioski o wydanie takiego jednorazowego zezwolenia składa się do urzędu miasta lub gminy:

   
  wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia
   

  W takim przypadku zezwolenie jest ważne przez 2 dni, a opłaty są uzależnione od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

   
  Rodzaj sprzedawanego alkoholu
  Wysokość opłaty
  Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo 43,75 zł
  Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa 43,75 zł
  Napoje alkoholowe powyżej 18% 175 zł
   

  Podsumowanie

  W artykule zostały opisane zasady uzyskiwania zezwoleń na obrót alkoholem. Wynika z nich, że nieco inaczej będzie wyglądał wniosek składany przez przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny i hurtowy. Wysokość wnoszonych opłat też jest różna i zależy od kilku czynników a także procentowej zawartości alkoholu w sprzedawanych napojach alkoholowych. Sprzedaż alkoholu jest pod szczególnym nadzorem, dlatego należy skrupulatnie przestrzegać obowiązków z tym związanych. Bardzo ważne jest np. coroczne składanie oświadczeń o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wiąże się m.in. z nałożeniem kary grzywny.

  Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość