Powrót

Jak uzyskać zezwolenie na obrót alkoholem?

zezwolenie na obrót alkoholem

Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się szeroko rozumianą gastronomią chyba nie wyobraża sobie braku napojów alkoholowych, począwszy od piwa, wina a skończywszy na wysokoprocentowych trunkach.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Sprzedaż alkoholi jest możliwa pod warunkiem posiadania zezwolenia. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem uzyskania zezwolenia na obrót alkoholem.

Rodzaje zezwoleń na alkohol

Jak się okazuje mamy kilka rodzajów zezwoleń na alkohol. W zależności od tego sprzedażą jakiego alkoholu będziemy się zajmowali będą nam potrzebne różne zezwolenia. Podstawowe kryteria w oparciu, o które są wydawane zezwolenie zależą od procentowej zawartości alkoholu:

 • Kategoria A – do 4,5% zawartości alkoholu i piwo.
 • Kategoria B – pomiędzy 4,5% a 18% zawartości alkoholu.
 • Kategoria C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Dodatkowo ważne jest również, czy będziemy dokonywali sprzedaży detalicznej czy hurtowej alkoholu, w zależności od tego tryb ubiegania się o zezwolenie będzie wyglądał nieco odmiennie. Na sprzedaż alkoholi w układzie opisanym powyżej będą wymagane odrębne zezwolenia. Oznacza to, że jeżeli będziemy dystrybuowali napoje alkoholowe o różnej zawartości alkoholu musimy posiadać kilka zezwoleń. Więcej szczegółów na ten temat zostanie zaprezentowane poniżej.

Sprzedaż detaliczna alkoholu

Pod pojęciem sprzedaży detalicznej należy rozumieć sprzedaż w sklepie, barze, restauracji lub innym punkcie gastronomicznym. Przy sprzedaży detalicznej w pierwszej kolejności należy ustalić jakiej mocy alkohol będzie przedmiotem naszej działalności. W zależności od mocy trunków w układzie opisanym powyżej trzeba będzie złożyć wniosek o jedno, dwa lub trzy zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się do urzędu miasta lub gminy, można go przygotować i złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną

Na rządowych stronach internetowych publikowane są wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia. Przede wszystkim we wniosku należy zaznaczyć właściwe checkboxy w układzie zaprezentowanym poniżej:

 
wniosek o wydanie zezwolenia
 

W dalszej części wniosku należy podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak nazwa przedsiębiorcy, miejsce siedziby i adres, dane kontaktowe:

 
dane przedsiębiorcy
 

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej podajemy numer NIP, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, adresy sprzedaży i składowania napojów alkoholowych:

 
jednoosobowa działalność
 

Dodatkowo wraz z wnioskiem należy dołączyć następujące załączniki:

 • tytuł prawny do lokalu,
 • zgoda właściciela lokalu, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym,
 • decyzja inspektora sanitarnego.

Dokładny opis zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczono poniżej:

 
załączniki do wniosku
 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu

Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli został złożony prawidłowo wniosek, wydane zostanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na okres:

 1. Minimum 2 lat – dla placówek handlu detalicznego, typu sklep.
 2. Minimum 4 lata – dla punktów gastronomicznych, typu restauracja, pub.

Opłaty za wydanie zezwolenia kształtują się w następujący sposób:

 
Rodzaj sprzedawanego alkoholu
Opłata za zezwolenie
Opłaty w kolejnych latach
 • Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo,
 • Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa
 • 525 zł 1,4% wartości sprzedaży*) alkoholu w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 37.500 zł
  Napoje alkoholowe powyżej 18% 2.100 zł 2,7% wartości sprzedaży*) w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 77.000 zł
    *) wartość sprzedaży należy obliczyć w kwotach brutto, a więc z podatkiem VAT i akcyzą oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

  Opłaty za pierwsze zezwolenia wpłaca się na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy przed otrzymaniem zezwolenia. Natomiast opłaty roczne należy wpłacić w trzech równych ratach:

  • do 31 stycznia,
  • do 31 maja,
  • do 30 września,
  • lub jednorazowo do 31 stycznia.

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Przepisy przewidują również sytuację, w której może dojść do cofnięcia zezwolenia, będzie to miało miejsce jeżeli przykładowo wystąpią okoliczności typu:

  • sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym,
  • brak reakcji na awanturujących się klientów,
  • sprzedaż alkoholu z nielegalnych źródeł,
  • podanie nieprawdziwych danych o ilości sprzedanego alkoholu w trakcie roku,
  • zakaz wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

  Ponownie można się ubiegać o wydanie zezwolenia po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia.

  Kiedy zezwolenie wygasa?

  Istnieją również określone okoliczności, w których dochodzi do wygaśnięcia zezwolenia przykładowo:

  • upływ terminu ważności zezwolenia,
  • zakończenie działalności gospodarczej,
  • likwidacja punktu sprzedaży,
  • brak złożenia do 31 stycznia oświadczenia o rocznej sprzedaży alkoholu,
  • jeżeli sprzedaż prowadzona jest przez spółkę cywilną jeśli nastąpi zmiana składu osobowego spółki.

  Jeżeli zezwolenie wygaśnie a przedsiębiorca posiada zapasy napojów alkoholowych, to może wystąpić o wydanie zezwolenia na ich wyprzedaż. Maksymalny okres, na który wydawane jest takie zezwolenie wynosi 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

  Sprzedaż hurtowa alkoholu

  Przebieg procesu ubiegania się o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem będzie wyglądał nieco inaczej w sytuacji, gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o sprzedaży hurtowej. W takim przypadku również zezwolenia są wydawane w następujących kategoriach:

  1. Kategoria A – do 4,5% zawartości alkoholu i piwo.
  2. Kategoria B – pomiędzy 4,5% a 18% zawartości alkoholu.
  3. Kategoria C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Wydanie zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu można ująć w dwóch zgrupowaniach:

  1. Hurtowa sprzedaż alkoholu do 18% zawartości alkoholu.
  2. Hurtowa sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Hurtowa sprzedaż alkoholu do 18% zawartości alkoholu

  Przy hurtowej sprzedaży alkoholu do 18% zawartości alkoholu wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego, na terenie którego znajduje się siedziba firmy. Jeżeli będzie dokonywana sprzedaż do 4,5% i piwa i powyżej 4,5% do 18%, to w takim przypadku należy złożyć wniosek o dwa różne zezwolenia:

   
  wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy
   

  i/lub:

   
  wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy 2
   

  Urząd marszałkowski po sprawdzeniu wniosku ocenia, czy jest kompletny. Jeżeli są jakieś braki formalne wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od wezwania. W przypadku braku kompletu dokumentów wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

  Opłaty za wydanie zezwolenia:

   
  Rodzaj sprzedawanego alkoholu
  Opłata za zezwolenie
  Opłata w kolejnych latach
  Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo 4.000 zł 0,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 1.000.000 zł, otrzymaną wartość zaokrąglamy do 100 zł
  Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa 4.000 zł 0,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym jeśli sprzedaż przekroczyła 1.000.000 zł, otrzymaną wartość zaokrąglamy do 100 zł
   

  Zezwolenie jest wydawane na okres 2 lat, jest to okres maksymalny.

  Hurtowa sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu

  Hurtowa sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu wymaga zgody Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wniosek jest kierowany do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

   
  wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy 3
   

  Po weryfikacji poprawności złożonego wniosku minister wyda zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu. Takie zezwolenie wydawane jest jedynie na okres maksymalnie jednego roku.

   
  Opłata za zezwolenie
  Uwagi
  22.500 zł Limit obrotu minimum 250.000 litrów 100% alkoholu
  Opłata ustalana indywidualnie Jeżeli sprzedaż polega na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów. Maksymalny roczny limit sprzedaży wynosi 2.000 litrów 100% alkoholu
  Opłata ustalana indywidualnie Obrót własnymi wyrobami alkoholowymi w ilości do 10.000 lirów rocznie 100% alkoholu
   

  O czym należy pamiętać sprzedając hurtowo alkohol?

  Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na hurtową sprzedaż alkoholu nie może zapominać o przestrzeganiu wielu ważnych zasad:

  • sprzedaż może być dokonywana wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną,
  • sprzedawane napoje alkoholowe muszą być oznaczone znakami akcyzy,
  • zakup napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, musi być dokonywany u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
  • stacjonarny magazyn musi być dostosowany do przechowywania napojów alkoholowych a przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do korzystania z niego,
  • działalność gospodarcza musi być wykonywana we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
  • wszelkie zmiany zawarte w zezwoleniu muszą być zgłaszane marszałkowi województwa lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu

  Organ wydający zezwolenie może cofnąć to zezwolenie w sytuacji, gdy wystąpią następujące okoliczności:

  • alkohol będzie sprzedawany bez akcyzy,
  • do obrotu zostanie wprowadzony alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł,
  • jeżeli zakup alkoholu będzie dokonywany u podmiotów, które nie posiadają zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem,
  • jeżeli sprzedaży dokonuje przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub sprzedaż jest dokonywana w miejscach niewymienionych w zezwoleniu,
  • jeżeli dojdzie do popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  • przedstawione zostaną fałszywe dane w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym,
  • orzeczony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
  • podpisywanie umów z innymi przedsiębiorcami na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  • dochodzi do powtarzających się zakłóceń porządku publicznego w miejscu obrotu alkoholem.

  Kiedy zezwolenie wygasa?

  Do wygaśnięcia zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem dojdzie w sytuacji:

  1. Zakończenia działalności gospodarczej.
  2. Zaprzestania prowadzenia hurtowej sprzedaży alkoholu.
  3. Upływu terminu ważności zezwolenia.
  4. Zmiany składu osobowego w przypadku spółek cywilnych o ile nie zostanie zgłoszona do Marszałka województwa lub Ministra Rozwoju i Technologii.

  Po cofnięciu zezwolenia wyprzedaż napojów alkoholowych może być dokonywana na wniosek przedsiębiorcy w maksymalnym terminie 6 miesięcy od cofnięcia zezwolenia. Jeżeli dojdzie do zawieszenia działalności gospodarczej nie powoduje to wygaśnięcia zezwolenia i trzeba pamiętać o wypełnianiu obowiązków, m.in. składaniu oświadczeń o wysokości sprzedaży.

  Sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml – tzw. podatek od małpek

  Od sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych na rzecz firm posiadających zezwolenia na sprzedaż detaliczną w opakowaniach o pojemności do 300 ml należy dokonać dodatkowej opłaty za zezwolenie w wysokości 25 zł od litra 100% alkoholu. Informacje o ilości sprzedanego alkoholu w odniesieniu do każdego zezwolenia wnosi się w terminie do końca miesiąca po zakończeniu półrocza. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml i płacony jest w terminie do 31 lipca danego roku. Podatek od małpek opłacany jest przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży hurtowej alkoholu. Za brak informacji i zapłaty grożą sankcje:

   
  Rodzaj sprzedawanego alkoholu
  Wysokość sankcji
 • Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo,
 • Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa
 • 2.000 zł
  Napoje alkoholowe powyżej 18% 11.250 zł
   

  Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  O wydanie takiego zezwolenia mogą ubiegać się różne podmioty. Chodzi tutaj o sprzedaż alkoholu podczas różnego rodzaju imprez czy pikników. Wnioski o wydanie takiego jednorazowego zezwolenia składa się do urzędu miasta lub gminy:

   
  wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia
   

  W takim przypadku zezwolenie jest ważne przez 2 dni, a opłaty są uzależnione od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

   
  Rodzaj sprzedawanego alkoholu
  Wysokość opłaty
  Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu i piwo 43,75 zł
  Napoje alkoholowe pomiędzy 4,5% a 18% bez piwa 43,75 zł
  Napoje alkoholowe powyżej 18% 175 zł
   

  Podsumowanie

  W artykule zostały opisane zasady uzyskiwania zezwoleń na obrót alkoholem. Wynika z nich, że nieco inaczej będzie wyglądał wniosek składany przez przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny i hurtowy. Wysokość wnoszonych opłat też jest różna i zależy od kilku czynników a także procentowej zawartości alkoholu w sprzedawanych napojach alkoholowych. Sprzedaż alkoholu jest pod szczególnym nadzorem, dlatego należy skrupulatnie przestrzegać obowiązków z tym związanych. Bardzo ważne jest np. coroczne składanie oświadczeń o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wiąże się m.in. z nałożeniem kary grzywny.

  Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
  Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Ikona - wygodnie

  Nowoczesna

  Ikona - rzetelnie

  Rzetelna

  Ikona - księgowość

  Księgowość