Blog ifirma.pl

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. – zagadnienia ogólne

|
|
6 minut czytania
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wynika z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zastanawiasz się zatem, co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki oraz kto i kiedy powinien je sporządzić?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym przeczytasz w niniejszym artykule.

Sprawozdanie finansowe a przepisy prawa

Ustawa o rachunkowości w rozdziale 5 reguluje kwestie dotyczące sprawozdania finansowego. Z kolei przepis art. 45 określa składniki sprawozdania finansowego oraz język i waluta, a także formę elektroniczną sprawozdania finansowego.

Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.

Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

 • bilansu – zasady sporządzania i prezentacji bilansu określa przepis art. 46 ustawy o rachunkowości;
 • rachunku zysków i strat – zasady sporządzania i prezentacji zysków i strat określa przepis art. 47 ustawy o rachunkowości;
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – zakres informacji dodatkowej określa przepis art. 48 ustawy o rachunkowości i załączniki do ustawy o rachunkowości;
 • sprawozdania finansowego jednostek określonych w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlegającego corocznemu badaniu obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych. obejmuje dodatkowo zestawienie lokat.

Dodatkowo do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Tutaj sprawdzisz, jak wygląda rozliczanie działalności, gdybyś założył spółkę z o.o.

Język i waluta sprawozdawcza

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Kto sporządza i podpisuje sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie sprawozdania finansowego

W przepisie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości ustawodawca wskazał, że sprawozdanie finansowe powinien sporządzić kierownik jednostki.

Zgodnie z powyższą regulacją: Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Kim jest zatem kierownik jednostki ? Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je mimo to złożyć w ciągu następnych 15 dni po upływie tego terminu: celowe jest dołączenie klauzuli, iż nie jest ono zatwierdzone. W przypadku zatwierdzenia sprawozdania w późniejszym terminie, należy je złożyć w przeciągu kolejnych 15 dni po tym terminie.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym [por. art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości].

Podpisanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Powyższe wynika z przepisu art. 52 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym:

 • Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy [por. ustęp 1];
 • Sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego [por. ustęp 2];
 • Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie [por. ustęp 2a];
 • Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego [por. ustęp 2b].

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Nie oznacza to jednak, że jest to ostateczna wersja sprawozdania finansowego; dość często podlega ono korekcie w trakcie badania biegłego rewidenta czy w trakcie rozpatrywania przez organ nadzorczy.

Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdania z płatności sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Termin złożenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Księgi rachunkowe zamyka się:

 • na dzień kończący rok obrotowy;
 • na dzień zakończenia działalności, w tym również jej sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie;
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej;
 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, tj. na dzień wpisu do rejestru tego połączenia;
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostki, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału;
 • dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
 • inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Księgi rachunkowe zamyka się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistniałych wyżej wymienionych okoliczności. Z kolei w przypadku jednostek kontynuujących działalność ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Podsumowanie

Spółki zarejestrowane w KRS, w tym właśnie spóła z o.o., mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Sprawozdania finansowe składa się co do zasady w KRS, jednakże przedsiębiorcy mogą również je złożyć za pośrednictwem portalu eKRS.

Ważne! Planujesz rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy!

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie