Blog ifirma.pl

Spółka z o.o. w organizacji – czy można ją zlikwidować?

|
|
7 minut czytania
Zasadniczo każda spółka może zostać zlikwidowana, a o jej ustaniu decyduje moment wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. A co w przypadku, gdy mamy do czynienia ze spółką z o.o. w organizacji? Czy proces likwidacji przebiega tak samo jak w przypadku „zwykłej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na te pytania i wiele innych odpowiemy w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Spółka z o.o. w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do zawiązania i powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jest to tak zwana ułomna osoba prawna, która istnieje od momentu zawarcia umowy spółki z o.o. aż do czasu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców.

WAŻNE — jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki nie zgłoszono wniosku o jej rejestrację w KRS, to umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Spółka z o.o. w organizacji:

 • może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe;
 • może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana;
 • powinna w firmie zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Kiedy można zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Przesłankami likwidacji spółki z o.o. w organizacji są:

 • niezgłoszenie do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki;
 • postanowienie sądu rejestrowego odmawiającego rejestracji, które stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich.

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia

likwidatora/likwidatorów.

O likwidacji spółki kapitałowej i konsekwencjach w podatku dochodowym od osób fizycznych przeczytasz w tym artykule.

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji? Zasady ogólne

Do likwidacji spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki. Należy pamiętać, że jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, to zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora/likwidatorów.

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Warto jednak pamiętać, że na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych.

Z kolei w myśl przepisu art. 277 § 1 KSH do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie zmiany w tym zakresie, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

WAŻNE — czynności likwidacyjne prowadzone przez likwidatorów powinny zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne).

Nowe interesy mogą wszczynać tylko wtedy, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników [por. art. 282 § 1 KSH].

Likwidacja spółki z o.o. – krok po kroku

KROK I – otwarcie likwidacji

 • otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki wydanego przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania;
 • likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”;
 • w czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

KROK II – likwidatorzy

 • likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej;
 • należy pamiętać, że jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, to zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawiają likwidatora/likwidatorów;
 • sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji.

KROK III — zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego

 • do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie zmiany w tym zakresie, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia;
 • wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów przez sąd odwołanych następuje z urzędu;
 • w przypadku uchylenia likwidacji, likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu rejestrowego.

KROK IV – wezwanie wierzycieli

 • likwidatorzy powinni ogłosić rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

KROK V — bilans likwidacyjny spółki

 • likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia;
 • likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe;
 • do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

KROK VI — czynności likwidacyjne

 • likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne);
 • nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników;
 • w stosunku wewnętrznym likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd są obowiązani stosować się do jednomyślnych uchwał, powziętych przez wspólników oraz przez osoby, które spowodowały ich ustanowienie.

KROK VII – złożenie kwot do depozytu

 • sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.

KROK VIII – podział majątku spółki w likwidacji

 • podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli;
 • majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów;
 • umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

KROK IX — zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli

 • wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego;
 • wspólnicy, którzy otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia należności wierzycieli.

KROK X – wniosek o wykreślenie spółki z rejestru

 • likwidatorzy ogłaszają jednokrotnie otwarcie likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia (o czym była mowa w kroku IV);
 • po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru;
 • jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni wykonać czynności, o których mowa powyżej, bez uprzedniego zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników;
 • spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego;
 • rozwiązaniu spółki likwidator zawiadamia właściwy urząd skarbowy;
 • księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników;
 • gdy nie wskazano w umowie spółki osoby, której należałoby oddać księgi i dokumenty rozwiązanej spółki, to takiego przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy;
 • z upoważnienia sądu rejestrowego wspólnicy i osoby mające w tym interes prawny mogą przeglądać księgi i dokumenty.

Podsumowanie

Do chwili rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w likwidacji, taka spółka zachowuje podmiotowość prawną. Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z o.o. z rejestru.

Zastanawiasz się, czym jest ocena sytuacji finansowej firmy za pomocą analizy wskaźnikowej? Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie