Składka zdrowotna – jak będzie się kształtować w 2023 roku?

składka zdrowotna

Prowadzisz działalność i zastanawiasz się, jaką składkę zdrowotną zapłacisz w 2023 roku? W dzisiejszym artykule odpowiemy ci na to pytanie.

Minął już rok odkąd przedsiębiorcy muszą płacić składkę zdrowotną według zasad Polskiego Ładu. Początki nie były łatwe, ale jeszcze na chwilę obecną nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Składka zdrowotna nie jest już taka sama dla wszystkich przedsiębiorców. Tradycyjnie z początkiem każdego roku podatkowego mówi się między innymi o zmianie wysokości składek. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej

Na temat zasad rozliczania składki zdrowotnej w prowadzonej działalności gospodarczej pisaliśmy już niejednokrotnie. Jednak zrobimy to syntetycznie po raz kolejny, dzięki czemu dzisiejsza lektura będzie bardziej przyjazna. Od momentu wprowadzenia Polskiego Ładu przedsiębiorcy muszą wiedzieć i pamiętać, że wybór formy opodatkowania to nie tylko podatki, ale również zapłata składki zdrowotnej, która obecnie stanowi spore obciążenie finansowe. Poznajmy zasady opłacania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej.
Forma opodatkowania
 
Zasada opłacania składki zdrowotnej
 
Zasady ogólne podatek według skali podatkowej – 12% i 32%
 
9% od kwoty osiągniętego dochodu
Zasady ogólne podatek liniowy – 19%
 
4,9% od kwoty dochodu
Zryczałtowany podatek dochodowy
Składka zdrowotna zależy od wysokości przychodów osiąganych w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym:
Do 60.000 zł składka zdrowotna w wysokości 9% jest naliczana od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
Pomiędzy 60.000 zł a 300.000 zł składka zdrowotna w wysokości 9% jest naliczana od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
Powyżej 300.000 zł składka zdrowotna w wysokości 9% jest naliczana od podstawy stanowiącej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego

Składka zdrowotna w 2023 roku – opodatkowanie na zasadach ogólnych

W przypadku kiedy przedsiębiorca wybierze zasady ogólne – podatek według skali podatkowej i podatek liniowy, to składkę zdrowotną będzie płacił od dochodu, jednak nie zawsze. Mogą i zdarzają się takie sytuacje, że dochód przedsiębiorcy w trakcie roku podatkowego nie będzie przekraczał kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub będzie wykazana strata. W tym miejscu trzeba poznać regułę minimalnej składki zdrowotnej.  
Składka zdrowotna w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 1 lutego 2023 r. Pomimo tego, że minimalne wynagrodzenie za pracę będzie się zmieniało dwukrotnie w 2023 roku, to nie oznacza dwóch różnych wysokości minimalnej składki zdrowotnej. Roczna minimalna składka zdrowotna wynosi 9% iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 1 lutego.
  Przedsiębiorca przy dochodzie poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia będzie opłacał składkę zdrowotną w wysokości 9% od kwoty tego wynagrodzenia. Zobaczmy jak na liczbach będzie wyglądała minimalna składka zdrowotna w 2023 roku.
Okres
 
Miesięczna minimalna składka zdrowotna
 
Roczna minimalna składka zdrowotna
 
Od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.
 
314,10 zł (3.490 zł x 9%)
 
3.769,20 zł (314,10 zł x 12)
Przykład 1
Pani Michalina rozlicza się na podatku liniowym. W miesiącu czerwcu 2023 r. osiągnęła dochód w wysokości 2.000 zł a to oznacza, że składka zdrowotna za ten okres nie może być niższa niż 314,10 zł, pomimo że składka zdrowotna wyliczona od kwoty tego dochodu wyniosłaby 98 zł (2.000 zł x 4,9%). W tym przypadku pani Michalina zapłaci minimalną składkę zdrowotną. Zobaczmy jeszcze o ile wzrosła minimalna składka zdrowotna w 2023 roku w porównaniu do poprzedniego roku składkowego, czyli 2022 roku:
Minimalna składka zdrowotna
 
2022 rok
 
2023 rok
 
Różnica
 
Miesięczna
 
270,90 zł (3.010 zł x 9%)
314,10 zł (3.490 zł x 9%)
 
43,20 zł
 
Roczna
3.250,80 zł (270,90 zł x 12) 
3.769,20 zł (314,10 zł x 12) 
 
518,40 zł  
 

Składka zdrowotna w 2023 roku – zryczałtowany podatek dochodowy

Jak już napisaliśmy wcześniej zasada naliczania składki zdrowotnej na ryczałcie jest uzależniona od kwoty osiąganych przychodów, ale jej wysokość będzie się również zmieniała w każdym roku z powodu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie w wpłatami zysku, w IV kwartale 2022 roku wyniosło 6.965,94 zł.
 
  Zobaczmy więc na liczbach, w jakiej wysokości zapłacą składkę zdrowotną przedsiębiorcy, którzy wybrali na 2023 rok ryczałt.
Kwota przychodu
Składka zdrowotna w 2023 roku
 
Miesięczna
 
Roczna
 
Poniżej 60.000 zł
376,16 zł (6.965,94 zł x 60% x 9%) 
4.513,92 zł (376,16 zł x 12)
Od 60.000 zł do 300.000 zł
626,93 zł (6.965,94 zł x 9%)
7.523,16 zł (626,93 zł x 12) 
Powyżej 300.000 zł
1.128,48 zł (6.965,94 zł x 180% x 9%) 
13.541,76 zł (1.128,48 zł x 12) 
 
Rok składkowy dla przedsiębiorców na ryczałcie jest liczony od 1 stycznia do 31 grudnia. Na potrzeby wyliczania składki zdrowotnej można brać pod uwagę wysokość przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. W 2023 roku będzie to przychód osiągnięty w 2022 rok lub przychody z bieżącego roku podatkowego. Decyzję o wyborze należy zaznaczyć w deklaracji ZUS DRA (RCA) składanej za miesiąc styczeń do 20 lutego 2023 r. Decyzja jest wiążąca na cały rok.
  Na pewno każdy jest ciekaw o ile wzrosła składka zdrowotna w 2023 roku w stosunku do 2022 roku a najlepiej widać to na liczbach.
Kwota przychodu
Składka zdrowotna
Miesięczna
Roczna
2022 rok
 
2023 rok
Różnica
 
2022 rok
 
2023 rok
 
Różnica
 
Poniżej 60.000 zł
335,94 zł
 
376,16 zł
 
 
40,22 zł
 
4.031,28 zł
 
4.513,92 zł
 
482,64 zł
 
Od 60.000 zł do 300.000 zł
559,89 zł
626,93 zł
 
67,04 zł
 
6.718,68 zł
7.523,16 zł
 
 
804,48 zł
 
Powyżej 300.000 zł
1.007,81 zł
 
1.128,48 zł
 
120,67 zł
 
12.093,72 zł
 
13.541,76 zł
 
1.448,04 zł
 

Składka zdrowotna w 2023 roku – karta podatkowa

Pomimo, że począwszy od 2022 roku nie można wybrać opodatkowania na karcie podatkowej, to jeszcze jest grupa przedsiębiorców, którzy kontynuują działalność w tej formie. Dla tych osób składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
Składka zdrowotna na karcie podatkowej w 2023 roku wynosi 314,10 zł, jest to 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
 
 

Składka zdrowotna w 2023 roku – osoba współpracująca

Z pozarolniczą działalnością gospodarczą wiąże się również składka zdrowotna dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi firmę. W ich przypadku podstawa do naliczania składki zdrowotnej wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, za 2022 rok jest to kwota 6.965,94 zł.  
Składka zdrowotna za osobę współpracującą w 2023 roku wynosi 470,20 zł (6.965,94 zł x 75% x 9%)
  Porównanie wysokości składki zdrowotnej 2022/2023 przedstawiamy na poniższych zestawieniach:
Miesięczna składka zdrowotna 2022/2023
 
2022 rok
 
2023 rok
01.01-30.06.2022 r.
 
01.07-31.12.2022 r.
 
559,89 zł (100% podstawy) 
419,92 zł (75% podstawy)
470,20 zł
 
W 2022 roku w I półroczu składka zdrowotna była naliczana od 100% kwoty przeciętnego wynagrodzenia a w II półroczu, po zmianie ustawy o Polskim Ładzie podstawa wynosiła 75%, stąd różna wysokość składki zdrowotnej. Z tej przyczyny roczna składka zdrowotna w 2023 roku będzie niższa od kwoty z 2022 roku, co widać poniżej:
Roczna składka zdrowotna 2022/2023
 
2022 rok
2023 rok
 
Różnica
 
5.878,86 zł (3.359,34 zł + 2.519,52 zł) (559,89 zł x 6 = 3.359,34 zł) (419,92 zł x 6 = 2.519,52 zł)
5.642,40 zł (470,20 zł x 12) 
 
236,46 zł
 

Składka zdrowotna w 2023 roku – wspólnik spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową i może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem a drugi komplementariuszem. Składka zdrowotna jest obliczana w wysokości 9% od podstawy, którą jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Kwota ta co roku się zmienia a to oznacza również zmianę wysokości składki zdrowotnej. Zobaczmy ile wynosiła składka zdrowotna w 2022 roku i o ile wzrosła w 2023 roku:
Składka zdrowotna
 
2022 rok
 
2023 rok
 
Różnica
 
Miesięczna
 
559,89 zł (6.221,04 zł x 9%)
626,93 zł (6.965,94 zł x 9%)
 
67,04 zł
 
Roczna
6.718,68 zł (559,89 zł x 12) 
7.523,16 zł (626,93 zł x 12)
 
804,48 zł
 

Podsumowanie

W przypadku przedsiębiorców, u których wysokość składki zdrowotnej zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia czy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z 2022 roku, widoczny jest znaczny wzrost podstawy do naliczania składki zdrowotnej, tym samym kwoty składki. Ma to związek ze znaczną podwyżką wynagrodzeń, na co w dużej mierze wpływa galopująca inflacja. Osoby fizyczne, jak co roku mają czas na zmianę formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskały pierwszy przychód. Wiedza na temat wysokości składki zdrowotnej w 2023 roku może być dla nich niezwykle pomocna przy podjęciu decyzji.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość