Obowiązki podatnika prowadzącego KPiR związane z zakończeniem roku podatkowego 2012

Jakie są obowiązki podatnika prowadzącego KPiR związane z zakończeniem roku podatkowego 2012? Sporządzenie spisu z natury to tylko jeden z nich. Zobacz co jeszcze należy zrobić aby poprawnie zakończyć rok, jeśli chodzi o rozliczenia w Twojej firmie.

I. Remanent na koniec roku

Co to jest remanent?

Spis z natury, zwany także remanentem, to dokument, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na podatnikach prowadzących KPiR. Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy i jest wykazywany w rozliczeniu rocznym.

Kto powinien sporządzić spis z natury?

Spis z natury powinni sporządzić wszyscy podatnicy prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów. Także podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową.

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

W praktyce, konieczność sporządzenia spisu z natury dla większości podatników przypada na dwa dni w roku. 1 stycznia (lub datę rozpoczęcia działalności w trakcie roku) i 31 grudnia.

Jakiego rodzaju informacje powinny znaleźć się w spisie z natury kończącym 2012 i rozpoczynającym rok podatkowy 2013?

Spis z natury musi zawierać co najmniej następujące dane:
 • imię i nazwisko właściciela (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegający inwentaryzacji,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę “spis zakończono na pozycji…”.
Spis z natury powinien także zawierać podpisy osób go sporządzających oraz podpis właściciela zakładu. W skład komisji sporządzającej remanent wchodzą przynajmniej dwie osoby.

Jakiego rodzaju składniki majątku należy ująć w spisie z natury?

Podatnik jest zobowiązany sporządzić i wpisać do księgi spis z natury:
 • towarów handlowych
 • materiałów podstawowych i pomocniczych
 • półwyrobów
 • wyrobów gotowych
 • braków i odpadków.
W remanencie na dzień 31 grudnia ujmujemy więc te składniki majątku, których zakup został zaksięgowany do kolumny 10 – “Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” w trakcie roku podatkowego, ale składniki te nie zostały sprzedane na dzień 31 grudnia – a więc pozostały w firmie. W takim remanencie nie ujmujemy wartości wyposażenia i środków trwałych (ich koszt był księgowany w kolumnie “Pozostałe wydatki”). Podatnik jest zobowiązany wycenić pozycje remanentu wg następujących wartości:
 • materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
 • półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia,
 • odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.
Czynny płatnik VAT wycenia zakupione na fakturę VAT materiały i towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach podatnik wycenia pozycje spisu z natury według wartości brutto.

Wycena 

Wyceny remanentu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia jego sporządzenia, jeżeli remanent sporządzono na dzień 31 grudnia 2012 r, wycena powinna być dokonana najpóźniej do 14 stycznia 2013 r. Kontrola remanentowa nie musi być pisemnie zapowiedziana, oznacza to, że w styczniu do każdej firmy handlowej, usługowej czy produkcyjnej mogą przyjść pracownicy US i, po okazaniu legitymacji, zażądać pokazania remanentu. Spis z natury należy sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku. Zgodnie z przepisami nie możemy rozpocząć sprzedaży w nowym roku, jeśli nie spisaliśmy stanu towarów. Wartość remanentu na dzień 31 grudnia 2012 jest jednocześnie wartością remanentu na dzień 1 stycznia 2013 r. Spisu nie zanosimy do urzędu skarbowego, dołączamy do innych dokumentów księgowych i przechowujemy 5 lat.

W jaki sposób księgować spis z natury?

Spis z natury musi być wpisany do księgi. Możliwe jest wpisanie remanentu na dzień 31 grudnia jako wielu pozycji lub jednej – pod warunkiem, że sporządzono odrębny dokument zawierający szczegółowe zestawienie (sytuacja najczęściej praktykowana przez podatników). Spis z natury na dzień 31 grudnia, i na dzień 1 stycznia to dwa odrębne dokumenty:
 • Ostatni dzień roku podatkowego – dokument kończący KPiR na ten rok podatkowy.
 • Pierwszy dzień roku podatkowego – dokument otwierający KPiR w danym roku podatkowym.
Spis z natury nie wpływa na podsumowanie wartości kolumn, strony, miesiąca czy roku, pomimo księgowania w kolumnie “Pozostałe wydatki”. Wartość remanentów – początkowego i końcowego – wykazujemy w rozliczeniu rocznym. W serwisie, remanent na dzień 31 grudnia wprowadzamy przez zakładkę “majątek” > “remanenty” > “dodaj remanent”. Natomiast remanent na dzień 1 stycznia jest automatycznie dodawany do styczniowej KPiR. Należy w zakładce “ewidencje” kliknąć na skrót “Rem.”, a następnie na dole strony – “edytuj” i wprowadzić sumę.

W jaki sposób spis z natury wpływa na koszty podatkowe i rozliczenie roczne?

Podatnik prowadzący KPiR porównuje wartości dwóch remanentów: na początek i na koniec KPiR za dany rok podatkowy. Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

II. Zamknięcie roczne PKPIR

Oprócz sporządzenia remanentu, po zakończeniu roku podatkowego i zakończeniu wszystkich zapisów księgowych, należy zamknąć PKPIR. Zamknięcie polega na podsumowaniu zapisów księgi z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego danego roku. W ten sposób wyliczamy dochód i przenosimy go do zeznania rocznego. Podsumowanie księgi powinno być ostatnią stroną księgi. Po wydrukowaniu PKPIR należy dołączyć podsumowanie do wydruku i zbroszurować (np. zszyć zszywaczem). Zestawienie z uwzględnieniem remanentów jest dostępne w serwisie ifirma.pl w zakładce „ewidencje”, na dole strony przycisk “wygeneruj zestawienie”. W okresie należy podać od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia, oraz zaznaczyć “uwzględniaj wartość remanentów”, wpisać ich wartości i następnie kliknąć na przycisk “wygeneruj”. Zestawienie należy wydrukować.

III. Roczne informacje składane do urzędów oraz zeznania roczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 1 lutego 2013 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA. Informację ZUS IWA za 2012 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:
 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2013 r.,
 • w 2012 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia 2012 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej “rejestrem REGON”.
Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2012 r. Składki na ubezpieczenie grudniowe są płatne w zwykłym terminie styczniowym. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15. stycznia 2013 r.

Urząd Skarbowy

Przedsiębiorcy prowadzący KPIR powinni rozliczyć się z dochodów lub straty z działalności do 30 kwietnia 2013. Data złożenia zeznania nie musi pokrywać się z datą zapłacenia podatku.

Inne obowiązki i prawa

Do 21 stycznia podatnik powinien wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał. Chyba że wcześniej złożył deklaracje roczną. Czynni płatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień do 25-tego stycznia, podobnie jak podatnicy składający VAT-7K za IV kwartał. Do 21 stycznia 2013 podatnicy mogą zmienić metodę opodatkowania. Przykładowo z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie. W tym celu powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, że w tym roku podatkowym – 2013 – podatnik będzie rozliczał się z dochodów z działalności na dotychczasowych zasadach. Do 20 lutego 2013 podatnicy mogą zmienić tryb rozliczania się z podatku dochodowego. Na przykład z miesięcznych na kwartalnie lub z kwartalnych na miesięczne. Aby to zrobić – powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy o zmianie metody. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, że w tym roku podatkowym – 2013 – podatnik będzie rozliczał się z zaliczek na podatek dochodowy w tych samych terminach.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych dwie deklaracje roczne: PIT-4R i PIT-11. PIT-4R składamy do końca stycznia następującego po roku podatkowym, do swojego urzędu skarbowego. PIT-4R przedsiębiorca składa do swojego urzędu skarbowego, na rachunek, którego wpłacał dotychczas zaliczki na podatek dochodowy z działalności i zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie. PIT-11 składamy do końca lutego następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego pracownika. Jak również wysyłamy pracownikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również wręczenie pracownikowi PIT-11. Wówczas pracownik powinien podpisać na kopii pracodawcy, osobiste odebranie PIT-11 (konieczna data odbioru i czytelny podpis pracownika). Trzecią kopię PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI