Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2017 r.

Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika. Inny będzie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Umowa o pracę koszty pracodawcy

Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika. Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy w miesiącu należnym (przepracowanym). Pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez przepisy Kodeksu Pracy. Z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi. Potrącenia to:
 • składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),
 • składka rentowa – 1,50% (od kwoty brutto),
 • składka chorobowa – 2,45% (od kwoty brutto),
 • składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne),
 • podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).
Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach). Wysokość składek jest następująca:
 • składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),
 • składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto),
 • składka wypadkowa – 1,80% (od kwoty brutto),
 • składka na FP – 2,45% (od kwoty brutto),
 • składka na FGŚP – 0,10% (od kwoty brutto),
 • składka na FEP – 1,50% (od kwoty brutto).
 
Przykład
Koszty pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnej – obecnie 2.000,00 zł brutto (przy podstawowych kosztach uzyskania – 111,25 zł).
 • Kwota brutto – 2.000,00 zł
 • Kwota kosztów uzyskania – 111,25 zł
 • Kwota do opodatkowania – 1 615,00 zł
 • Naliczona zaliczka na podatek – 244,37 zł
 • Zaliczka na podatek odprowadzona do US – 111,00 zł
 • Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 155,32 zł
 • Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 30,00 zł
 • Składka rentowa (Płatnik) – 6,50% – 130,00 zł
 • Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 195,20 zł
 • Składka emerytalna (Płatnik) – 9,76% – 195,20 zł
 • Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 49,00 zł
 • Składka wypadkowa (Płatnik) – 1,80% – 36,00 zł
 • Składka na FP (Płatnik) – 2,45% – 49,00 zł
 • Składka na FGŚP (Płatnik) – 0,10% – 2,00 zł
 • Kwota netto – 1 459,48 zł
Przypominamy, że pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy wynagrodzeniu 2.000,00 zł brutto będzie to:
 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *2.000,00 zł = 195,20 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *2.000,00 zł = 130,00 zł,
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% * 2.000,00= 36,00 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 2.000,00 * 2,45% = 49,00 zł,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.000,00 zł * 0,10% = 2,00 zł.
Suma dodatkowych obciążeń to 412,20 zł. Koszt całkowity: 2 412,20 zł.
Ważne!
W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP. Zwolnienie to przysługuje w takich przypadkach jak: 1. zatrudnimy kobietę powyżej 55 roku życia oraz mężczyznę powyżej 60 roku życia to takie osoby są zwolnione z opłacania tych składek. Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, czyli w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zwolnienie bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu 55 lub 60 lat. 2. zatrudnimy pracownika powyżej 50 roku życia na podstawie umowy o pracę w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni.Jest to zwolnienie które dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.3. zatrudnimy pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu. Pracodawca nie musi opłacać składki na FGŚP za zatrudnionych członków rodziny. Dotyczy to:
 • małżonka pracodawcy,
 • dzieci (własnych, drugiego małżonka i przysposobionych),
 • rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków,
 • dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Wydatki niezwiązane z wynagrodzeniem

Oprócz kosztów takich jak wynagrodzenie, podatki czy składki na ubezpieczenia koszty pracodawcy związane są też z:
 • badaniami lekarskimi wstępnymi czy okresowymi pracownika
 • szkoleniem bhp
 • wyposażeniem i utrzymaniem stanowiska pracy pracownika (np. wyposażenie biura, zakup programu komputerowego czy fachowej literatury)
 • zapewnieniu mu, na niektórych stanowiskach pracy, odzieży roboczej czy napojów a także niezbędnych narzędzi do pracy

Inne zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.

Od dnia 1.01.2017 r. został uchylony art. 6 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określający wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy na poziomie nie niższym niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca 2016 roku pracownik w pierwszym roku pracy musiał otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach w 2017 roku wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu pracy będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. Zarówno te osoby podejmujące pracę po raz pierwszy jaki i te już pracujące. Następna zmiana dotyczy tego, że od 1.01.2017 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. A to oznacza, że pracownik pobierający minimalne wynagrodzenie, który otrzymał dodatek za pracę w nocy, otrzyma wyższe wynagrodzenie niż pracownik, który także otrzymuje wynagrodzenie minimalne, ale w nocy nie pracował. Należy tutaj zaznaczyć, że w art. 6 ust 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, znajduje się zamknięty katalog wyłączeń, który wcześniej już nie uwzględniał przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.   Autor: Małgorzata Michalak – ifirma.pl  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań