Blog ifirma.pl

Kara grzywny – czym jest i za co można ją dostać?

|
|
7 minut czytania
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ustawodawca wymienił katalog kar, którymi można usankcjonować sprawcę za czyn zabroniony ustawą karną albo karną skarbową. Wśród kar należy wyróżnić karę grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, czy też dożywotniego pozbawienie wolności. Kara grzywny stanowi najmniej uciążliwą karę dla sprawcy czynu zabronionego.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym czym jest kara grzywny i kiedy można zostać ona nałożona, przeczytasz w niniejszym artykule

Kara grzywny a przepisy prawa karnego

Kara grzywny orzekana jest za:

 • przestępstwa;
 • przestępstwa skarbowe;
 • wykroczenia;
 • wykroczenia skarbowe.

Zgodnie z przepisem art. 33 Kodeksu karnego:

 • Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540 [por. §1];
 • Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął [por. §2];
 • Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych [por. §3].

W kodeksie karnym wyróżnia się dwa rodzaje grzywny:

 • grzywnę samoistną, która może być orzeczona w przypadku:
  • gdy jest przewidziana w sankcji za dane przestępstwo (zazwyczaj w alternatywie z karą ograniczenia wolności i pozbawienia wolności);
  • na podstawie art. 37a § 1 Kodeksu karnego [jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek];
  • gdy sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary [art. 60 § 6 Kodeksu karnego];
  • jako kara zamienna na podstawie art. 75a § 1 Kodeksu karnego;
 • grzywnę kumulatywną, która może zostać orzeczona w przypadku gdy:
  • sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść taką osiągnął. Korzyścią majątkową (lub osobistą) jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogoś innego;
  • zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, gdzie sąd może orzec grzywnę (w wymiarze od 10 do 540 stawek), jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest możliwe [tak M. Mozgawa [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 33].

Jak się wymierza karę grzywny?

Wymierzenie grzywny następuje w dwóch etapach:

 • pierwszy etap dotyczy określenia liczby stawek przez sąd, przy czym najniższa liczba stawek wynosi 10 a najwyższa 540. Maksymalna wysokość grzywny może wynieść z kolei 810 stawek w przypadku kary łącznej oraz nadzwyczajnego obostrzenia kary;
 • w drugim etapie sąd ustala wysokość stawki dziennej, która nie może być niższa niż 10,00 zł oraz wyższa od kwoty 2 000 zł. Co do zasady grzywna musi mieścić się w przedziale od 100,00 zł (10 stawek × 10,00 zł) do 1 080 000,00 zł (540 stawek × 2 000,00 zł). W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt II AKa 76/20 wskazano, żeu ustalając wysokość stawki dziennej kary grzywny, sąd ma obowiązek uwzględnić dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Ustaleń tych należy dokonywać w odniesieniu do czasu orzekania przez sąd w pierwszej instancji, a nie do czasu popełnienia przestępstwa, gdyż biorąc pod uwagę długotrwałość postępowania karnego, należy uwzględnić, że sytuacja majątkowa i rodzinna sprawcy oraz możliwość uzyskania zatrudnienia na rynku pracy mogą ulec zasadniczej zmianie.

W razie skazania za przestępstwo określone:

 • w art. 296 § 3 Kodeksu karnego – wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
 • art. 297 § 1 Kodeksu karnego – wyłudzenie kredytu,
 • art. 299 – Kodeksu karnego – pranie pieniędzy,

grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Zalety wymierzenia kary grzywny

Przede wszystkim, główną zaletą wymierzenia kary grzywny, jest to, że w porównaniu do pozostałych kar, nie pozbawia ona sprawcy wolności. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że:

 • nie pociąga za sobą izolacji skazanego od rodziny i pracy;
 • nie prowadzi do demoralizacji pod wpływem innych skazanych;
 • daje się stopniować proporcjonalnie do winy i stanu posiadania skazanego;
 • jest tania w wykonaniu [tak M. Mozgawa [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 33].

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt III KK 157/18

 • Przepis art. 33 § 3 k.k. stanowi, że ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych. Podobne brzmienie posiada przepis art. 23 § 3 k.k.s., zgodnie z którym ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.
 • Wobec powyższego, ustalając wysokości jednej stawki dziennej grzywny Sąd powinien badać okoliczności wskazane tożsamo zarówno w art. 23 § 3 k.k.s., jak i w art. 33 § 3 k.k., przy czym relewantne dla tych ustaleń są dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe zaistniałe w czasie orzekania, z uwzględnieniem tego, że wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 23 § 3 k.k.s., powinna być ustalana na czas popełnienia czynu zabronionego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lipca 2020 r., sygn. akt II AKa 84/20

 • Represja o charakterze finansowym ma w celach prewencyjnych uświadamiać sprawcy nieopłacalność czynu, przede wszystkim w znaczeniu dosłownym, tj. w aspekcie materialnym (roli tej nie pełni samo pozbawienie sprawcy owoców przestępstwa – wówczas o żadnej nieopłacalności nie może być mowy, a w grę wchodzi jedynie ostateczny brak zysku).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt II AKa 211/19

 • Wysokość stawki dziennej z zasady winna odpowiadać potencjałowi ekonomicznemu oskarżonego, a zatem to nie okoliczność, iż oskarżony aktualnie nie pracuje i nie ma majątku ma zasadnicze znaczenie, ale czy i jakie ma możliwości zarobkowania.

Kara grzywny w kodeksie karnym skarbowym

Kara grzywny została również uregulowana w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z przepisem art. 23 Kodeksu karnego skarbowego:

 • Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720 [por. §1];
 • Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą [por. §3];
 • Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności [por. §4].

Powyższa regulacja określa sposób ustalania wysokości stawki dziennej grzywny orzekanej na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Punktem wyjścia w tym zakresie są dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Zarazem, ustawodawca zastrzegł, że stawka dzienna określana z uwzględnieniem ww. okoliczności nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności.

Zgodnie z przepisem art. 48 Kodeksu karnego skarbowego:

 • Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej [por. §1];
 • Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia [por. §2];
 • Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia [por. §3];
 • Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe [por. §4];
 • W razie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego, zgodnie z art. 244-248 Kodeksu postępowania karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny karze grzywny w wysokości od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny [por. §5].

Powyższy przepis określa granice, w których można wymierzyć grzywnę za wykroczenie skarbowe w postępowaniu zwyczajnym [por. § 1], mandatowych [por. §2] i nakazowym [por. § 3].

Podsumowanie

Kara grzywny jest najczęściej spotykaną karą, w zakresie czynów, orzekaną w zakresie czynów o najmniejszej randze szkodliwości. Przepisy Kodeksu karnego nakazują brać pod uwagę dochody sprawcy, warunki osobiste, warunki rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie