Blog ifirma.pl

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

|
|
13 minut czytania
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Sprawdź, co się zmienia od 1 lipca 2023 roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Obejrzyj nasz materiał video i dowiedz się wszystkiego o SLIM VAT 3

 

W ostatnich latach zachodzi wiele zmian w przepisach podatkowych, o czym piszemy na bieżąco w naszych artykułach. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć wszystko na temat aktualnie obowiązujących przepisów, a to wcale nie jest takie proste. Dlatego z naszej strony dokładamy wszelkich starań, żeby ten proces był jak mniej dotkliwy. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem rozwiązań przyjętych w pakiecie SLIM VAT 3, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Pakiet SLIM VAT 3 – ułatwienia w rozliczaniu VAT

W ramach pakietu SLIM VAT 3 zostało wprowadzonych wiele nowych rozwiązań, które powinny ułatwić funkcjonowanie firm. Katalog nowych zmian jest dość obszerny, w związku z powyższym zostaną omówione w kolejności zaprezentowanej poniżej.

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.
Zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika w VAT
Rozliczanie transakcji WNT bez faktury
Transakcja WDT – zmiana okresu rozliczeniowego
Proporcja w VAT
Ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
Rozliczenia OSS i IOSS
Kasy fiskalne
Przeliczanie faktur korygujących wystawionych w walucie obcej
Wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych
Płatności z rachunku VAT
Zwrot w terminie 15 dni

Zmiana limitu dla małego podatnika w VAT

W ustawie o podatku VAT zdefiniowane zostało pojęcie małego podatnika. Posiadanie statusu małego podatnika jest warunkowane kwotą sprzedaży, jaką przedsiębiorca osiągnął w poprzednim roku podatkowym. Do końca czerwca 2023 r. limit ten wynosi 1.200.000 euro, w przeliczeniu na złotówki, w którym mieści się również kwota podatku VAT. Zobaczmy co zmienia pakiet SLIM VAT 3.

Limit małego podatnika w VAT
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
1.200.000 euro
5.793.000 PLN
2.000.000 euro
9.654.000 PLN

Limit dla małego podatnika VAT został więc podwyższony z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Tym samym limit w podatku VAT został zrównany z limitem w podatku dochodowym. Od 1 lipca 2023 r. większa grupa przedsiębiorców będzie mogła rozliczać podatek VAT kwartalnie i skorzystać z kasowej metody rozliczania podatku VAT.

 
   

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w pierwszym półroczu 2023 r. metodę kasową mogą stosować podatnicy, u których sprzedaż w roku ubiegłym nie przekroczyła 1 200 000 euro, natomiast w drugim półroczu bieżącego roku będą to również podatnicy, u których sprzedaż w 2022 r. przekroczyła 1 200 000 euro ale nie przekroczyła 2 000 000 euro.

Aby móc skorzystać z metody kasowej w ramach podwyższonego limitu od lipca 2023 roku, należy złożyć zawiadomienia o wyborze metody kasowej (formularz VAT-R) do końca czerwca 2023. Warunkiem jest spełnienie wymogu nieprzekroczenia limitu 2 000 000 euro sprzedaży w 2022 roku.Dodatkowym atutem podwyższenia limitu jest fakt, iż w przypadku kiedy przedsiębiorca korzystający z metody kasowej, w czerwcu 2023 roku przekroczy limit 1 200 000 euro, ale nie przekroczy 2 000 000 euro, nie utraci prawa do stosowania metody kasowej.   

 

Rozliczanie transakcji WNT bez faktury

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych może niekiedy być problematyczne. Do tej pory tak było z prawem do odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadkach, w których przedsiębiorca nie otrzymał faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W takich przypadkach przedsiębiorca musiał zmniejszać podatek naliczony z upływem tego okresu, na szczęście ten zapis został uchylony.

Rozliczanie transakcji WNT
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
Obowiązek posiadania faktury do rozliczenia podatku VAT naliczonego Zniesienie obowiązku posiadania faktury.
Po zmianach warunkiem odliczenia podatku VAT naliczonego od WNT jest wykazanie podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu
Przykład 1 – rozliczenie po zmianie przepisu

W miesiącu maju 2023 r. miała miejsce dostawa towarów od kontrahenta z Niemiec, jednak przedsiębiorca nie otrzymał faktury. Dlatego też w terminie do 15 czerwca 2023 r. rozpoznał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji WNT – rozliczył podatek VAT należny i naliczony od tej transakcji. Nawet jeśli przedsiębiorca do końca września nie otrzyma faktury nie będzie miał obowiązku korygowania podatku VAT naliczonego od tej transakcji.

Przykład 2 – rozliczenie przed zmianą przepisu

Przy założeniach z przykładu 1 jeśli do końca września przedsiębiorca nie posiadałby faktury dokumentującej WNT, to musiałby za miesiąc wrzesień pomniejszyć podatek VAT naliczony. Jeżeli przykładowo faktura dotarłaby w październiku z datą wystawienia maj 2023 r., to w tej sytuacji przed zmianą przepisów należało zrobić korektę rozliczenia za miesiąc maj wykazując podatek VAT należny i naliczony – wtedy powstał obowiązek podatkowy. Korektę na minus, ale tylko podatku należnego za miesiąc czerwiec, gdzie pierwotnie był wykazany. Korygowany musiał być zarówno JPK_V7, jak i informacja podsumowująca VAT-UE.

Jak widać na powyższych przykładach wprowadzona zmiana znacznie uprościła rozliczanie transakcji WNT od 1 lipca 2023 r.

Transakcja WDT – zmiana okresu rozliczeniowego

Jeżeli chodzi o rozliczanie transakcji WDT, to w pakiecie SLIM VAT 3 został wprowadzony zapis doprecyzowujący dotychczasowe przepisy. Mianowicie dotychczas wątpliwości przedsiębiorców budziło, w jakim okresie powinna być rozliczona transakcja WDT w sytuacjach, w których dokumenty uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT przedsiębiorca otrzymał z opóźnieniem.

Rozliczanie transakcji WDT
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
Rozliczenie WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana Rozliczenie WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy
Przykład 3

Przedsiębiorca dokonał dostawy towarów w miesiącu kwietniu a fakturę wystawił w maju – obowiązek podatkowy powstał w dacie wystawienia faktury a więc w maju. Do 25 lipca nie otrzymał dokumentów dających prawo do 0% stawki a więc za lipiec wykazał dostawę ze stawka krajową. Dokumenty dotarły w sierpniu a więc po zmianie korekty dokonuje się za miesiąc maj wykazując WDT ze stawką 0% a przed zmianą korygowany byłby kwiecień.

Pakiet SLIM VAT 3 a proporcja w VAT

Zmienionych zostało również część przepisów związanych z proporcjonalnym rozliczanie podatku VAT naliczonego. Chodzi o przypadki przedsiębiorców, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione od podatku VAT. Zobaczmy co się zmieniło na zestawieniu tabelarycznym.

Proporcja w VAT
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
Obowiązek ustalania proporcji wstępnej z naczelnikiem urzędu skarbowego Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej przez przedsiębiorcę proporcji wstępnej
Zaokrąglenie do 100% proporcji w VAT jeśli nie przekroczyła 98% pod warunkiem, że kwota podatku VAT naliczonego niepodlegajaca odliczeniu nieprzekroczyła:
500 zł w skali roku nieprzekroczyła 10.000 zł w skali roku
Dwie pierwsze zmiany dotyczą również prewspółczynnika w VAT
Brak przepisu Możliwość zrezygnowania z rocznej korekty VAT naliczonego w sytuacji, w której różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych. Jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja ustalona wstępnie rezygnacja z rocznej korekty jest możliwa pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami nie przekracza 10 000 zł.
Ta zmiana nie obejmuje prewspółczynnika w VAT

Zobaczmy na przykładzie, w jaki sposób rozumieć brak składania rocznej korekty podatku VAT.

Przykład 4

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż mieszaną w VAT – opodatkowaną i zwolnioną. Proporcja wstępna w VAT wyniosła 80%. Jeżeli proporcja ostateczna będzie wynosiła:

 1. 82% – to przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać rocznej korekty VAT bez żadnego dodatkowego warunku,
 2. 78% – przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać rocznej korekty VAT, o ile kwota korekty nie przekracza 10.000 zł.

Uwaga!

Rezygnacja z prawa do dokonywania rocznej korekty VAT jest przywilejem a nie obowiązkiem przedsiębiorcy

Ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o podatku VAT narażą się na dodatkowe sankcje w tym podatku, które są bardzo dotkliwe. Dotychczas przepisy w tym obszarze były bardzo restrykcyjne. To się jednak nieco zmieniło po wprowadzeniu pakietu SLIM VAT 3. Zobaczmy więc na czym polega nowelizacja przepisów.

Ustalanie dodatkowego zobowiązania w VAT
Do 05.06.2023 r.
Od 06.06.2023 r.
Sankcje były nakładane w stałej wysokości: 30%, 20% i 15% bez względu na okoliczności
Po zmianie naczelnik urzędu skarbowego będzie brał pod uwagę:
 • okoliczności powstania nieprawidłowości,
 • rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości
 • rodzaj, stopień i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości dotyczących nieprzedawnionych zobowiązań w podatku,
 • kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, w tym kwotę zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwotę zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe,
 • działania podjęte przez przedsiębiorcę po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia skutków nieprawidłowości.

Dodatkowe zobowiązanie będzie nakładane w wysokości do 30%, 20% lub 15% a w niektórych przypadkach organ będzie mógł odstąpić od wymierzenia sankcji. Inną wagę będą miały nieprawidłowości powstałe na skutek celowego działania, w szczególności oszustwa podatkowe a inną inne kategorie przewinień

Zgodnie z przepisem przejściowym wprowadzona przez pakiet SLIM VAT 3 zmiana przepisów będzie miała zastosowanie również do wszczętych i niezakończonych do 05.06.2023 r. postępowań podatkowych, kontroli podatkowych lub kontroli celno skarbowych.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa jest rodzajem indywidualnej interpretacji podatkowej, która dotyczy zastosowania właściwej obniżonej stawki podatku VAT. Uzyskanie stanowiska organu podatkowego stanowi dla przedsiębiorcy ochronę przed konsekwencjami w przypadku ewentualnej kontroli. Do tej pory złożenie wniosku było płatne w wysokości 40 zł, to się jednak zmienia i wprowadzanych jest jeszcze kilka innych zmian w tym obszarze, spójrzmy jakich.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
Opłata za wydanie WIS 40 zł Likwidacja opłaty za wydanie WIS, nowa wersja formularza WIS-W
Brak Z wnioskiem o wydanie WIS mogą wystąpić również:
 • podmioty publicznego w rozumieniu ustawy publiczno-prywatnym,
 • zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi
Brak Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dokumentów odnoszących się do towaru albo usługi, w przypadku gdy jest to niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji towaru lub usługi albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W przypadku niedostarczenia dokumentów w tym terminie organ wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie
Zmiana lub uchylenie WIS była możliwa przez:
 • zmiana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS),
 • uchylenie przez Szefa KAS
Zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie WIS dokonuje Dyrektor KIS

To tylko niektóre z wprowadzonych zmian w zakresie WIS, wszystkie zmiany znajdują się w ustawie zmieniającej.

Rozliczenia OSS i IOSS

W stanie prawnym obowiązującym do 30.06.2023 r. przedsiębiorca, który korzysta z uproszczonej procedury OSS lub IOSS nie ma możliwości złożenia korekty rozliczenia. To zmienia wprowadzony pakiet SLIM VAT 3. Począwszy od 1 lipca 2023 r. będzie można składać korekty takich rozliczeń bezpośrednio do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Zobowiązania wynikająca z takich korekt wyrażone w walucie euro będą również wpłacane na rachunek bankowy tego urzędu.

Jakie zmiany dotyczące kas fiskalnych wprowadza pakiet SLIM VAT 3?

Jeżeli chodzi o zmiany w obszarze kas fiskalnych, to przedsiębiorcy posiadający kasy typu online i wirtualnego nie mają już po zmianach obowiązku drukowania raportów fiskalnych.

Kasy fiskalne
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
Należy dokonywać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów przekazywanych w formie elektronicznej Możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, tylko należy je wystawiać. Raporty fiskalne okresowe będa mogły być przechowywane w wersji elektronicznej

Przeliczanie faktur korygujących wystawionych w walucie obcej

Do 30.06.2023 r. ustawa o podatku VAT nie zawierała regulacji na temat kursu przeliczeniowego do faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. W praktyce przyjmowało się kurs przeliczeniowy w zależności od przyczyny korekty – pierwotna czy wtórna a przy fakturach zbiorczych stosowany był jeden kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia korekty. Zobaczmy co zmienia pakiet SLIM VAT 3.

Kurs waluty do faktur korygujących
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
W zależności od przyczyny korekty:
 • kurs z faktury pierwotnej – wstecznie,
 • kurs dla korekty faktury – na bieżąco.

Faktury korygujące zbiorcze – ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia korekty
Bez względu na przyczynę korekty – na plus lub na minus według kursu z faktury pierwotnej. W przypadku zbiorczych faktur korygujących ostatni dzień roboczy przed wystawieniem korekty

Ustawa przewiduje dwa przypadki w których przedsiębiorca może zrezygnować z tej zasady (stosowania kursu faktury pierwotnej).

 1. Kiedy przedsiębiorca wystawi zbiorczą fakturę korygującą, dokumentującą udzielenie rabatu. W takim przypadku przeliczania dokona według:
  • kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej albo
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
 2. Gdy udzielono opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczonych usług wykonanych w danym okresie na rzecz podatnika dokonującego nabycia dla którego rozlicza on VAT jako nabywca (WNT, import usług, itp.) udokumentowanych fakturą dotyczącą tego okresu. Przeliczenia na złote kwot wyrażonych na tej fakturze w walucie obcej podatnik może dokonać według:
  • kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury albo
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Wskazanych zasad nie stosuje się, jeżeli do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania wyrażonych w walucie obcej przedsiębiorca wybrał zasady przeliczenia wspólnego kursu dla podatku VAT i podatku dochodowego. Natomiast jeśli wspólny kurs nie ma zastosowania, to w przypadku korekty należy skorzystać z powyższych zasad.

Wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych

Przedsiębiorca, który otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej dostawy ma co do zasady obowiązek rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT, wyjątkiem jest to zaliczka przy WDT. Do tej pory przepisy nie były sprecyzowane, jak postąpić w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu wpłynęła zaliczka i była dokonana dostawa. Mianowicie chodzi o to, czy wystawiać i fakturę zaliczkową i fakturę końcową. Od 1 lipca 2023 r. pojawia się zapis, który to wyjaśnia.

Płatności z rachunku VAT

Poszerzony został katalog płatności, które mogą być realizowane z rachunku VAT. Od 1 lipca 2023 r. z tego rachunku przedsiębiorca będzie mógł zapłacić również podatek:

 • od wydobycia niektórych kopalin,
 • od sprzedaży detalicznej,
 • od środków spożywczych, tzw. podatek cukrowy,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, tzw. podatek od produkcji okrętowej,
 • tonażowy,
 • od tzw. małpek.

Zwrot w terminie 15 dni

Złagodzono nieco warunki jakie należy spełniać, żeby skorzystać ze zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni. Niektóre z wprowadzonych zmian zostały jednak wprowadzony na określony czas od 01.07.2023 r. do 30.06.025 r. a więc na okres 2 lat.

Zwrot podatku VAT w terminie 15 dni
Do 30.06.2023 r.
Od 01.07.2023 r.
Zmiany stałe
Łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowana na kasie rejestrującej za każdy okres rozliczeniowy nie może być niższa niż:
50.000 zł
W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrot w terminie 15 dni
40.000 zł
W okresie 6 miesięcy
poprzedzających zwrot w terminie 15 dni
Zmiany wprowadzone na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2025 r.
Otrzymane płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowane na kasie fiskalnej w danym okresie rozliczeniowym nie mogą być niższe w danym okresie rozliczeniowym niż:
65%
55%
Łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT dokonanej w danym okresie rozliczeniowym nie może być niższa niż:
80%
70%

SLIM VAT 3 – podsumowanie

Wyczekiwane zmiany wprowadzone w pakiecie Slim VAT 3 zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Przedsiębiorców na pewno ucieszy informacja, że nie będą musieli korygować podatku VAT naliczonego od transakcji WNT, jeżeli nie otrzymali faktury w terminie 3 miesięcy. Równie pozytywna wiadomośc jest taka, że właściciele kas online i wirtualnych nie będą musieli drukować dokumentów, które dotyczą sprzedaży na tego typu kasach, wystarczy, że sporządzą raporty i będą je przechowywali w wersji elektronicznej. Złagodzenie zasad nakładania sankcji, a w niektórych przypadkach możliwość odstąpienia od ich nałożenia, na pewno zadowoli uczciwych przedsiębiorców. Podmioty korzystające z uproszczonej procedury OSS i IOSS będa mogły w końcu dokonywać korekty składanych rozliczeń. Odstąpienie od płatności za wydanie WIS także wydaje się krokiem we właściwym kierunku. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną – opodatkowaną i zwolnioną będą mogli częściej odliczyć 100% podatku VAT naliczonego. Zrównanie limitu dla małego podatnika w VAT i PIT do kwoty 2.000.000 euro również należy ocenić pozytywnie. Pozostałe zmiany opisane i nieopisane w publikacji można znaleźć w ustawie o podatku VAT w wersji obowiązującej od 1 lipca 2023 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czy Slim VAT 3 obowiązuje?

   Tak, Slim VAT 3 to zestaw zmian w polskim systemie podatku VAT, który wszedł w życie 1 lipca 2023 roku. Zmiany te mają na celu usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorców, zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym oraz ułatwienie rozliczeń VAT. Slim VAT 3 wprowadza nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT oraz zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.
  2. Kogo dotyczy Slim VAT 3?

   Slim VAT 3 dotyczy przedsiębiorców i podatników VAT w Polsce. Zmiany wprowadzone w ramach Slim VAT 3 mają wpływ na sposób rozliczania podatku VAT oraz obowiązki związane z kasami rejestrującymi. Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako płatnicy VAT, powinni zapoznać się z nowymi przepisami i dostosować swoje działania do nowych wymogów. Dotyczy to zarówno małych, średnich, jak i dużych firm.
  3. Jakie zmiany wprowadza pakiet Slim VAT 3?

   Pakiet Slim VAT 3 wprowadza zmiany mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawę płynności finansowej firm oraz uproszczenie formalności podatkowych, w tym podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro i rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT. Dodatkowo, wprowadzone zmiany mają usprawnić obroty międzynarodowe i zmniejszyć liczbę korekt w rozliczaniu podatku VAT.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie